Phòng Quản lý khoa học và hợp tác phát triển
Cập nhật lúc 22:52, 03/07/2019 (GMT+7)

 

1.             Giới thiệu chung

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển (QLKH&HTPT) (Tiếng Anh: Office of Legal Research Management and Partnership Development.) được thành lập ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Là đơn vị chức năng thuộc Khoa Luật, ĐHQGHN, Phòng QLKH&HTPT có chức năng tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Chủ nhiệm Khoa về chiến lược, định hướng phát triển, tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển; quản lý hoạt động đào tạo ngắn hạn. Kể từ ngày 1/7/2019, trên cơ sở Quyết định số 787/QĐ-KL ngày 13 tháng 6 năm 2019 về việc sáp nhập Bộ phận Công nghệ thông tin và truyền thông vào Phòng Tổ chức-Hành chính và Phòng QLKH&HTPT và Quyết định số 786/QĐ-KL về việc sáp nhập Bộ phận liên kết đào tạo quốc tế vào Phòng QLKH&HTPT ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chủ nhiệm Khoa Luật, Phòng QLKH&HTPT tiếp nhận thêm nhiệm vụ truyền thông, quản trị thương hiệu và quản lý một số chương trình liên kết đào tạo quốc tế của Khoa.

Hiện nay, Phòng được biên chế 7 cán bộ, chuyên viên, trong đó 01 Phó Trưởng Phòng phụ trách chung và trực tiếp phụ trách hoạt động hợp tác phát triển, đào tạo ngắn hạn, hỗ trợ quản lý một số chương trình đào tạo quốc tế của Khoa và 01 Phó Trưởng Phòng được phân công phụ trách trực tiếp công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động truyền thông của Khoa.

2.             Nhiệm vụ

2.1.         Hợp tác phát triển

-    Thực hiện kết nối, xúc tiến, thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước nhằm phát triển các đối tác của Khoa.

-    Tham mưu cho Lãnh đạo Khoa về chiến lược, chính sách và hoạt động Hợp tác quốc tế và hợp tác với các đối tác, đơn vị, địa phương ở trong nước.

-     Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý điều hành, văn bản nội bộ liên quan đến hoạt động hợp tác phát triển.

-       Tổ chức xây dựng hệ thống các văn bản liên quan đến hợp tác phát triển.

-        Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các hoạt động liên quan đến hợp tác phát triển

2.2.         Nghiên cứu khoa học

-       Tham mưu cho lãnh đạo Khoa về công tác xây dựng chiến lược, chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ KH&CN của Khoa;

-       Tham mưu cho lãnh đạo Khoa trong công tác xây dựng văn bản quản lý hoạt động NCKH của Khoa;

-        Theo dõi công tác quản lý thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp;

-        Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo và tọa đàm khoa học;

-        Tham mưu cho lãnh đạo Khoa công tác quy hoạch và xây dựng hệ thống Trung tâm nghiên cứu thuộc Khoa;

-         Tham mưu, quản lý và thúc đẩy phát triển các hoạt động NCKH của sinh viên, người học;

-         Quản lý cơ sở dữ liệu KH&CN của Khoa, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về KH&CN theo quy định.

-          Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cá nhân, đơn vị thực hiện các quy định, nhiệm vụ liên quan đến KH&CN.

-         Phục vụ các hoạt động của Hội đồng KH&ĐT của Khoa.

-        Thực hiện các nhiệm vụ khác về KH&CN theo chỉ đạo của Lãnh đạo Khoa.

2.3.         Công tác giáo trình, học liệu

-        Tham mưu cho Lãnh đạo Khoa về lĩnh vực xuất bản giáo trình, học liệu.

-        Xây dựng hệ thống văn bản quản lý hoạt động xuất bản giáo trình, học liệu và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

-       Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống giáo trình, quản lý công tác thực hiện biên soạn, thẩm định các giáo trình học liệu.

-       Tổ chức thẩm định các loại sách tham khảo, chuyên khảo khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Khoa.

-       Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác giáo trình, học liệu của Khoa.

2.4.         Quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo quốc tế

-       Tham mưu cho Lãnh đạo Khoa về việc phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo quốc tế.

-      Tổ chức thực hiện các văn bản liên quan đến đào tạo ngắn hạn, liên kết đào tạo quốc tế. Xây dựng hệ thống văn bản quản lý điều hành và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

-      Làm đầu mối tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo liên kết quốc tế và phối hợp với các đơn vị trong thực hiện quản lý, phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn.

2.5.         Truyền thông, nhận diện thương hiệu

-     Tham mưu cho Lãnh đạo Khoa trong việc xây dựng Chiến lược, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác truyền thông, nhận diện thương hiệu, bảo vệ thương hiệu của Khoa.

-     Quảng bá hoạt động của Khoa, hỗ trợ truyền thông cho công tác tuyển sinh.

-      Quản lý và phát triển các Trang thông tin điện tử và các trang thông tin chính thống của Khoa.

-       Quản trị thương hiệu và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu của Khoa.

-       Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác truyền thông, nhận diện thương hiệu của Khoa. 

 
3. Danh sách cán bộ phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển
 

STT

Họ và tên

Học hàm/
Học vị

Chức vụ/ Bộ phận

Điện thoại/ mail

1

Mai Văn Thắng

Tiến sĩ

Trưởng phòng

024.37957496
Thangmv@vnu.edu.vn

 2

Phan Thị Thanh Thủy

TS.GVC

Phó Trưởng phòng 

024.37957495

Thuyptt@vnu.edu.vn 

3

Vũ Thị Bích Hường

Thạc sĩ

Chuyên viên

024.37547496
huongvtb@vnu.edu.vn

4

Phạm Nguyễn Hoàng Long  

Thạc sĩ

Chuyên viên

024. 3754.9928

long.nantes@hotmail.com

Nguyễn Như Quỳnh 

Cử nhân 

Chuyên viên 

nnquynh@vnu.edu.vn 

 Phí Huyền Trang  

Cử nhân 

Chuyên viên 

024.37957495

pthtrang@vnu.edu.vn 

Nghiêm Thị Minh Giang 

Cử nhân 

Chuyên viên 

024.37547496
giangntm@vnu.edu.vn

 
4. Địa chỉ liên hệ
 
- Bộ phận Hợp tác phát triển: Phòng 306, nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 024.3795.749.5
- Bộ phận Quản lý khoa học, công tác giáo trình: Phòng 309, nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 024.3795.379.6
- Bộ phận Liên kết đào tạo quốc tế: Phòng 504, nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 024.3754.992.8
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081