Tạp chí khoa học
Cập nhật lúc 8:11, 21/08/2019 (GMT+7)

TT

Tên bài báo

Lĩnh vực

Tác giả (liệt kê đầy đủ tác giả chính và các đồng tác giả)

Tên tác giả thuộc ĐHQGHN (bằng Tiếng Việt)

Tên tạp chí (Tập, Năm xuất bản, trang, đường link đến website của tạp chí nếu có …)

 

Năm 2010

1

“Quyền lực nhà nước là thống nhất” vào đâu?

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Khoa học Luật học, ĐHQGHN, tập 26 số 2/2010, tr 94-99

 

2

Các hình thức phân cấp, phân quyền

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Khoa học Luật học, ĐHQGHN, tập 26 số 4/2010, tr 207-213

 

3

Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp năm 2010

 

4

Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất.

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

TC Nhà nước và pháp luật Số 8/2010

 

5

Một số vấn đề phân chia đơn vị hành chính, lãnh thổ

Khoa học XHNV

 Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Tạp chí Khoa học, Khoa học Luật ĐHQGHN, tập 26, số 2/2010, tr 73-80

 

6

Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp. Ngiên cứu so sánh các tiêu chí và phương pháp

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Khoa học Luật học ĐHQGHN, tập 26, số 3/2010, tr 137-146

 

7

Thẩm quyền của hội đồng trọng tài và vai trò của Tòa án trong quá trình tố tụng trọng tài

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Khoa học, Khoa học Luật ĐHQGHN, tập 26, số 4/2010, tr 270

 

8

Bảo vệ các quyền con người bẳng pháp luật tố tụng hình sự: Những vấn đề lý luận cơ bản.

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, số 7/2010

 

9

Chính sách pháp luật tố tụng hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí DC & PL, (Số chuyên đề sửa đổi, bổ sung Bộ luật TTHS tháng 6/2010

 

10

Luật tố tụng hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền – vấn đề pháp điển hóa lần thứ ba

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Khoa học Luật học. ĐHQGHN. Tập 26 số 2/2010, tr 81-93

 

11

Bảo vệ quyền con người bằng pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự - ý nghĩa của việc nghiên cứu

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Khoa học Luật học. ĐHQGHN. Tập 26 số 3/2010, tr 147-154

 

12

Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự trong giai đọan xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. 

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Kiểm sát, số 15-tháng 8/2010 & số 17-tháng 9/2010

 

13

Suy ngẫm về hệ thống Toà án trong công cuộc cải cách ở Việt Nam đương đại.

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Kiểm sát, số 6+7/2010

 

14

Sửa đổi Hiến pháp năm 1992-Cơ cấu chung và các quy định cơ bản về tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước.

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí NCLP, số 22-tháng 11/2010.

 

15

Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước (và cả quyền lập pháp) trong NNPQ

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1/2010

 

16

Vai trò của luật học trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định huớng XHCN.

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Nhịp cầu tri thức, số 10-tháng 10/2010.

 

17

Cơ chế kiểm soát quyền lực tư pháp trong Nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề lý luận và thực trạng ở Việt Nam (đồng tác giả)

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí NN & PL, số 12/2010

 

18

Hệ thống tư pháp, hệ thống tư pháp hình sự và hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm trong NNPQ.

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí NN PL số 4/2010

 

19

Mô hình TTHS của NNPQ dân chủ Liên bang Nga.

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí TAND số 24/2009 + số 1/2010

 

20

Những vấn đề cơ bản về tổ chức-thực hiện quyền tư pháp trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí TAND, số 13-tháng 7/2010

 

21

Cơ chế ba bên và vai trò của công đoàn.

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 7 (168), tháng 4/2010

 

22

Trợ cấp thôi việc trong pháp luật lao động Việt Nam.

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 3(263)/2010.

 

23

Hoàn thiện Luật kiểm toán  Nhà nước.

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

 Hội thảo của Kiểm toán Nhà nước, 2010

 

24

Một số vấn đề pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước  ở Việt Nam  trong giai đoạn hiện nay.

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Tap Chí Khoa học Luật học, tập 26, số 1/2010. tr 34-43

 

25

Những bất cập của Luật Chứng khoán và kiến nghị giải pháp hoàn thiện

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Tạp chí Khoa học Luật học. ĐHQGHN. Tập 26 số 3/2010, tr 167-179

 

26

Xây dụng pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình.

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí DHQGHN tập 26, số 1, 2010

 

27

Pháp luật Việt Nam về phân vùng, quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí Khoa học Luật học. ĐHQGHN. Tập 26 số 3/2010, tr 155-166

 

28

Pháp luật về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình của các nước trên thế giới

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí Khoa học, Luật học. ĐHQGHN. Tập 26, số 4/2010, tr 229-236

 

29

Xây dựng pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Hùng Cường

Tạp chí Khoa học Luật học. ĐHQGHN. Tập 26 số 1/2010, tr 1-11

 

30

Chế định hợp đồng dân sự vô hiệu trước yêu cầu sửa đổi bổ sung Bộ luật dân sự năm 2005.

Khoa học XHNV

Bùi Thị Thanh Hằng

Bùi Thị Thanh Hằng

Tạp chí dân chủ và pháp luật năm 2010. Số chuyên đề Sửa đổi, bổ sung BLDS 2005.

 

31

Phân quyền trong nhà nước pháp quyền

Khoa học XHNV

Chu Thị Ngọc

Chu Thị Ngọc

Tap Chí Khoa học Luật học, tập 26, số 1/2010. tr 50-56

 

32

Cải cách hiến pháp trong tiến trình dân chủ hóa ở Đài Loan

Khoa học XHNV

Lã Khánh Tùng

Lã Khánh Tùng

Tạp chí Khoa học Luật học. ĐHQGHN. Tập 26 số 3/2010, tr 193-200

 

33

Bàn về quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Khoa học XHNV

Lê Kim Nguyệt

Lê Kim Nguyệt

Tap Chí Khoa học Luật học, tập 26, số 1/2010. tr 44-49

 

34

Buôn nô lệ, buôn người - những tồn tài từ thực tiễn xã hội nhìn từ khía cạnh pháp luật Việt Nam.

Khoa học XHNV

Doãn Hồng Nhung

Doãn Hồng Nhung

Hội thảo Quốc tế do Bộ môn Tư pháp hình sự - Khoa Luật – ĐHQGHN tổ chức tháng 12/2010.

 

35

Một số vấn đề quản lý nhà nước đối với đô thị ở Việt Nam hiện nay”.

Khoa học XHNV

Doãn Hồng Nhung

Doãn Hồng Nhung

Tạp chí Nhà nước và pháp luật số tháng 7(267)/2010.

 

36

ASEAN - Sự hình thành và phát triển

Khoa học XHNV

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Tạp chí Khoa học LB Nga- số 3 – 2010

 

37

Bàn về khái niệm và các điều kiện của chấp nhận giao kết hợp đồng theo Bộ luật Dân sự năm 2005

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Số 1 (214)- 2010. tr.  7- 14

 

38

Ý tưởng về chế định quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự tương lai của Việt Nam

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề sửa đổi, bổ sung Bộ luật DS, tr. 19- 26)

 

39

Vài bình luận về pháp luật doanh nghiệp tư nhân

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Khoa học Luật học. Tập 26, số 1/2010, tr 24-33

 

40

Ý tưởng về chế định quyền hưởng dụng trong Bộ luật Dân sự tương lai của Việt Nam”.

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số tháng 9/2010.

 

41

Hiệu lực của chấp nhận giao kết hợp đồng theo Bộ luật Dân sự 2005- Nhìn từ góc độ lật so sánh

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Số 24 (185) tháng 12/2010, tr 29-35

 

42

Cụ thể hóa quan điểm về tập quán pháp theo Nghị quyết số 48- NQ/TW của Bộ Chính trị

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Số 3+ 4 (164+ 165) tháng 2/ 2010. tr. 68- 77

 

43

Về yếu tố ưng thuận của hợp đồng (Kỳ 1)

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Số 7 (168) tháng 4/2010.tr. 23- 28 & 39

 

44

Về yếu tố ưng thuận của hợp đồng (Kỳ 2)

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Số 8 (169) tháng 4/2010. tr. 22- 28 & 39

 

45

Đề nghị giao kết hợp đồng theo pháp luật Việt Nam

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nhà Nước và Pháp luật. Số 5 (265)/ 2010. tr. 29- 44

 

46

Thủ tục ban hành quyết định hành chính và vấn đề bảo vệ quyền công dân.

Khoa học XHNV

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí Dân chủ & Pháp luật số 6/2010

 

47

Vai trò của VKS trong tố tụng hành chính

Khoa học XHNV

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 7/2010

 

48

Pháp luật công ty và chế độ kiểm soát trong công ty cổ phần ở Việt Nam”

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

Tham gia Hội thảo Quốc tế tại Osaka Nhật Bản, tháng 9/2010

 

49

Phân loại nhãn hiệu theo hình thức của nhãn hiệu.

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Quế Anh

Nguyễn Thị Quế Anh

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 26, số 2/2010, tr 100-108

 

50

Về những tồn tại, hạn chế của chế định hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự năm 1999.

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học tập 26, số 2/2010, tr.  109-122.

 

51

Những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự năm 1999 và nâng cao hiệu quả của chế định này trong thực tiễn áp dụng,

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 26, số 4/2010, tr 237-249.

 

52

Những kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự năm 1999 và nâng cao hiệu quả ảu chế định này trong thực tiễn áp dụng

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Khoa học, Luật học. ĐHQGHN. Tập 26, số 4/2010, tr 237-249

 

53

Những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện chế định hình phạt bổ sung trong bộ luật hình sự năm 1999

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Kiểm sát. Số 22/2010, tr. 24 – 30

 

54

Lịch sử của chế định hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay,

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện Nhà nước và pháp luật, Số 2/2010, tr. 68 và tiếp theo

 

55

Pháp luật về các điều kiện cho hưởng án treo và hướng sửa đổi, bổ sung

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Dân chủ và pháp luật. Số 12, tr 5-16

 

56

Về nguồn chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 và hướng sửa đổi, bổ sung

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Dân chủ và pháp luật (số chuyên đề). Số 10, tr 130-142

 

57

Về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân trong Bộ luật hình sự Liên bang Nga, Trung Quốc và Thụy Điển

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Khoa học (chuyên san Luật học). số 1, tr 63-72

 

58

Về cải cách tư pháp và phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự Việt Nam

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Nghề Luật. Số 1, tr 51-56; số 2 tr 39-44

 

59

Pháp luật về biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh và hướng sửa đổi, bổ sung

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Nghiên cứu lập pháp. Số 1, tr 25-59

 

60

Hậu quả của việc áp dụng miễn trách nhiệm hình sự: Lý luận, thực tiễn và hướng hoàn thiện pháp luật

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Nghiên cứu lập pháp. Số 11, tr 45 -50

 

61

Những khía cạnh pháp lý hình sự về các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tòa án nhân dân. Số 7, tr 9-24; số 8, tr 2-10, 23

 

62

Về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân trong Bộ luật hình sự của Liên Bang Nga, Trung Quốc và Thụy Điển

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Khoa học Luật học. Tập 26, số 1/2010, tr 24-33

 

63

Hoàn thiện pháp luật về minh oan và bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự.

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí DC PL số 5/2010

 

64

Hoàn thiện nguyên tắc "Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" trong tố tụng hình sự,

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí DC PL số chuyên đề sửa đổi, bổ sung Bộ luật TTHS, 6/2010, tr 25-34

 

65

Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự,

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 26, số 1/2010, tr 12-22

 

66

Phân loại tản quyền, phân cấp, phân quyền

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 26, số 4/2010, tr 250-258

 

67

Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí Khoa học Luật học. ĐHQGHN. Tập 26 số 1/2010, tr 12-23

 

68

Bản chất đích thực của mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

Tạp chí NN PL số 1/2010
trang 3

 

69

“Trung Hoa pháp hệ” – sản phẩm đặc sắc của sự kết hợp giữa hai học thuyết đức trị và pháp trị trong lịch sử phong kiến Trung Hoa

Khoa học XHNV

Đỗ Đức Minh

Đỗ Đức Minh

Tạp chí NN PL số 3/2010
trang 8

 

70

Tư tưởng đề cao pháp luật trong quản lý xã hội theo học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử

Khoa học XHNV

Đỗ Đức Minh

Đỗ Đức Minh

Tạp chí NN PL số 7/2010
trang 17

 

71

“Quyền lực nhà nước là thống nhất” vào đâu và tại sao đã thống nhất lại còn phân công?

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí NN PL số 8/2010
trang 3

 

72

Hiến pháp và cơ chế quyền lực nhà nước ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí NN PL số 9/2010
trang 3

 

73

Cơ chế kiểm soát quyền lực tư pháp trong Nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề lý luận và thực trạng ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm
Dương Bá Thành

Lê Văn Cảm

Tạp chí NN PL số 12/2010
trang 3

 

74

Những vấn đề cơ bản của Luật Trọng tài thương mại

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí NN PL số 1/2010
trang 7

 

75

Lịch sử của chế định hình phạt bổ sung trong Luật Hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí NN PL số 2/2010
trang 68

 

76

Hệ thống tư pháp, hệ thống tư pháp hình sự và hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm trong Nhà nước pháp quyền

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí NN PL số 4/2010
trang 35

 

77

Việc lựa chọn mô hình tố tụng trong quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí NN PL số 5/2010
trang 65

 

78

Việc lựa chọn mô hình tố tụng trong quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam,

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí NN PL số 5/2010 (265) tr 65-77

 

79

Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự.

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí dân chủ và pháp luật – Bộ tư pháp, sô chuyên đề, sử đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, năm 2010, tr44 -55.

 

80

Bàn về quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Luật học số 8/2010, trang 61

 

81

Các khía cạnh pháp lý quốc tế về việc xác định ranh giới ngoài của thềm lục địa

Khoa học XHNV

Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Hùng Cường

Tạp chí Khoa học Luật học. ĐHQGHN. Tập 26 số 2/2010, tr 123

 

Năm 2011

1

Tiết kiệm pháp luật và lãng phí pháp luật

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 9/2011

 

2

Bàn về hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

tạp chí Khoa học pháp lý,  số 4, tháng 8/2011

 

3

Vai trò nhà giáo trong giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho người học ở nước ta hiện nay

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 11/2011

 

4

Chức năng cơ bản của Hiến pháp là gì?

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số tháng 5/2011

 

5

Quyền công dân

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số tháng 5/2011

 

6

Lại bàn về nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phân nhiệm giữa 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 7/2011

 

7

Cách tiếp cận hay là cách thức qui định nhân quyền trong Hiến pháp, Nghiên cứu lập pháp

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 9/2011

 

8

Phân quyền và phân cấp trong quản lý nhà nước – một số khía cạnh lý luận – thực tiễn và pháp lý

Khoa học XHNV

Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 27, số 1/2011, tr 1-9

 

9

Các nguyên tắc của tố tụng hình sự Việt Nam

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 27, số 1/2011, tr 10-17

 

10

Bản chất đích thực của mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

Tạp chí NN PL số 1/2010
trang 3

 

11

“Trung Hoa pháp hệ” – sản phẩm đặc sắc của sự kết hợp giữa hai học thuyết đức trị và pháp trị trong lịch sử phong kiến Trung Hoa

Khoa học XHNV

Đỗ Đức Minh

Đỗ Đức Minh

Tạp chí NN PL số 3/2010
trang 8

 

12

Tư tưởng đề cao pháp luật trong quản lý xã hội theo học thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử

Khoa học XHNV

Đỗ Đức Minh

Đỗ Đức Minh

Tạp chí NN PL số 7/2010
trang 17

 

13

“Quyền lực nhà nước là thống nhất” vào đâu và tại sao đã thống nhất lại còn phân công?

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí NN PL số 8/2010
trang 3

 

14

Hiến pháp và cơ chế quyền lực nhà nước ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí NN PL số 9/2010
trang 3

 

15

Cơ chế kiểm soát quyền lực tư pháp trong Nhà nước pháp quyền: Một số vấn đề lý luận và thực trạng ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm
Dương Bá Thành

Lê Văn Cảm

Tạp chí NN PL số 12/2010
trang 3

 

16

Những vấn đề cơ bản của Luật Trọng tài thương mại

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí NN PL số 1/2010
trang 7

 

17

Lịch sử của chế định hình phạt bổ sung trong Luật Hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí NN PL số 2/2010
trang 68

 

18

Hệ thống tư pháp, hệ thống tư pháp hình sự và hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm trong Nhà nước pháp quyền

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí NN PL số 4/2010
trang 35

 

19

Việc lựa chọn mô hình tố tụng trong quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí NN PL số 5/2010
trang 65

 

20

Thực hiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, tr. 3-10, Số 7/2011

 

21

Hoàn thiện nguyên tắc tranh tụng trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam theo tinh thần cải cách tư pháp. (đồng tác giả)

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Kiểm sát, số 11-tháng 6/2011

 

22

Các quy phạm hiến định cơ bản về quyền lập pháp trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. (đồng tác giả)

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 10-tháng 5/2011

 

23

Tòa án là trung tâm-xét xử là trọng tâm trong tố tố tụng hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp. (đồng tác giả).

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí TAND, số 10-tháng 5/2011

 

24

Pháp luật tố tụng hình sự Liên Bang Nga với việc bảo vệ các quyền con người

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí: “Nghiên cứu Châu Âu”, 8/2011

 

25

Sửa đổi, bổ sung các qui phạm hiến định về quyền tư pháp – Điều kiện tiên quyết bảo đảm cho thành công của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 2011

 

26

Một số ý kiến về pháp luật đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Lao động xã hội. Số tháng 5/2011

 

27

Quản lý nhà nước trong quan hệ lao động

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Lao động xã hội. Số tháng 6/2011

 

28

Quyền bình đẳng của người lao động di trú tại Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 12/2011

 

29

Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định,

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Lao động và xã hội, 8/2011

 

30

Tổng quan pháp luật về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN. Tập 27, số 1/2011, tr 30-41

 

31

Khung pháp luật Việt Nam về xây dựng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số tháng 01/2011

 

32

Pháp luật một số quốc gia về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí nghiên cứu lập pháp(15 /2011)

 

33

Tác động của dioxin đối với gia đình Việt Nam – nạn nhân của chiến tranh sau chiến tranh Việt Nam

Khoa học XHNV

Bùi Thị Thanh Hằng

Bùi Thị Thanh Hằng

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 27, số 1/2011, tr 58-67

 

34

Tìm hiểu thêm vê bầu cử Tổng thống và nghị sĩ ở Pháp",

Khoa học XHNV

Đặng Minh Tuấn

Đặng Minh Tuấn

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 9(194), tháng 5/2011, trang.57-61.

 

35

Chuyển đổi HP ở Hàn Quốc và Nhật Bản, một số kinh nghiệm cho Việt Nam

Khoa học XHNV

Đặng Minh Tuấn

Đặng Minh Tuấn

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 11/2011

 

36

Cải cách HP trong xu thế chuyển đổi

Khoa học XHNV

Đặng Minh Tuấn

Đặng Minh Tuấn

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 11/2011

 

37

Một số vấn đề lý luận về xây dựng tiêu chí và phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp

Khoa học XHNV

Đặng Minh Tuấn

Đặng Minh Tuấn

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 10/2011

 

38

Pháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Doãn Hồng Nhung

Doãn Hồng Nhung

Tạp chí NN và PL, số 7/2011. tr 41-62

 

39

Pháp luật về nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Doãn Hồng Nhung

Doãn Hồng Nhung

Tạp chí Xây dựng và đô thị. Số 21/2011. tr 23-26

 

40

Chế định sở hữu đất đai qua các thời kỳ và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai

Khoa học XHNV

Doãn Hồng Nhung

Doãn Hồng Nhung

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 10/2011

 

41

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện thủ tục hành chính trong quản lý và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Hộ gia đình, cá nhân

Khoa học XHNV

Doãn Hồng Nhung

Doãn Hồng Nhung

Tạp chí Khoa học Luật, 4/2011

 

42

Khái niệm khủng bố dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu

Khoa học XHNV

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Tạp chí Khoa học Luật học. ĐHQGHN. Tập 27, số 1/2011, tr 42-49

 

43

Giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động của các quốc gia ở đại dương

Khoa học XHNV

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 9/2011

 

44

Điều trần ủy ban của quốc hội và sự cần thiết tiếp nhận chế định này ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Số 6 (191) tháng 3/2011, Tr.5-10 và 20

 

45

Trách nhiệm của pháp nhân theo luật hình sự của Luxembourg

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, tập 27, số 1/2011, tr 19-29

 

46

Về những tồn tại, hạn chế của chế định hình phạt bổ sung trong Bộ luật hình sự hiện hành.

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện Nhà nước và pháp luật, Số 1/2011, tr. 48 – 59

 

47

Một số vấn đề lý luận về hình phạt trong luật hình sự

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Khoa học Luật, 7/2011

 

48

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Điều 119 Bộ luật hình sự đối với tội mua bán người

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Kiểm sát. Số 5/2011, tr 38-42

 

49

Các quy định cơ bản về quyền tư pháp trong Hiến pháp của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Khoa Luật (chuyên san Luật học),  2(6)/2011, 77 – 94

 

50

Miễn hình phạt theo Luật hình sự Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Khoa Luật (chuyên san Luật học), số 3(9)/2011, 195 – 216

 

51

Pháp luật về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 21(11)/2011, 46 – 53

 

52

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tội phạm và hình phạt trong Phần chung Bộ luật hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Kiểm sát, số 21 và 22(11)/2011, Tr.23-27; 37; 29-35

 

53

Sửa đổi, bổ sung các quy phạm hiến định về quyền tư pháp - Điều kiện tiên quyết bảo đảm cho thành công của công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Dân chủ và pháp luật (số chuyên đề), tháng 8/2011, Tr.21 – 40

 

54

Nghiên cứu so sánh các quy định về tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ trong luật hình sự Việt Nam và Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Khoa Luật (chuyên san Luật học), số 3(9)/2011, Tr.91 - 100

 

55

Công khai quyết định hành chính – sự bảo đảm quyền công dân.

Khoa học XHNV

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 10/2011

 

56

Các chuẩn mực pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về điều chỉnh hoạt động của xã hội dân sự

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Quế Anh

Nguyễn Thị Quế Anh

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Chuyên san Luật học. Số 2 năm 2011

 

57

Một số vấn đề về ghi nhận và bảo vệ các giá trị nhân thân trong pháp luật dân sự.

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Quế Anh

Nguyễn Thị Quế Anh

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Chuyên san Luật học. Số 4 năm 2011

 

58

Cơ sở lựa chọn mô hình tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam,

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 2011, số chuyên đề

 

59

Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong xét xử vụ án hình sự

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí Khoa học Luật, 3/2011

 

60

Cải cách cơ quan điều tra trước yêu cầu cải cách tư pháp

Khoa học XHNV

Trần Thu Hạnh

Trần Thu Hạnh

Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 8/2011

 

61

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần theo Pháp luật Việt nam

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

, Tạp chí Khoa học, 12/2011

 

62

Ưu tiên quyền lợi của người nộp thuế khi sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân.

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 8/2011

 

63

Thảm họa và câu chuyện bồi thường (vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Nhật bản)

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

Tạp chí Tài chính & Đầu tư, 12/2011

 

64

Một số vấn đề nhìn từ góc độ tố tụng trong vụ kiện đầu tiên của Việt Nam tại WTO

Khoa học XHNV

Nguyễn Tiến Vinh

Nguyễn Tiến Vinh

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 8/2011

 

65

Pháp luật về hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường biển trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Khoa học XHNV

Nguyễn Tiến Vinh

Nguyễn Tiến Vinh

Khoa học Luật, 3/2011

 

66

Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn hiện nay

Khoa học XHNV

Bùi Tiến Đạt

Bùi Tiến Đạt

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 11/2011

 

67

Những vấn đề đặt ra từ thực tế giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Khoa học XHNV

Phạm Thị Duyên Thảo

Phạm Thị Duyên Thảo

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 3/2011, trang 34

 

68

Tự do thông tin trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 4/2011, trang 3

 

69

Thực trạng tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm
Nguyễn Cảnh Hợp

Lê Văn Cảm

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 5/2011, trang 28

 

70

Triết lý trong xây dựng và thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Khoa học XHNV

Bùi Tiến Đạt

Bùi Tiến Đạt

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2/2011, trang 26

 

71

Một số bất cập của pháp luật hiện hành về tập đoàn kinh tế tư nhân

Khoa học XHNV

Nguyễn Trọng Điệp

Nguyễn Trọng Điệp

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 11/2011, trang 45

 

72

Bàn về ranh giới giữa xử lý hình sự và xử lý hành chính các hành vi bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay

Khoa học XHNV

Lê Lan Chi

Lê Lan Chi

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1/2011, trang 60

 

73

Nguyên tắc suy đoán vô tội trong Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 6/2011, trang 48

 

74

Những kiến nghị hoàn thiện các quy định về hình phạt bổ sung trong Bộ luật Hình sự năm 1999

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7/2011, trang 54

 

75

Bàn về các nguyên tắc của tố tụng hình sự

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc
Nguyễn Mạnh Hùng

Đào Trí Úc

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2/2011, trang 51

 

76

Áp dụng các nguyên tắc về thụ đắc lãnh thổ trong Luật quốc tế giải quyết hoà bình các tranh chấp ở Biển Đông

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1/2011, trang 72

 

77

Giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan đến hoạt động của các quốc gia ở đại dư­ơng

Khoa học XHNV

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 9/2011, trang 58

 

78

Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân – những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn hiện nay

Khoa học XHNV

Bùi Xuân Đức
Bùi Tiến Đạt

Bùi Tiến Đạt

Tạp chí NN PL số 11/2011
trang 14

 

79

Chuyển đổi hiến pháp ở Hàn Quốc và Nhật Bản: Một số kinh nghiệm cho Việt Nam

Khoa học XHNV

Đặng Minh Tuấn

Đặng Minh Tuấn

Tạp chí NN PL số 11/2011
trang 37

 

80

Sức sống của Bộ luật Dân sự Việt Nam từ góc nhìn so sánh với Bộ luật Dân sự Pháp, Đức, Hà Lan

 

Bùi Thị Thanh Hằng;
Đỗ Giang Nam

Bùi Thị Thanh Hằng;
Đỗ Giang Nam

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 16/2011 (trang 38-44)

 

81

Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin của Việt Nam: Phân tích so sánh với Luật mẫu của ARTICLE 19 và luật của một số nước trên thế giới

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung
Vũ Công Giao

Nguyễn Đăng Dung
Vũ Công Giao

Tạp chí NN PL số 2/2011
trang 61

 

Năm 2012

1

Vi phạm Hiến pháp và các loại hình vi phạm Hiến pháp

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 5/2012

 

2

Quyền con người, đạo đức và pháp luật

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 3/2012

 

3

Văn hóa hiến pháp , Những giá trị nền tảng của xã hội pháp quyền, dân chủ,

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

Tạp chí Khoa học pháp lý, số quý 4, năm 2012

 

4

Nghĩa vụ của con người, công dân và những vấn đề đặt ra trong việc sửa đổi, bổ sung hiến pháp 1992,

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 18 ( 226 ), tháng 9/2012

 

5

Những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 nhìn từ góc độ thực hiện Hiến pháp,

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

tạp chí Kiểm sát số 22, tháng 11/2012

 

6

Trách nhiệm nhà nước trong việc thừa nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 11/2012.

 

7

Ý thức hiến pháp trong nhà nước pháp quyền – nhận thức và những đặc trưng cơ bản,

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12/2012

 

8

Tìm về bản sắc và phong cách

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

tạp chí Nhà nước và pháp luật, số.11/2012

 

9

Bảo vệ quyền lợi phụ nữ trong Luật Hồng Đức (Lê triều hình luật) - Tính tiến bộ, nhân văn và giá trị đương đại,

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 28 ( 2012 )

 

10

Mô hình phân quyền ở Liên bang Nga

Khoa học XHNV

Mai Văn Thắng

Mai Văn Thắng

Nghiên cứu lập pháp số 13 tháng 7/ (p.1)

 

11

Mô hình phân quyền ở Liên bang Nga

Khoa học XHNV

Mai Văn Thắng

Mai Văn Thắng

Nghiên cứu lập pháp số 14 tháng 7/ (p.2)

 

12

Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam và Liên bang Nga – Khẳng định quan hệ truyền thống, nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện

Khoa học XHNV

Mai Văn Thắng

Mai Văn Thắng

Nghiên cứu lập pháp số 24 tháng 11/

 

13

Hiện đại hóa hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền vì mục tiêu phát triển bền vững

Khoa học XHNV

Mai Văn Thắng

Mai Văn Thắng

Bài trong kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, Viện khoa học xã hội Việt Nam năm

 

14

Kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật từ góc độ phân quyền

Khoa học XHNV

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 01+02, tháng 01/2012

 

15

Chế định đại biểu Hội đồng nhân dân trong Hiến pháp 1992 và một số kiến nghị sửa đổi

Khoa học XHNV

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số tháng 9/2012, tr.11-20.

 

16

Tăng cường tính minh bạch của Quyết định hành chính

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung; Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Đăng Dung; Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí khoa học ĐHQG HN , Luật học, số 28/2012

 

17

Quyền lực nhà nước là thống nhất , nhưng vẫn có sự phân công và kiểm soát giữa ba quyền: Lập pháp, hành pháp và tư pháp

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Kiểm sát

 

18

Tư pháp độc lập : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Kỳ !)

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung
Vũ Công Giao

Nguyễn Đăng Dung
Vũ Công Giao

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

 

19

Hiến pháp phải là bản văn kiểm soát quyền lực nhà nướciế

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Kiểm sát

 

20

Chế độ kinh tế trong Hiến pháp các nước  Hiến pháp VN

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

 

21

Nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong Luật quốc tế và chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Hùng Cường

Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

22

Tổng quan về chính sách, pháp luật biển Việt Nam

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí Luật học, số 8/2012

 

23

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 với cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Hùng Cường

Tạp chí Luật học, số 12/2012

 

24

Vietnam continuosly exercises its sovereignty over Hoang Sa, Truong Sa archipelagos

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, số 2/2012

 

25

Về chủ quyền lịch sử, pháp lý của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí Khoa học Luật học ĐHQGHN, số 3/2012

 

26

Trách nhiệm pháp lý quốc tế

Khoa học XHNV

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Luật học, tập 28, số 2

 

27

Thu nhận thành viên Liên hợp quốc: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn

Khoa học XHNV

Lê Văn Bính

Lê Văn Bính

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 12(296)

 

28

Kinh nghiệm nước ngoài và  việc tăng cường hiệu quả tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp tại tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Khoa học XHNV

Nguyễn Tiến Vinh

Nguyễn Tiến Vinh

Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Luật học, 28, tr.117-123

 

29

Nguyên tắc cùng “hình sự hóa” trong bối cảnh thực thi công ước của Liên Hợp quốc  về chống tham nhũng

Khoa học XHNV

Nguyễn Tiến Vinh

Nguyễn Tiến Vinh

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 11(294)

 

30

Vấn đề gia nhập và thực thi Quy chế Rome về Tòa án Hình sự quốc tế - Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Xuân Sơn

Nguyễn Thị Xuân Sơn

Tạp chí khoa học “Luật học” số 4/2012

 

31

Nền tảng để xây dựng hoặc sửa đổi hiến pháp

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

 

32

Suy nghĩ về việc sửa đổi Luật Quản lý thuế

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

 

33

Pháp luật giải quyết tranh chấp nội bộ công ty: nhận thức, thực trạng và cải cách

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

 

34

Những bất cập và hướng sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Dân chủ và pháp luật

 

35

Luật Thuế thu nhập cá nhân:  Những bất cập và hướng hoàn thiện

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Khoa học Luật học

 

36

Bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong Hiến pháp sửa đổi

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Nghiên cứu lập pháp

 

37

Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm phát triển bền vững thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Nghiên cứu lập pháp

 

38

Những bất cập và hướng sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Khoa học Luật học

 

39

Luật Thuế thu nhập cá nhân:  Những bất cập và hướng hoàn thiện

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Nghiên cứu lập pháp

 

40

Vấn đề pháp luật cơ về điều hòa lợi ích giữa chủ nợ và con nợ

Khoa học XHNV

Trần Anh Tú

Trần Anh Tú

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

 

41

Khái niệm về các tiêu chí đánh giá hiệu quả của kiểm soát xã hội đối với tội phạm

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Kiểm sát, số 16, (tháng8/2012)

 

42

Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội xâm phạm chỗ ở của công dân

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Kiểm sát, số 20, (tháng 10/2012)

 

43

Hoàn thiện những quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân trước yêu cầu mới

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Dân chủ và Pháp luật, số 10/2012

 

44

Những vấn đề pháp lý cơ bản về các tội phạm xuyên quốc gia

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt
Trần Thị Hồng Lê

Trịnh Tiến Việt

Dân chủ và Pháp luật, số 7/2012, số 8/2012

 

45

Một số suy nghĩ về hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam

Khoa học XHNV

Nguyễn Ngọc Chí

Nguyễn Ngọc Chí

Khoa học, Chuyên san Luật  học, số 1/2012

 

46

Bước đầu đánh giá chế định hợp đồng trong bộ luật Dân sự 2005

Khoa học XHNV

Bùi Thị Thanh Hằng;
Đỗ Giang Nam

Bùi Thị Thanh Hằng;
Đỗ Giang Nam

Tạp chí khoa Luật số 4 năm 2012

 

47

Sửa đổi Hiến pháp và vấn đề sửa đổi, bổ sung quy định về VKSND trong Hiến pháp

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Kiểm sát, tr. 12-21,64 Số 6 (tháng 3/2012)

 

48

Cải cách tư pháp và việc hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản của Tố tung hình sự Việt Nam

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Kiểm sát, tr. 2-9, Số 8 (tháng 4/2012)

 

49

Cấu trúc, mức độ điều chỉnh và tính chất của Hiến pháp sửa đổi trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền,

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí: “Kiểm sát”, 9/2012

 

50

Các qui phạm Hiến định về hệ thống viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền,

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí: Kiểm sát, 2/2012

 

51

Cải cách hệ thống tư pháp hình sự nhằm bảo vệ các quyền con người trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm

Lê Văn Cảm

Tạp chí: Khoa học Luật, 2/2012

 

52

Những vấn đề đặt ra trước lao động di cư trong nước,

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2/2012

 

53

Vai trò đại diện của người lao động trong quan hệ lao động,

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Lao động và xã hội, 5/2012

 

54

Vai trò đại diện của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Lao động và xã hội, 5/2012

 

55

Nhà nước Việt Nam đã từ lâu và liên tục thực hiện chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á-( 01/2012)

 

56

Quyền đi qua không gây hại của tàu quân sự nước ngoài theo pháp luật quốc tế và Việt Nam

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Bá Diến
Nguyễn Hùng Cường

Tạp chí khoa học -Luật học,( 02/ 2012)

 

57

Sửa đổi HP Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và toàn cầu hóa,

Khoa học XHNV

Đặng Minh Tuấn

Đặng Minh Tuấn

Tạp chí Quản lý Nhà nước, 1/2012

 

58

Một số giao dịch tư lợi trong thực tiễn chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

Khoa học XHNV

Doãn Hồng Nhung
Nguyễn Thị Nắng Mai

Doãn Hồng Nhung

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 3/2012

 

59

Hình phạt tử hình trong luật hình sự Việt Nam – Một số kiến nghị hoàn thiện

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí: Dân chủ và pháp luật, 4/2012

 

60

Kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật – từ góc độ phân quyền

Khoa học XHNV

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Nghiên cứu lập pháp, số 1+2 (210+211) tháng 1/2012, tr57-64

 

61

Vai trò và giới hạn của Tòa Hiến pháp, Tòa Hành chính trong việc đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.

Khoa học XHNV

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10 (216) Tháng 5/2012 (tr.08-13)

 

62

Những điểm chung giữa vi phạm hành chính và tội phạm và vấn đề hoàn thiên khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt;
Trần Thu Hạnh

Trịnh Tiến Việt;
Trần Thu Hạnh

Tạp chí Khoa học, chuyên san Luật học, 2/2012

 

63

Điều chỉnh quan hệ lợi ích giữa Nhà nước và người nộp thuế trong Dự thảo sửa đổi Luật quản lý thuế,

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 5/2012

 

64

Bàn về thực tiễn áp dụng luật thuế bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

Khoa học XHNV

Lê Kim Nguyệt

Lê Kim Nguyệt

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 6/2012

 

65

Pháp luật Việt Nam về giám sát thị trường tài chính và thực tiễn áp dụng

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Tạp chí Khoa học – Luật, số 2/2012, tr. 102-115

 

66

Điều hòa lợi ích giữa chủ nợ và con nợ thông qua thủ tục phá sản

Khoa học XHNV

Trần Anh Tú

Trần Anh Tú

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2/2012

 

67

Trường phái pháp luật lịch sử ở Đức

Khoa học XHNV

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 5/2012, trang 39

 

68

Bàn thêm về khái niệm giải thích pháp luật

Khoa học XHNV

Phạm Thị Duyên Thảo
Nguyễn Quang Anh

Phạm Thị Duyên Thảo

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 9/2012, trang 40

 

69

Hiến pháp phải là bản văn kiểm soát quyền lực nhà nước

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung

Nguyễn Đăng Dung

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 4/2012, trang 9

 

70

Chính sách công và Hiến pháp

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 11/2012, trang 17

 

71

Những quy định cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức (lao động bắt buộc) và các cam kết quốc tế của Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 12/2012, trang 67

 

72

Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự về miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình phạt

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 11/2012, trang 59

 

73

Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và sự nội luật hóa trong pháp luật Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 8/2012, trang 19

 

74

Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước và một số kiến giải lập hiến trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm
Vũ Văn Huân

Lê Văn Cảm

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 6/2012, trang 13

 

75

Hiến pháp và cuộc chiến chống tham nhũng

Khoa học XHNV

Nguyễn Đăng Dung
Vũ Công Giao

Nguyễn Đăng Dung
Vũ Công Giao

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 6/2012, trang 30

 

76

Quy định về cơ quan bảo vệ Hiến pháp trong Hiến pháp 1992 sửa đổi

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 7/2012, trang 3

 

77

Quản trị địa phương nhìn từ góc độ so sánh trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 9/2012, trang 3

 

78

Sửa đổi Hiến pháp năm 1992: nên trao quyền giải thích pháp luật chính thức cho Tòa án

Khoa học XHNV

Phạm Thị Duyên Thảo

Phạm Thị Duyên Thảo

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 8 (tháng4/2012), tr 11-19

 

79

Cơ chế phân quyền tại Liên bang Nga và một số gợi ý trong việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay

Khoa học XHNV

Mai Văn Thắng

Mai Văn Thắng

Tạp chí khoa học “Luật học” tập 28 số 2/2012, từ trang 130

 

80

Nguyên tắc xây dựng và thực hiện chế định tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp

Khoa học XHNV

Trần Trí Trung

Trần Trí Trung

Tạp chí khoa học “Luật học” tập 28 số 1/2012

 

81

Một số quy định của pháp luật quốc tế về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu từ tàu

Khoa học XHNV

Mai Hải Đăng

Mai Hải Đăng

Tạp chí khoa học “Luật học” tập 28 số 1/2012

 

82

Chế định hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam và một số kiến nghị hoàn thiện

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí khoa học “Luật học” tập 28 số 1/2012

 

83

Một số khía cạnh pháp lý về phân định thẩm quyền thu Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Hương

Tạp chí khoa học “Luật học” số 2/2012

 

84

Cho thuê lại lao động và những yêu cầu đặt ra đối với việc điều chỉnh pháp luật lao động Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí khoa học “Luật học” số 2/2012

 

85

Thực trạng thực thi pháp luật bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Kim Nguyệt

Lê Kim Nguyệt

Tạp chí khoa học “Luật học” số 3/2012

 

86

Về vai trò của hình phạt bổ sung trong Luật hình sự

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí khoa học “Luật học” số 3/2012

 

87

Kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp

Khoa học XHNV

Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Tạp chí khoa học “Luật học” số 3/2012

 

88

Bình đẳng giới thông qua Công ước CEDAW 1979 và Luật Bình đẳng giới ở Việt Nam.

Khoa học XHNV

Nguyễn Lan Nguyên

Nguyễn Lan Nguyên

Tạp chí: Dân chủ và pháp luật, 10/2012

 

89

Bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong pháp luật hành chính Việt Nam (Một số vấn đề có tính phương pháp luận, định hướng nghiên cứu)

Khoa học XHNV

Phạm Hồng Thái; Nguyễn Thị Thu Hương

Phạm Hồng Thái

Tạp chí khoa học “Luật học” số 3/2012

 

90

Một số vấn đề về các thành phần kinh tế trong Hiến pháp sửa đổi, bổ sung.

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Tạp chí: Dân chủ và pháp luật, 8/2012

 

91

Những vấn đề sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Khoa học pháp lý số 1/2012, trang 12-17

 

92

Bảo hiến, chủ nghĩa lập hiến và nhà nước pháp quyền

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc
Vũ Công Giao

Đào Trí Úc
Vũ Công Giao

Tạp chí NCLP, số 1+2/2012, trang 10-16, 25

 

93

Chế định chủ quyền nhân dân và việc sửa đổi Hiến pháp 1992

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc
Đinh Phượng Quỳnh

Đào Trí Úc

Tạp chí NCLP, số 17/2012, trang 3

 

94

Chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Kiểm sát số 13/2012, trang 11-12, 67

 

95

Xác định Tòa án có vị trí trung tâm, xét xử là hoạt động trọng tâm

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Kiểm sát số 21/2012, trang 23

 

96

Những vấn đề về sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Khoa học XHNV

Đào Trí Úc

Đào Trí Úc

Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số tháng 9/2012, trang 29-34

 

97

Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật nhằm phát triển bền vững thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy; Đỗ Minh Tuấn

Lê Thị Thu Thủy

Tạp chí khoa học “Luật học” số 4/2012

 

Năm 2013

1

Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền và những vấn đề đặt ra đối với Việt nam hiện nay,

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

tạp chí Luật học, số 3/2013

 

2

Một số vấn đề trong Chương II: "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân" trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

Tạp chí Cộng sản, 3/2013

 

3

Quan chế dưới triều vua Lê Thánh Tông và giá trị kế thừa trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

Tạp chí Khoa học Luật học ĐHQGHN, số 2/2013

 

4

Tôn vinh văn hóa pháp luật và ý nghĩa ngày pháp luật của nhân dân

Khoa học XHNV

Hoàng Thị Kim Quế

Hoàng Thị Kim Quế

Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 10/2013

 

5

Xử phạt hành chính trong pháp luật Cộng hòa Pháp

Khoa học XHNV

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

 

6

Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo theo pháp luật quốc tế hiện đại

Khoa học XHNV

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí Khoa học Luật học ĐHQGHN, số 1/2013

 

7

Kinh nghiệm gia nhập và thực thi quy chế Rôm

Khoa học XHNV

Nguyễn T Xuân Sơn

Nguyễn T Xuân Sơn

Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Luật học

 

8

Những vấn đề lớn cần xem xét lại trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và những kiến nghị liên quan

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

 

9

Góp ý các nội dung của Lời nói đầu và chủ quyền nhân dân của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Khoa học XHNV

Ngô Huy Cương

Ngô Huy Cương

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp

 

10

Pháp luật về quản trị tài chính trong công ty cho thuê tài chính ở Việt Nam

Khoa học XHNV

Doãn Hồng Nhung

Doãn Hồng Nhung

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội.

 

11

Vấn đề tránh thuế thu nhập doanh nghiệp

Khoa học XHNV

Lê Thị Thu Thủy

Lê Thị Thu Thủy

Nghiên cứu lập pháp

 

12

Kinh nghiệm lập pháp của Liên bang Nga trong đấu tranh với loại tội phạm có tổ chức

Khoa học XHNV

Nguyễn Khắc Hải

Nguyễn Khắc Hải

Kiểm sát, số 7, tháng 4/2013

 

13

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống mua bán người

Khoa học XHNV

Nguyễn Khắc Hải

Nguyễn Khắc Hải

Khoa học, Chuyên san Luật học, số 1/2013

 

14

Khái quát về nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam

Khoa học XHNV

Trần Thu Hạnh

Trần Thu Hạnh

Khoa học, Chuyên san Luật học, số 1/2013

 

15

Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với Chương III - tội phạm trong bộ luật hình sự đáp ứng yêu cầu mới của đất nước

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tòa án nhân dân, số 1+2 (tháng 1/2013)

 

16

Bảo đảm nguyên tắc “suy đoán vô tội” và tính thống nhất giữa Hiến pháp với Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Nghiên cứu lập pháp, số chuyên đề về sửa đổi Hiến pháp (tháng 3/2013)

 

17

Hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự về tội phạm và hình phạt

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Dân chủ và Pháp luật, số 1/2013

 

18

Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Khoa học, Chuyên san Luật học, số 1/2013

 

19

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tác động của tài sản từ góc nhìn so sánh

Khoa học XHNV

Bùi Thị Thanh Hằng

Bùi Thị Thanh Hằng

Tạp chí Luật học số tháng 3 năm 2013

 

20

Hợp đồng hành chính – hình thức hoạt động hành chính nhà nước

Khoa học XHNV

Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Tổ chức nhà nước số 1/2013. Tr 28-32

 

21

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Khoa học XHNV

Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Quản lý nhà nước số 212 ( 9 – 2013). Tr 8-12.

 

22

Quyết định hành chính – Một số vấn đề lý luận

Khoa học XHNV

Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN chuyên san Luật học, tập 29, số 2, 2013. Tr 35- 42.

 

23

Vị trí, tính chất pháp lý của Chính phủ qua các Hiến pháp Việt Nam và vấn đề sửa đổi Hiến pháp 2012

Khoa học XHNV

Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN chuyên san tập 29, số 1, 2013. Tr.51- 58

 

24

Mô hình lập pháp về Bộ luật Hình sự (Phần chung) sau pháp điển hóa lần thứ ba (kỳ I)

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm (bút danh: Lê Viết Phan Anh)

Lê Văn Cảm

Tòa án nhân dân, số 22, 2013

 

25

Mô hình lập pháp về Bộ luật Hình sự (Phần chung) sau pháp điển hóa lần thứ ba (kỳ II)

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm (bút danh: Lê Viết Phan Anh)

Lê Văn Cảm

Tòa án nhân dân, số 23, 2013

 

26

Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự của Việt Nam: Suy ngẫm về những nguyên tắc cơ bản

Khoa học XHNV

Lê Văn Cảm (bút danh: Lê Viết Phan Anh)

Lê Văn Cảm

Khoa học, chuyên san Luật học, số 3, 2013

 

27

Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Khoa học XHNV

Trịnh Quốc Toản

Trịnh Quốc Toản

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 29, số 1/2013

 

28

Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với Chương III - tội phạm trong bộ luật hình sự đáp ứng yêu cầu mới của đất nước

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tòa án nhân dân, số 1, 2013

 

29

Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với Chương III - tội phạm trong bộ luật hình sự đáp ứng yêu cầu mới của đất nước (tiếp theo kỳ trước và hết)

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tòa án nhân dân, số 2, 2013

 

30

Bảo đảm nguyên tắc “suy đoán vô tội” và tính thống nhất giữa Hiến pháp với Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Kiểm sát, số chuyên đề về sửa đổi Hiến pháp, 2013

 

31

Bảo đảm tính thống nhất trong Bộ luật hình sự

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Kiểm sát, số 16(8)/2013

 

32

Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát xã hội đối với tội phạm

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Tòa án nhân dân, số 19,20 (10)/2013

 

33

Thực trạng các quy định của Bộ luật hình sự về chế định loại trừ trách nhiệm hình sự và những kiến nghị hoàn thiện

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 8, 2013

 

34

Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự khác nên ghi nhận vào Bộ luật hình sự Việt Nam (sửa đổi)

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 8, 2013

 

35

Hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự về miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt và án treo

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11,12, 2013

 

36

Hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự liên quan đến tội phạm và trách nhiệm hình sự

Khoa học XHNV

Trịnh Tiến Việt
Đoàn Ngọc Xuân

Trịnh Tiến Việt

Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 1, 2013

 

37

Tái hòa nhập xã hội đối với người phạm tội

Khoa học XHNV

Nguyễn Khắc Hải

Nguyễn Khắc Hải

Khoa học, chuyên san Luật học, số 3, 2013

 

38

Kinh nghiệm lập pháp của Liên bang Nga trong đấu tranh với loại tội phạm có tổ chức

Khoa học XHNV

Nguyễn Khắc Hải

Nguyễn Khắc Hải

Kiểm sát, số 7, 2013

 

39

Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống mua bán người tại Việt Nam hiện nay

Khoa học XHNV

Nguyễn Khắc Hải

Nguyễn Khắc Hải

Tạp chí Khoa học – chuyên san Luật học, số 1, 2013

 

40

Nhận diện tội phạm có tổ chức

Khoa học XHNV

Nguyễn Khắc Hải