Nhảy đến nội dung

Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên Chính quy học kỳ II năm học 2011 - 2012 (kèm theo danh sách)

Phiên bản để inPhiên bản PDF

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT

Số: 362 /QĐ - KL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc buộc thôi học đối với sinh viên Chính quy

Học kỳ II năm học 2011 - 2012

__________________________
CHỦ NHIỆM KHOA LUẬT TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 85/TCCB ngày 07/03/2000 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN;
Căn cứ Quy định công tác sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 2875/QĐ-CTHSSV ngày 18 tháng 08 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3413/ĐT ngày 10/09/2007 của Giám đốc ĐHQGHN;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3079/ĐT ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN;
Căn cứ kết quả học tập của sinh viên trong học kỳ I năm học 2011 - 2012;
Theo kết luận của Hội đồng xét thôi học của Khoa họp ngày 09/05/2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Buộc thôi học đối với 07 sinh viên Chính quy học tại Khoa Luật, ĐHQGHN (có danh sách kèm theo). Thời gian bắt đầu từ học kì II năm học 2011 - 2012.
Điều 2. Các sinh viên tại Điều 1 làm thủ tục thôi học, rút hồ sơ sinh viên tại Phòng QLĐT & KH của Khoa.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý ĐT & KH, Hành chính - Tổng hợp, Trưởng các Bộ môn và các sinh viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

i nhận:
     -     Ban Chủ nhiệm Khoa;
     -     Như Điều 3;
     -     BP. TV, ĐT;
     -     Lưu: VT, ĐT.

CHỦ NHIỆM KHOA

 

(đã ký)

 

GS. TS. Phạm Hồng Thái

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 362 /QĐ - KL ngày 18 tháng 5 năm 2012)

STT

Họ và

Tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

Phạm

Cường

04.09.87

53B

 

2

Đỗ Thị

Dung

20.04.92

55B

 

3

Mai Thị

Hồng

15.03.91

55B

 

4

Lê Phương

Liên

05.01.92

55B

 

5

Bùi Văn

Quý

26.10.92

55B

 

6

Phạm Thị Phương

Thảo

11.06.93

56A

 

7

Lưu Tiến

Đại

20.02.92

56B

 

Ấn định danh sách gồm 07 sinh viên

 

 

 

 

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera