Tạp chí khoa học quốc tế
Cập nhật lúc 17:50, 21/08/2019 (GMT+7)


DANH MỤC BÀI BÁO VÀ BÁO CÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ

(CẬP NHẬT THÁNG 7/2019)

 

Số TT

Tên bài báo

Tác giả (liệt kê đầy đủ tác giả chính và các đồng tác giả)

Tên tác giả thuộc ĐHQGHN (bằng Tiếng Việt)

Tên tạp chí, Tập (năm xuất bản), trang và số chứng minh của bài báo (DOI)

I

ISI/SCOPUS

 

 

 

1

How many tiers of criminal
justice in England and Wales? An
approach to the limitation on
fair trial rights

Bùi Tiến Đạt

Bùi Tiến Đạt

Commonwealth Law Bulletin, 2015
On: 14 August 2015, At: 18:02
Publisher: Routledge
Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954
Registered office: 5 Howick Place, London, SW1P 1WG
http://www.tandfonline.com/loi/rclb20

2

The expansion and fragmentation of minor offense justice: a convergence between the Common Law and the Civil Law

Bùi Tiến Đạt

Bùi Tiến Đạt

NEW CRIMINAL LAW REVIEW | VOL. 19 | NO. 3 | SUMMER 2016
 DOI: 10.1525/nclr.2016.19.3.382.

3

Constitutional Debate and Development on Human Rights in Vietnam

Vũ Công Giao
Trần Kiên

Vũ Công Giao

Trần Kiên

Asian Journal of Comparative Law
• Volume 11, Issue 2 (Special Issue on Vietnamese and Comparative Constitutional Law)
December 2016, pp. 235-262

4

Tranh có thể làm giả nhưng cảm nhận thì không”: Nghệ thuật Việt Nam – Thị trường, hàng giả và giá trị

(Paintings Can Be Forged, But Not Feeling”: Vietnamese Art—Market, Fraud, and Value)

Trần Kiên và các tác giả khác

Trần Kiên

Tạp chí Arts (ESCI – ISI)

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=*Arts Tháng 10.2018

(được đánh giá tương đương với Q2)

5

Mặt tối của việc điều trị bệnh nhân nữ nhiễm HIV: nguy cơ về sức khỏe tình dục và sinh sản trong giai đoạn tiền và hậu điều trị lâm sàng

(The Dark Side of Female HIV Patient Care: Sexual and Reproductive Health Risks in Pre- and Post-Clinical Treatments)

Trần Kiên và các tác giả khác

Trần Kiên

Tạp chí Journal of Clinical Medicine (SCIE – ISI; Scopus – Q1)

 https://www.mdpi.com/journal/jcm/indexing

Tháng 10.2018

6

Khắc phục nhận thức sai lầm về tình dục đồng tính nam: điều kiện tiên quyết cho việc hiểu và bảo vệ quyền của giới tính lệch chuẩn ở Việt Nam

(Righting the misperceptions of men having sex with men: a prerequisite for protecting and understanding gender incongruence in Vietnam)

Trần Kiên và các tác giả khác

Trần Kiên

Tạp chí Journal of Clinical Medicine (SCIE – ISI; Scopus – Q1)

 https://www.mdpi.com/journal/jcm/indexing

Tháng 01.2019

7

Các yếu tố tâm lý và khác biệt giới tính ảnh hưởng đến việc tham gia khám sức khẻo tổng quát: kết quả từ bộ dữ liệu liên ngành Việt Nam. 

(Sex differences and psychological factors associated with general health examinations participation: results from a Vietnamese cross-section ‎dataset)

Trần Kiên và các tác giả khác

Trần Kiên

Tạp chí Sustainability (SSCI, SCIE – ISI;  Scopus – Q2 (lĩnh vực Management and Law) https://www.mdpi.com/journal/sustainability/indexing

Tháng 01.2019

II

QUỐC TẾ KHÁC

 

 

 

1

How free is free? Testamentary Freedom and the Battle between "Family" and "Property"

Bùi Ngọc Sơn

Bùi Ngọc Sơn

Australian Journal of Legal Philosophy, 2011

2

The Introduction of Modern Constitutionalism in East Asian Confucian Context: The Case of Vietnam in the Early Twentieth Century

