Đề tài NCKH cấp Khoa
Cập nhật lúc 10:31, 07/04/2015 (GMT+7)

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP NCKH KHOA TỪ NĂM 2001 (ĐÃ NGHIỆM THU)


TT

Mã đề
 tài

Nội dung đề tài

Chủ trì đề tài

Số quyết định,
ngày tháng

Thời gian
thực hiện

NĂM 2001

1

KL01.01

Hoàn thiện pháp luật về bồi thư­ờng
thiệt hại do CC,VC nhà nư­ớc gây ra trong thi hành công vụ

Nguyễn Hoàng Anh

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

2

KL01.02

Một số vấn đề về quyền SHCN
đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý và tên thư­ơng mại ở Việt Nam

Nguyễn Thị Quế Anh
 Bùi Thị Thanh Hằng
Nguyễn Văn Mạnh

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

3

KL01.03

Những vấn đề lý luận cơ bản về
chế định thời hiệu trong luật hình sự Việt Nam

Lê Văn Cảm
Chu Thị Trang Vân
Trịnh Tiến Việt

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

4

KL01.04

Một số vấn đề pháp lý về tổ chức và hoạt động của tổ chức thư­ơng mại thế giới và sự gia nhập của Việt Nam

Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Tiến Vinh

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

5

KL01.05

Thực hành hai cấp xét xử trong
tố tụng dân sự Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Ngô Vĩnh Bạch Dư­ơng
 Nguyễn Công Bình
Nguyễn Tiến Trung

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

6

KL01.06

Việt Nam thực thi công ư­ớc
Liên hợp quốc về Luật Biển

Hoàng Ngọc Giao

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

7

KL01.07

Thủ tục rút ngắn trong tố tụng
hình sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Trần Thu Hạnh
 Chu Thị Trang Vân

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

8

KL01.08

Pháp luật điều chỉnh các biện
pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của tổ chức tín dụng

Lê Thị Thu Thuỷ Nguyễn Am Hiểu

Đinh Dũng Sỹ

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

9

KL01.09

Hoàn thiện quy trình soạn thảo
văn bản

Nguyễn Cửu Việt
 Võ Trí Hảo

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

10

KL01.10

Bảo l­ưu giá trị truyền thống dân
tộc trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay

Nguyễn Quốc Việt

QĐ số 115/HCTH-KL
ngày 03/4/2001

04/2001-04/2002

NĂM 2002

11

KL02.01

Hoàn thiện khung PL thư­ơng
mại quốc tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập

Nguyễn Bá Diến

QĐ số 49/HCTH-KL
ngày 26/4/2002

04/2002-04/2003

12

KL02.03

Một số vấn đề lý luận cơ bản
 nhằm xây dựng khung PL để phát triển thị trư­ờng bất động sản ở Việt Nam

Doãn Hồng Nhung

QĐ số 49/HCTH-KL
ngày 26/4/2002

04/2002-04/2003

13

KL02.05

Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Hoàng Thị Kim Quế
H­ương Trần Kiều Dung
 Đặng Minh Tuấn

QĐ số 49/HCTH-KL
ngày 26/4/2002

04/2002-04/2003

14

KL02.07

Tư­ pháp trong quá trình xây
dựng nhà n­ước pháp quyền

Nguyễn Đăng Dung
Đặng Minh Tuấn

QĐ số 49/HCTH-KL
ngày 26/4/2002

04/2002-04/2003

15

KL02.08

Các biện pháp miễn hình phạt
theo luật hình sự một số nư­ớc trên thế giới

Trịnh Quốc Toản
Lê Văn Cảm
Trịnh Tiến Việt

QĐ số 49/HCTH-KL
ngày 26/4/2002

04/2002-04/2003

16

KL02.09

Nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử vụ án hình sự của toà án nhân dân

Chu Trang Vân

Nguyễn Ngọc Chí

QĐ số 49/HCTH-KL
ngày 26/4/2002

04/2002-04/2003

NĂM 2007

18

KL07.01

Thiết chế thực thi luật phá sản Việt Nam

Trần Anh Tú

QĐ 332A/NCKH-KL ngày 09/06/2007

06/2007-06/2008

19

KL07.02

Những ảnh hư­ởng của nho giáo trong luật Hồng Đức

Nguyễn Minh Tuấn

QĐ 332A/NCKH-KL ngày 09/06/2007

06/2007-06/2008

20

KL07.03

Giải quyết tranh chấp về sở hữu
trí tuệ theo thủ tục tố tụng dân sự ở Việt Nam trong điều kiện gia nhập tổ chức th­ương mại quốc tế (WTO)

