Nhảy đến nội dung

Thông tin luận văn thạc sĩ của học viên Trần Đức Thắng

Phiên bản để inPhiên bản PDF

Tên đề tài luận văn:Việt Nam với việc gia nhập Thỏa ước La-Hay về Đăng ký quốc tế Kiểu dáng công nghiệp

 

 1.  Họ và tên học viên: Trần Đức Thắng             

 2.  Giới tính:   Nam

 3.  Ngày sinh: 22/09/1974                                      

 4.  Nơi sinh:   Hà Nội

 5.  Quyết định công nhận học viên số: 5464/QĐ-SĐH ngày 04 tháng 11 năm 2008

 6.  Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

 7.  Tên đề tài luận văn: Việt Nam với việc gia nhập Thỏa ước La-Hay về Đăng ký quốc tế Kiểu dáng công nghiệp.

 8.  Chuyên ngành: Luật quốc tế                

 9.  Mã số: 60 38 60  

 10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Ngọc Lâm

 11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

 • Hệ thống lại kiến thức có liên quan đến quy định pháp luật Việt Nam về đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

 • Nghiên cứu các quy định của Thỏa ước La-Hay và Văn kiện Geneva 1999 về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

 • Phân tích những khác biệt giữa hệ thống đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong nước và hệ thống quốc tế. Đồng thời, tác giả nêu ra những vấn đề thách thức trong việc Việt Nam gia nhập Thỏa ước La-Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.  

 • Bằng những lập luận, phân tích khoa học, tác giả đề xuất quan điểm, phương hướng và kiến nghị cụ thể trong việc Việt Nam gia nhập Thỏa ước La-Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.  

 • Điểm mới:

  • Đưa ra những đề xuất sửa đổi một số quy định hiện hành về đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhằm hài hòa hóa pháp luật của hệ thống đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong nước với hệ thống đăng ký quốc tế.

  • Đưa ra những cách thức áp dụng thực tế ở hệ thống đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong nước để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

 1.  Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có giá trị thực tiễn trong việc xem xét nhằm hài hòa hóa hệ thống đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong nước để chuẩn bị gia nhập Thỏa ước La-Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

 2. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các quy phạm pháp luật cụ thể trong việc Việt Nam gia nhập Thỏa ước La-Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

      14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

 

 

 

 Trần Đức Thắng

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1.  Full name: Thang Duc Tran                            

 2.  Sex: Male

 3. Date: 22 September 1974                                 

 4.  Place of birth: Hanoi

 5.  Adminssion decision number: 5464/QĐ-SĐH dated: November 2008

 6. Changes in academic process:

 7.  Official thesis title: The adherence of Vietnam to the Hague Agreement on International Registration of Industrial Designs.

 8.  Major: International Law                              

 9.  Code: 60 38 60

 10.  Supervisors:    Dr. Le Ngoc Lam

 11.  Summary of the findings of the thesis:

 • Having summarized knowledge on legal regulations of Vienam on registration of industrial designs.

 • Studying legal regulations of the Hague Agreement and the Geneva 1999 Act on international registration of industrial designs.

 • Having filtered principles and basic content of Vietnamese system and International system on registration of industrial designs. Besides, the author has highlighted challenges in the adherence of Vietnam to the Hague Agreement on international registration of industrial designs.

 • By argument, scientific analysts, the author has showed his detailed ideas, directions and suggestion on the adherence of Vietnam to the Hague Agreement on international registration of industrial designs.

 • New points:

 • Having given proposals on amending some of legal regulations of Vienam governing registration of industrial designs to reach the harmonization between Vietnamese system and International system on registration of industrial designs. 

 • Having given proposals on applying in Vietnamese system on registration of industrial designs to facilitate to the applicant. 

 1. Practical applicability: The thesis has a practical value on investigating to the  harmonization of Vietnamese system on registration of industrial designs for joining the Hague Agreement on international registration of industrial designs.

 2. Further research directions: To study, contribute own ideas in making detailed legal norms on the adherence of Vietnam to the Hague Agreement on international registration of industrial designs.

 3. Thesis - related publications:

 

                                                                        Date: December 16, 2013

                                                                        Signature

 

 

            Thang Duc Tran

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera