Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN
Cập nhật lúc 9:56, 21/08/2019 (GMT+7)

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐHQGHN

TT

Mã số

Nội dung đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Số quyết định,
ngày tháng

Ghi chú

NĂM 2001

1

QL.01.01

Một số vấn đề pháp luật về quyền tác giả ở n­ước ta hiện nay

Bùi Thị Thanh Hằng

QĐ số 116/HCTH-KL
ngày 04/4/2001

 

2

QL.01.02

Bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Lê Thị Hoài Thu

QĐ số 116/HCTH-KL
ngày 04/4/2001

 

3

QL.01.03

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo luật hình sự một số nư­ớc trên thế giới

Trịnh Quốc Toản

QĐ số 116/HCTH-KL
ngày 04/4/2001

 

NĂM 2002

4

QL.02.01

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ trên thế giới và phư­ơng h­ướng hoàn thiện ở Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ

Nguyễn Thị Quế Anh

QĐ số 50/HCTH-KL
ngày 26/4/2002

 

5

QL.02.03

Luật hành chính n­ước ngoài và một số tham chiếu với luật hành chính Việt Nam

Nguyễn Cửu Việt

QĐ số 50/HCTH-KL
ngày 26/4/2002

 

6

QL.02.04

Pháp luật điều chỉnh tổ chức hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam

Lê Thị Thu Thuỷ

QĐ số 50/HCTH-KL
ngày 26/4/2002

 

NĂM 2003

7

QG.03.12

Pháp luật dân sự trong nền kinh tế thị trư­ờng:Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Bùi Thị Thanh Hằng

QĐ số 204/QĐ-KHCN
 ngày 30/6/2003

 

8

QG.03.11

Mối quan hệ giữa pháp luật và
đạo đức trong một số lĩnh vực
pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Hoàng Thị Kim Quế

QĐ số 205/QĐ-KHCN
 ngày 30/6/2003

 

9

QL.03.01

Hệ thống t­ư pháp hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền

Lê Văn Cảm

QĐ số 93/HCTH-KL
ngày 04/4/2003

 

10

QL.03.02

Dân chủ trong hệ thống pháp luật ở Việt Nam

Ngô Huy C­ương

QĐ số 93/HCTH-KL
ngày 04/4/2003

 

NĂM 2004

11

QG.04.23

So sánh pháp luật về quản trị
 doanh nghiệp của một số n­ước trên thế giới - bài học kinh nghiệm và kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật công ty Việt Nam

Phạm Duy Nghĩa

QĐ số 123/QĐ-KHCN
 ngày 04/5/2004

 

12

QG.04.32

Pháp luật về các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng- kinh nghiệm các n­ước và thực tiễn Việt Nam

Lê Thị Thu Thủy

QĐ số 215/QĐ-KHCN
 ngày 06/8/2004

 

13

QL.04.01

Bảo vệ các quyền con người bằng các quy định của pháp luật, hiến pháp và pháp luật hành chính

Nguyễn Đăng Dung

CV số 320/KHCN 
ngày 02/12/2004

 

14

QL.04.02

Bảo vệ các quyền con người bằng các quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự

Lê Văn Cảm
 Nguyễn Ngọc Chí
Trịnh Quốc Toản

CVsố 320/KHCN 
ngày 02/12/2004

 

15

QL.04.03

Bảo vệ các quyền con người bằng các quy định của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự

Bùi Thị Thanh Hằng
Nguyễn Văn Manh

CVsố 320/KHCN 
ngày 02/12/2004

 

16

QL.04.04

Bảo vệ các quyền con người bằng  pháp luật kinh tế và lao động

Vũ Quang
 Phạm Duy Nghĩa

CVsố 320/KHCN 
ngày 02/12/2004

 

17

QL.04.05

Bảo vệ các quyền con người bằng  pháp luật quốc tế

Nguyễn Bá Diến
 Hoàng Ngọc Giao

CVsố 320/KHCN 
ngày 02/12/2004

 

NĂM 2005

18

QG.05.42

Quốc hội n­ước cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN trong điều kiện của việc xây dựng nhà nước pháp quyền

Nguyễn Đăng Dung

QĐ số 68/QĐ-KHCN ngày 23/3/2005

 

19

QL.05.01

Những vấn đề cơ bản của công tác hành chính- tổng hợp nhằm phục vụ đào tạo và NCKH tại một đơn vị đào tạo luật chất l­ượng cao (từ thực tiễn của Khoa Luật)

Lê Văn Bính

CV 272/KHCN
 ngày 18/7/2005

 

20

QL.05.02

Hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nư­ớc trong lĩnh vực đào tạo và NCKH từ thực tiễn đào tạo và NCKH của Khoa Luật - ĐHQGHN

Nguyễn Trọng Điệp
Nguyễn Thị Quế Anh

CV 272/KHCN
ngày 18/7/2005

 

21

QL.05.03

Hoàn thiện về hợp đồng thuê mua ở VN đáp ứng nhu cầu hội nhập

Doãn Hồng Nhung

CV 272/KHCN
ngày 18/7/2005

 

22

QL.05.04

Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết  của xã hội về hoạt động bảo hộ quyền SHTT tại VN

Nguyễn Thị Quế Anh

CV 272/KHCN
ngày 18/7/2005

 

NĂM 2006

23

QG.06.27

Một số vấn đề lý luận và thực
tiễn về hình phạt bổ sung theo luật Hình sự Việt Nam trong giai đoạn XD nhà n­ước pháp quyền XHCN

Trịnh Quốc Toản

QĐ số 159/QĐ-KHCN ngày 16/5/2006

 

24

QG.06.28

Các chế định trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt và miễn hình phạt trong giai đoạn XD nhà nước pháp quyền .

Trịnh Tiến Việt

QĐ số 158/QĐ-KHCN ngày 16/5/2006

 

25

QL.06.01

Mối quan hệ giữa khiếu nại và khởi kiện hành chính- tiếp cận từ góc độ luật so sánh và bảo vệ quyền công dân

Nguyễn Hoàng Anh

CV235/KHCN
ngày 30/6/2006

 

26

QL.06.02

So sánh pháp luật về tổ chức và hoạt động của Cty bảo hiểm một số nư­ớc trên thế giới, kiến nghị và giải pháp hoàn thiện mô hình liên kết tài chính của Cty bảo hiểm ở VN

Nguyễn T. Lan Hương

CV235/KHCN
ngày 30/6/2006

 

27

QL.06.04

Không xử lý hình sự: chính sách, pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật

Chu Thị Trang vân

CV235/KHCN
ngày 30/6/2006

 

28

QL.06.05

T­ư t­ưởng pháp luật trong lão học

Bùi Ngọc Sơn

CV235/KHCN
ngày 30/6/2006

 

29

QL.06.06

Hoàn thiện pháp luật lao động VN trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Lê Thị Hoài Thu

CV235/KHCN
ngày 30/6/2006

 

30

QL.06.07

Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi ở VN - thực trạng và hư­ớng hoàn thiện

Lê Thị Thu Thuỷ

CV235/KHCN
ngày 30/6/2006

 

31

QL.06.08

Những cơ sở khoa học của việc XD các chế tài pháp luật kinh tế và các chế tài pháp luật hình sự trong điều kiện nền kinh tế thị trư­ờng của VN

Nguyễn Trọng Điệp

CV235/KHCN
ngày 30/6/2006

 

32

QL.06.09

Cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự trư­ớc yêu cầu cải cách t­ư pháp ở VN

Trần Thu Hạnh

CV235/KHCN
ngày 30/6/2006

 

33

QL.06.10

Xây dựng hành lang pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động và giảng dạy, NCKH trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học luật công lập (từ nghiên cứu lựa chọn thí điểm của thực tiễn khoa Luật - ĐHQGHN giai đoạn 2000-2006)

Bùi Đức Lợi
 Thái Vĩnh Thắng

CV235/KHCN
ngày 30/6/2006

 

NĂM 2007

34

QG.07.37

Nâng cao hiệu quả của hệ thống t­ư pháp hình sự phục vụ chiến l­ược cải cách tư­ pháp

Lê Văn Cảm

QĐ số 1554/QĐ-KHCN ngày 2/5/2007

 

35

QG.07.38

Tự do ý chí trong pháp luật VN

Ngô Huy C­ương

QĐ số 1554/QĐ-KHCN ngày 2/5/2007

 

36

QG.07.39

Chính phủ nư­ớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN trong điều kiện XD nhà nư­ớc pháp quyền

Nguyễn Đăng Dung

QĐ số 1554/QĐ-KHCN ngày 2/5/2007

 

37

QG.07.40

Ký kết và thực hiện các hiệp định về hợp tác và khai thác chung nghề cá giữa VN với nước ngoài - Thách thức và triển vọng

Nguyễn Bá Diến

QĐ số 1554/QĐ-KHCN ngày 2/5/2007

 

38

QL.07.01

Tác động của nho giáo đến việc thực hiện quyền con ngư­ời ở VN

Bùi Ngọc Sơn

CV 1842/KHCN
ngày 23/5/2007

 

39

QL.07.02

Tham nhũng- những khía cạnh xã hội, pháp lý và các giải pháp phòng chống tham nhũng

Hoàng Thị Kim Quế

CV 1842/KHCN
ngày 23/5/2007

 

NĂM 2008

40

PUF 08.05

Tài phán hành chính - thể chế bảo vệ các quyền tự do, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức (thực tiễn kinh nghiệm của Việt Nam, Pháp và một số quốc gia khác)"

Hoàng T.Kim Quế

QĐ số 5557/QĐ-KHCN ngày 10/11/2008

 

41

QL.08.01

Hoàn thiện pháp luật về môi giới kinh doanh bất động sản ở VN trong giai đoạn hiện nay

Doãn Hồng Nhung

CV 3020/KHCN
ngày 20/6/2008

 

42

QL.08.02

Một số công ­ước Quốc tế cơ bản về bảo hộ quyền tác giả và vấn đề thực thi tại VN

Nguyễn Lan Nguyên

CV 3020/KHCN
ngày 20/6/2008

 

43

QL.08.03

Đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn hiện nay

Chu Thị Trang Vân

CV 3020/KHCN
ngày 20/6/2008

 

44

QL.08.04

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân theo luật hình sự VN

Trịnh Tiến Việt

CV 3020/KHCN
ngày 20/6/2008

 

45

QL.08.05

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm và việc xây dựng chương trình giảng dạy môn học pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hệ đào tạo tại Khoa Luật

Vũ Quang

CV 3020/KHCN
ngày 20/6/2008

 

46

QL.08.06

Bảo hiểm y tế, thực trạng và kiến nghị lập pháp

Lê Kim Nguyệt

CV 3020/KHCN
ngày 20/6/2008

 

47

QL.08.07

Quyền tác giả và quyền con người ở VN hiện nay

Bùi Thị Thanh Hằng

CV 3020/KHCN
ngày 20/6/2008

 

NĂM 2009

48

QG.09.44

Khủng bố và vai trò của luật quốc tế hiện đại trong đấu tranh chống khủng bố

Lê Văn Bính

QĐ số 1007/QĐ-KHCN ngày 4/3/2009

 

49

QG.09.01

Pháp luật về điều kiện thương mại chung-một số vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho VN

Nguyễn Trọng Điệp

CV1970/TB-KHCN ngày 03/06/2009

 

50

QG.09.02

Ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân trong pháp luật dân sự

Nguyễn Thị Quế Anh

CV1970/TB-KHCN ngày 03/06/2009

 

51

QG.09.03

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bồi thường thiệt hại do oan sai trong tố tụng hình sự

Nguyễn Ngọc Chí

CV1970/TB-KHCN ngày 03/06/2009

 

52

QG.09.04

Phỏp luật về cụng ty chứng khoán ở Việt Nam- Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Lê Thị Thu Thủy

CV1970/TB-KHCN ngày 03/06/2009

 

NĂM 2010

53

QGTĐ.10.16

Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật về tư pháp hình sự - Lý luận, thực trạng và hoàn thiện pháp luật

GS.TSKH Lê Văn Cảm

QĐ số 2023/QĐ-KHCN ngày 07/07/2010

 

54

QGTĐ.10.26

Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế thực hiện pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

GS.TSKH Đào Trí Úc

QĐ số 2893/QĐ-KHCN ngày 11/10/2010

 

55

QGTĐ.10.17

Tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam (từ góc độ pháp luật Hành chính)

 

GS.TS Phạm Hồng Thái

QĐ số 2112/QĐ-KHCN ngày 16/07/2010

 

56

QGTĐ.10.18

Tổ chức và hoạt động các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí

QĐ số 2025/QĐ-KHCN ngày 07/07/2010

 

57

QG.10.33

Pháp luật về quan hệ lao động Việt Nam - Thực trạng và phương h­ướng hoàn thiện

 

TS.Lê Thị Hoài Thu

QĐ số 1706/QĐ-KHCN ngày 09/6/2010

 

NĂM 2011

58

QG.11.46

Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư­ của những ngư­ời tiến hành tố tụng và ngư­ời tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự VN

 

NCS. Trần Thu Hạnh

QĐ số 2217/QĐ-KHCN ngày 02/08/2011

 

59

QG11.45

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ chỉ dẫn th­ương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế

TS. Nguyễn Thị Quế Anh

QĐ số 2218/QĐ-KHCN ngày 02/08/2011

 

60

QGTĐ 11.17

Nâng cao năng lực của đội ngũ thẩm phán Tòa án nhân dân ở địa ph­ương đáp ứng yêu cầu cải cách tư­ pháp ở VN

TS.Trịnh Quốc Toản

QĐ số 2215/QĐ-KHCN ngày 02/8/2011

Tài liệu đính kèm 

61

QGTĐ 11.18

Giá trị kế thừa về nhà n­ước và pháp luật dư­ới triều vua Lê Thánh Tông trong sự nghiệp xây dựng nhà nư­ớc pháp quyền ở VN hiện nay

GS.TS Hoàng Thị Kim Quế

QĐ số 2216/QĐ-KHCN ngày 07/9/2011

Tài liệu đính kèm 

NĂM 2012

62

QGTĐ.12.18

Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong luật quốc tế hiện đại và việc vận dụng đối với Việt Nam

Nguyễn Bá Diến

QĐ số 3476/QĐ-KHCN ngày 15/10/2012

 

63

QG.12.37

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi chế định tài sản và quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005

Bùi Thị Thanh Hằng

QĐ số 3482/QĐ-KHCN ngày 15/10/2012

 

64

QG.12.40

Hoàn thiện mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam - cơ sở lý luận và thực tiễn

Nguyễn Trọng Điệp và Trần Anh Tú

QĐ số 3450/QĐ-KHCN ngày 12/10/2012

 

65

QG.12.41

Tài phán Hiến pháp của các nước ASEAN và những bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng cơ chế tài phán Hiến pháp của Việt Nam

Vũ Công Giao

QĐ số 3449/QĐ-KHCN ngày 12/10/2012

 

66

QG.12.38

Nguồn pháp luật-những vấn đề lý luận và thực tiễn và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền

Nguyễn Thị Hoài Phương

QĐ số 3452/QĐ-KHCN ngày 12/10/2012

 

67

QG.12.39

Pháp luật nước ngoài về bắt giữ tàu biển trong hàng hải quốc tế và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Nguyễn Tiến Vinh

QĐ số 3451/QĐ-KHCN ngày 12/10/2012

 

68

QG.12.42

Pháp luật nước ngoài về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Nguyễn Lan Nguyên

QĐ số 3448/QĐ-KHCN ngày 12/10/2012

 

NĂM 2013

69

QG.13.18

Hoàn thiện khung pháp luật về dịch vụ công ở Việt Nam

 

Nguyễn Hoàng Anh

QĐ số 2407/QĐ-KHCN ngày 16/7/2013

 

NĂM 2014

70

QG.14.53

Hợp đồng hành chính trong quản lý Nhà nước

Phạm Hồng Thái

QĐ số 1352/QĐ-KHCN ngày 22/4/2014

Tài liệu đính kèm 

71

QG.14.55

Thời hạn tố tụng trong Luật tố tụng Hình sự Việt Nam

Nguyễn Ngọc Chí

QĐ số 1350/QĐ-KHCN ngày 22/4/2014

 

72

QG.14.54

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Việt Nam-thực trạng và giải pháp hoàn thiện

Lê Thị Thu Thủy

QĐ số 1351/QĐ-KHCN ngày 22/4/2014

 

73

QG.14.56

Các cơ chế pháp lý quốc tế về hợp tác chống biến đổi khí hậu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Sơn

QĐ số 1349/QĐ-KHCN ngày 22/4/2014

 

NĂM 2015

74

QG.15.62

Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân

Nguyễn Đăng Dung

QĐ số 611/QĐ-KHCN ngày 10/02/2015

 

75

QG.15.61

Pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

QĐ số 610/QĐ-KHCN ngày 10/02/2015

 

76

QG.15.63

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật biểu tình ở Việt Nam

Đặng Minh Tuấn

QĐ số 612/QĐ-KHCN ngày 10/02/2015

 Tài liệu đính kèm 

NĂM 2016

77

QG.16.64

Hoàn thiện thể chế pháp luật kinh doanh Việt Nam để hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC 2015)

Phan Thị Thanh Thủy

QĐ số 5323/QĐ-KHCN ngày 30/12/2015

 

78

QG.16.64

Những nội dung trái pháp luật quốc tế trong chính sách, pháp luật biển của Trung Quốc trên Biển Đông

Nguyễn Bá Diến

QĐ số 5324/QĐ-KHCN ngày 30/12/2015

 

NĂM 2017

79

QG.17.01

Đồng bộ hóa luật tư trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Mạnh Thắng

QĐ số 989/QĐ-KHCN ngày 12/4/2016

 

80

 

QG.17.49

Nhận thức khoa học về phần chung Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 và trong tương lai

Lê Văn Cảm

QĐ số 612/QĐ-KHCN ngày 28/02/2017

 

81

QG.17.30

Hoàn thiện pháp luật kinh doanh tại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho việc thi hành các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới

Lê Thị Hoài Thu

QĐ số 1160/QĐ-KHCN ngày 05/4/2017

 

NĂM 2018

82

QG.18.28

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ nhằm thực thi cam kết các Hiệp định thương mại tự do (FTAs)

Nguyễn Thị Quế Anh

QĐ số 40/QĐ-KHCN ngày 03/01/2018

 

83

QG.18.29

Nghiên cứu trách nhiệm giải trình Tư pháp trong bối cảnh tăng cường cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trịnh Quốc Toản

QĐ số 41/QĐ-KHCN ngày 03/01/2018

 

84

QG.18.30

Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống

Trịnh Tiến Việt

QĐ số 42/QĐ-KHCN ngày 03/01/2018

 

NĂM 2019

85

QG.19.54

Bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong hoạt động xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại

Lê Thị Thu Thủy

QĐ số 4606/QĐ-KHCN ngày 28/12/2018

 

86

QG.19.55

Cơ chế đánh giá tính công khai, minh bạch trong hoạt động xét xử, thực hiện quyền tư pháp của Tòa án Việt Nam

Nguyễn Ngọc Chí

QĐ số 4607/QĐ-KHCN ngày 28/12/2018

 

87

QG.19.56

Cải cách pháp luật dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam

Ngô Huy Cương

QĐ số 4608/QĐ-KHCN ngày 28/12/2018

 

 
Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081