Kế hoạch đánh giá chất lượng đồng cấp chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao Luật học tại Khoa Luật
Cập nhật lúc 8:51, 31/12/2015 (GMT+7)

I. Mục tiêu, phạm vi KĐCL CTĐT:

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đại học;

- Xác nhận mức độ chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn nhất định;

- Làm căn cứ để đơn vị giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo;

- Làm cơ sở cho người học lựa chọn chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

2. Phạm vi:

          Các CTĐT được đánh giá chất lượng đồng cấp theo bộ tiêu chuẩn định hướng theo chuẩn AUN của ĐHQGHN.

 

II. Thời gian tiến độ thực hiện:

 

Thời gian

Các nhiệm vụ chính

1/4/2015 đến 10/4/2015

- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Chất lượng cao của Khoa Luật theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL định hướng AUN của ĐHQGHN.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Tự đánh giá CTĐT CLC của Khoa và trình Hội đồng ĐBCLGD ĐHQGHN.

11/4/2015 đến 30/4/2015

- Thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT cấp cơ sở  của Khoa Luật.

- Thành lập Ban thư ký KĐCL của Khoa Luật.

- Thành lập các Nhóm chuyên trách, chỉ định trưởng các nhóm và phân công trách nhiệm thực hiện.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn KĐCL CTĐT

1/5/2015 đến 15/5/2015

- Tổ chức tập huấn về KĐCL CTĐT cho cán bộ, giáo viên, sinh viên thuộc CTĐT CLC trong toàn Khoa.

- Lập Dự toán kinh phí hoạt động KĐCL CTĐT

- Hội đồng TĐG chỉ đạo triển khai công tác TĐG.

15/5/2015 đến 30/6/2015

- Triển khai Tự đánh giá đơn vị đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL CTĐT định hướng AUN của ĐHQGHN (tiến hành thu thập thông tin, minh chứng, viết báo cáo TĐG)

1/7/2015 đến 15/7/2015

- Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá và nộp cho Viện ĐBCLGD ĐHQGHN sơ thẩm.

16/7/2015 đến 30/7/2015

- Viện ĐBCLGD ĐHQGHN  sơ thẩm Báo cáo TĐG của Khoa Luật và gửi BC và các hướng dẫn liên quan cho phản biện.

- Các phản biện gửi văn bản phản biện cho Viện ĐBCLGD ĐHQGHN.

- Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN thẩm định báo cáo TĐG của Khoa Luật.

1/8/2015 đến 15/8/2015

- Khoa Luật chỉnh sửa BC TĐG theo các góp ý của phản biện và HĐ ĐBCL ĐHQGHN.

- Hoàn chỉnh các BC TĐG và toàn bộ hồ sơ minh chứng và nộp báo cáo cho ĐHQGHN đúng hạn.

15/8/2015 đến 15/9/2015

- Khoa Luật chỉnh sửa báo cáo TĐG theo góp ý và nộp lại cho Viện ĐBCLGD để tổ chức đánh giá ngoài.

16/9/2015 đến 20/10/2015

- Triển khai Đánh giá ngoài Khoa Luật, Đoàn ĐGN thực hiện khảo sát đánh giá tạo Khoa Luật.

- Khoa Luật chuẩn bị hậu cần:

+ Đón đoàn tiền trạm ĐGN;

+ Bố trí phòng làm việc cho Đoàn ĐGN có đầy đủ các trang thiết bị và hồ sơ minh chứng;

+ Liên hệ mời các đối tượng được chọn để phỏng vấn.

- Các chuyên gia nghiên cứu báo cáo TĐG, tiến hành tiền trạm, ĐGN;

- Viện ĐBCLGD, hỗ trợ, giám sát tiền trạm, triển khai ĐGN.

21/10/2015 đến 30/10/2015

- Thường trực HĐ ĐBCL ĐHQGHN sơ thẩm báo cáo ĐGN của Khoa Luật và gửi BC ĐGN cho ủy viên phản biện của HĐ ĐBCL ĐHQGHN.

- Khoa Luật phản hồi kết quả sơ bộ của chuyên gia.

1/12/2015 đến 30/12/2015

- Công bố kết quả đánh giá chất lượng CTĐT cho Khoa Luật

 

III. Tổ chức thực hiện:

1. Chủ nhiệm Khoa ra QĐ thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký giúp việc cho HĐ và thành lập các nhóm chuyên trách.

1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Tự đánh giá CTĐT: tổ chức, triển khai các hoạt động tự đánh giá và tư vấn cho thủ trưởng đơn vị về các biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của các đơn vị đào tạo đại học.

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban thư ký: có nhiệm vụ tổng hợp các báo cáo từ các nhóm chuyên trách, chỉnh sửa và hoàn thiện trình HĐ TĐG và HĐ KĐCL ĐHQGHN.

1.3. Chức năng, nhiệm vụ của các nhóm chuyên trách: thực hiện các công việc tác nghiệp theo sự chỉ đạo của Hội đồng TĐG như: viết các tiểu báo cáo, thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động và đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu đề ra; đánh giá mức độ đạt được, xác định các điểm mạnh và tồn tại của đơn vị; lập kế hoạch và đưa  ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo…

3. Chế độ kiểm tra, đánh giá tiến độ:

- Thực hiện chế độ giao ban hàng tuần để kiểm tra tiến độ thực hiện.

- Hội đồng TĐG giải quyết các công việc và phân công nhiệm vụ cho các nhóm chuyên trách và Ban thư ký.

- Các nhóm chuyên trách lập Kế hoạch hoạt động của nhóm theo kế hoạch chung của Khoa và gửi cho Hội đồng TĐG thông qua Ban thư ký giúp việc cho hội đồng.

- Các nhóm chuyên trách báo cáo hoạt động trong tuần làm việc và đề xuất chương trình làm việc cho tuần tiếp theo.

4. Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng là đầu mối triển khai nhiệm vụ Kiểm định chất lượng trong toàn Khoa.

5. Các đơn vị liên quan khác trong Khoa có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ các nhóm công tác để triển khai Tự đánh giá CTĐT.

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081