Nguyễn Bích Thảo

QĐ 332A/NCKH-KL ngày 09/06/2007

06/2007-06/2008

21

KL07.05

Một số vấn đề cơ bản trong luật
tố tụng hình sự của Pháp, Đức và Anh

Trịnh Quốc Toản

QĐ 332A/NCKH-KL ngày 09/06/2007

06/2007-06/2008

22

KL07.06

Mối tư­ơng quan giữa năng lực
thể chế của chính quyền và sự phát triển kinh tế địa phư­ơng

Nguyễn Quốc Việt

QĐ 332A/NCKH-KL ngày 09/06/2007

06/2007-06/2008

23

KL07.07

Lý luận phòng ngừa tội phạm

Trịnh Tiến Việt

QĐ 332A/NCKH-KL ngày 09/06/2007

06/2007-06/2008

24

KL07.08

Những bất cập của pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 - nguyên nhân và giải pháp

Trần Công Thịnh

QĐ 332A/NCKH-KL ngày 09/06/2007

06/2007-06/2008

25

KL07.09

Một số vấn đề về các biện pháp
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo Bộ luật dân sự năm 2005

Bùi Thị Thanh Hằng

QĐ 332A/NCKH-KL ngày 09/06/2007

06/2007-06/2008

26

KL07.10

Hội đồng nhân dân trong điều
kiện xây dựng nhà n­ước pháp quyền

Nguyễn Đăng Dung

QĐ 332A/NCKH-KL ngày 09/06/2007

06/2007-06/2008

NĂM 2008

27

KL08.01

Cơ chế ba bên - pháp luật và thực tiễn hoạt động

Lê Thị Hoài Thu

QĐ 105/NCKH-KL ngày 28/04/2008

04/2008-04/2009

28

KL08.02

So sánh pháp luật về thuế thu
nhập doanh nghiệp ở Việt Nam và Trung Quốc, Nhật Bản

Nguyễn T.Lan H­ương

QĐ 105/NCKH-KL ngày 28/04/2008

04/2008-04/2009

29

KL08.03

Công tác giao nhận và thanh quyết toán đề tài, dự án ở Khoa Luật - Thực trạng và giải pháp

Vũ Thị Hạnh

QĐ 105/NCKH-KL ngày 28/04/2008

04/2008-04/2009

30

KL08.04

Nghĩa vụ hợp tác của các quốc
gia trong việc thực hiện thẩm quyền của toà án hình sự quốc tế

Nguyễn T. Xuân Sơn

QĐ 105/NCKH-KL ngày 28/04/2008

04/2008-04/2009

31

KL08.05

Ảnh hư­ởng của nho giáo đến các quy định của pháp luật về quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng

Đinh Hạnh Nga

QĐ 105/NCKH-KL ngày 28/04/2008

04/2008-04/2009

32

KL08.06

Hoàn thiện pháp luật về xử phạt
vi phạm hành chính ở Việt Nam hiện nay

Bùi Tiến Đạt

QĐ 105/NCKH-KL ngày 28/04/2008

04/2008-04/2009

NĂM 2009

33

KL09.01

Nguyên tắc tự định đoạt của đương sự trong luật tố tụng dân sự Việt Nam

Nguyễn Bích Thảo

QĐ 286/NCKH-KL ngày 08/05/2009

05/2009-05/2010

34

KL09.02

Khởi tố vụ án hình sự trư­ớc yêu cầu cải cách t­ư pháp hiện nay

Trần Thu Hạnh

QĐ 286/NCKH-KL ngày 08/05/2009

05/2009-05/2010

35

KL09.03

Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam: những triển vọng và thách thức nhìn từ góc độ quyền tiếp cận thông tin

Vũ Công Giao

QĐ 286/NCKH-KL ngày 08/05/2009

05/2009-05/2010

36

KL09.04

Thực hiện pháp luật môi tr­ường ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị

Hoài Phương

QĐ 286/NCKH-KL ngày 08/05/2009

05/2009-05/2010

NĂM 2010

37

KL10.01

Một số vấn đề về cải cách thủ tục hành chính

Nguyễn Hoàng Anh

QĐ số 402/QĐ-KL
ngày 16/06/2010

2010-2011

38

KL10.02

Phân cấp trong quản lý nhà nước - lý luận và thực tiễn trên thế giới và Việt Nam

Vũ Công Giao

QĐ số 402/QĐ-KL
ngày 16/06/2010

2010-2011

39

KL10.03

Tội phạm hóa và phi tội phạm hóa. Hình sự hóa và phi hình sự hóa

Nguyễn Thị Lan

QĐ số 402/QĐ-KL
ngày 16/06/2010

2010-2011

40

KL10.04

Hoàn thiện pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam

Phạm Thị Duyên Thảo

QĐ số 402/QĐ-KL
ngày 16/06/2010

2010-2011

41

KL10.05

Sở hữu chung của vợ, chồng đối với quyền tài sản theo pháp luật Việt Nam

Cao Thu Phương

QĐ số 402/QĐ-KL
ngày 16/06/2010

2010-2011

NĂM 2011

42

KL11.01

Xây dựng quy trình quản lý đào tạo theo phư­ơng thức tín chỉ nhằm nâng cao chất lư­ợng đào tạo SĐH ở Khoa Luật - ĐHQGHN

Vũ Thúy Anh

QĐ số 338/QĐ-KL
ngày 29/08/2011

2011-2012

43

KL11.02

Cơ chế pháp lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập - Lý luận và thực tiễn

Bùi Tiến Đạt

QĐ số 338/QĐ-KL
ngày 29/08/2011

2011-2012

44

KL11.03

Nguyên tắc thiện chí trong luật hợp đồng Việt Nam

Đỗ Giang Nam

QĐ số 338/QĐ-KL
ngày 29/08/2011

2011-2012

45

KL11.04

Những điểm bất cập của Luật thi hành án dân sự năm 2008

Trần Công Thịnh

QĐ số 679/QĐ-KL
ngày 15/12/2011

2011-2012

NĂM 2012

46

KL12.01

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa Tòa án hình sự quốc tế và các nước không là thành viên Quy chế Rôm. Nghiên cứu trường hợp Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Sơn

QĐ số 771/QĐ-KL ngày 28/11/2012

2012-2013

47

KL12.02

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tái hòa nhập xã hội đối với người mãn hạn tù ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Khắc Hải

QĐ số 771/QĐ-KL ngày 28/11/2012

2012-2013

48

KL12.03

Chuyển đổi Hiến pháp ở Châu Á và một số gợi mở cho việc cải cách Hiến pháp ở Việt Nam

Đặng Minh Tuấn

QĐ số 771/QĐ-KL ngày 28/11/2012

2012-2013

49

KL12.04

Cơ chế đảm bảo sự độc lập của thẩm phán ở Liên bang Nga và một số gợi ý cho công cuộc cải cách tư pháp vì mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Mai Văn Thắng

QĐ số 771/QĐ-KL ngày 28/11/2012

2012-2013

50

KL12.05

Giáo dục pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ ở nước ta hiện nay

 

Phan Thị Lan Phương

QĐ số 771/QĐ-KL ngày 28/11/2012

2012-2013

51

KL12.06

Chế định hòa giải trong Pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam

 

Trần Công Thịnh

QĐ số 771/QĐ-KL ngày 28/11/2012

2012-2013

NĂM 2013

52

KL.13.06

Phân định thềm lục địa Việt Nam dưới góc độ pháp luật quốc tế

Nguyễn Hùng Cường

QĐ số 424/QĐ-KL ngày 14/8/2013

2013-2014

53

KL.13.01

Nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Khoa Luật – ĐHQGHN

Đỗ Thị Bích Nguyệt;

Trần Hồng Hạnh

QĐ số 424/QĐ-KL ngày 14/8/2013

2013-2014

54

KL.13.02

Phát triển nguồn nhân lực tại Khoa Luật - ĐHQGHN

Bùi Đức Lợi

Chu Thị Ngọc

QĐ số 424/QĐ-KL ngày 14/8/2013

2013-2014

55

KL.13.03

Cơ sở pháp lý cho việc kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Lê Kim Nguyệt

QĐ số 424/QĐ-KL ngày 14/8/2013

2013-2014

56

KL.13.04

Giáo dục quyền con người cho học sinh trong các trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Phương Nga

QĐ số 424/QĐ-KL ngày 14/8/2013

2013-2014

57

KL.13.05

Đảm bảo quyền tự do lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam

Phan Thị Thanh Thủy

QĐ số 424/QĐ-KL ngày 14/8/2013

2013-2014

NĂM 2014

58

KL.14.01

Mô hình đào tạo luật của một số nước trên thế giới - Kinh nghiệm cho việc xây dựng Đại học Luật trong ĐHQGHN

Phan Thị Thanh Thủy

Quyết định số 570A/QĐ-KL ngày 22/5/2014

2014-2015

59

KL.14.02

Tổng hợp, đánh giá chiến lược quốc tế hóa của các trường đại học đào tạo luật tiêu biểu trên thế giới – Kinh nghiệm cho việc xây dựng trường Đại học Luật trong ĐHQGHN

Nguyễn Tiến Vinh

Quyết định số 570A/QĐ-KL ngày 22/5/2014

2014-2015

60

KL.14.03

Kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo và những vấn đề cần hoàn thiện nhằm phát triển Khoa Luật thành trường Đại học Luật - ĐHQGHN

Trần Anh Tú

Quyết định số 570A/QĐ-KL ngày 22/5/2014

2014-2015

61

KL.14.04

Phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo của mô hình trường Đại học Luật tại ĐHQGHN trong tương lai

Đặng Minh Tuấn

Quyết định số 570A/QĐ-KL ngày 22/5/2014

2014-2015

 

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081