Nghiên cứu sinh Nguyễn Chí Công bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lúc 11:17, 20/03/2017 (GMT+7)

Ngày 17/3/2017 vừa qua, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Chí Công, chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự, mã số: 62380104 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài “Trách nhiệm hình sự với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế”.

 

Trước Hội đồng, NCS Nguyễn Chí Công đã trình bày tóm tắt Luận án gồm 4 chương: Chương một, tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; Chương hai, những vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; Chương ba, quy định về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng; Chương bốn, các giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

 

Nhận xét luận án của NCS Nguyễn Chí Công, Hội đồng nhận thấy những năm qua, điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế vẫn đang diễn biến phức tạp. Mặc dù nhiều vụ án lớn về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đã được phát hiện, điều tra và đưa ra truy tố, xét xử nhưng nhìn chung, hiệu quả đấu tranh phòng, chống các tội phạm này vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tình hình này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về những bất cập trong các quy định về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Việc NCS lựa chọn đề tài “Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế” là cần thiết.

Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án, Hội đồng cho rằng, luận án đã làm rõ các vấn đề lý luận của vấn đề trách nhiệm hình sự nói chung, lý luận về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nói riêng. Hệ thống hóa lịch sử phát triển các quy phạm pháp luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế ở nước ta từ năm 1945 đến nay. Phân tích cơ sở của trách nhiệm hình sự và các hình thức trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự năm 1999. Đánh giá các số liệu cụ thể để phác họa một bức tranh khác tổng thể về tình hình các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong các năm gần đây; chỉ rõ những hạn chế, sai lầm trong việc áp dụng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, nguyên nhân của những hạn chế, sai lầm đó.

 

Có thể thấy, đây là công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện trong khoa học luật hình sự Việt Nam đề cập riêng đến đề tài các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Trên cơ sở tổng kết, nghiên cứu khoa học luật hình sự, NCS đã đưa ra một bức tranh tổng quát, phong phú về tất cả các nghiên cứu có liên quan dưới hai góc độ khoa học luật hình sự và tội phạm học.

 

Quyết nghị của Hội đồng, 6/6 phiếu tán thành trong đó có 3 phiếu đánh giá xuất sắc cho luận án của nghiênn cứu sinh Nguyễn Chí Công.

Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081