Bùi Ngọc Sơn

Bùi Ngọc Sơn

National Taiwan University Law Review, Vol 7, 2012

3

Confucian Constitutionalism: Classical Foundations

Bùi Ngọc Sơn

Bùi Ngọc Sơn

Australian Journal of Legal Philosophy, 2012

4

Child supports Law of Vietnam

Vũ Công Giao
Trần Kiên

Vũ Công Giao
Trần Kiên

Kyungpook National University Law Jourrnal, Vol 39, June 2012

5

The development of Law on Logistics in the emergent market economy in Vietnam

Phan Thị Thanh Thủy

Phan Thị Thanh Thủy

Logistics and Law, The Institute of Legal Studies Inha University,
Vol.5, November 2013

6

Новая конституционная реформа во Вьетнаме: Основные достижения.

Mai Văn Thắng

Mai Văn Thắng

Сборник трудов Международной научной молодой конференции «Фестиваль конституций». Ставрополь, Россия, 2013 (ISBN 978-5-88648-883-8)

7

Роль Конституци 2013г. в процессы реформы местной власти с целью расширения демократических баз и обеспечения прав человека во Вьетнаме.

Mai Văn Thắng

Mai Văn Thắng

Материалы Второй международной научной молодой конференции «Право мододых», г. Ставрополь, 2014, Россия (ISBN 978-5-88648-900-2)

8

Anti-corruption versus political security: reflection on the Vietnamese context

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Int. J. Diplomacy and Economy, Vol. 2, Nos. 1/2, 2014

9

Transplanting Secured Transactions Law: Trapped in the Civil Code for Emerging Economy Countries

Xuân Thảo Nguyễn và Nguyễn Bích Thảo

Nguyễn Bích Thảo

North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Volume 40, Number 1, Fall 2014

10

Influence of the Soviet ideology on the Vietnam legal system

Mai Văn Thắng

Mai Văn Thắng

International Scientific School “Paradigma” – Summer 2016. Selected papers; Science Book Publishing House Yelm, WA, USA (ISBN 978-1-62174-097-1)

11

La repartition des competences entre pouvoir central et pouvoir local au Vietnam (Approche critique et proposition)

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Administration and public management review, juillet 2016

12

La protection intellectuelle de la medecine traditionnelle au Vietnam

Trịnh Quốc Toản
Nguyễn Văn Quân

Trịnh Quốc Toản
Nguyễn Văn Quân

Les cahiers de droit de la sante (juridiques historiques et prospectifs), octobre 2016

13

L'autorisation de pratiquer la medecine traditionelle au Vietnam

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Les cahiers de droit de la sante (juridiques historiques et prospectifs), octobre 2016

14

Le rgime juridique de la lutte anti-contrefacon dans la sphere sanitaire au Vietnam

Nguyễn Tiến Vinh

Nguyễn Tiến Vinh

Les cahiers de droit de la sante (juridiques historiques et prospectifs), octobre 2016

15

Asian Values and Human Rights: A Vietnamese Perspective

Vũ Công Giao
Ngô Thị Minh Hương
Nguyễn Minh Tâm

Vũ Công Giao
Ngô Thị Minh Hương

Uniting Force?
‘Asian Values’ & the Laws
14th Asian Law Institute Conference
Hosted by University of Philippines, College of Law (UP)
Conference Venue: Novotel Manila Araneta Center
Conference Dates: 18 & 19 May 2017,

16

Consumer dispute settlement in Vietnam and Taiwan: a comparative perspective

Phan Thị Thanh Thủy

Phan Thị Thanh Thủy

The First Taiwan-Vietnam Law Forum: International Conference on Consumer Protection Law between Vietnam and Taiwan
9/6/2017

17

Personal safety protection of food consumers by vietnamese criminal Law

Trịnh Tiến Việt

Trịnh Tiến Việt

The First Taiwan-Vietnam Law Forum: International Conference on Consumer Protection Law between Vietnam and Taiwan
9/6/2017

18

The Relationship of Chinese Policy and Law
of the South China Sea and International Law

Nguyễn Bá Diến
Mai Văn Thắng

Nguyễn Bá Diến
Mai Văn Thắng

Published in the Slovak Republic
Russian Journal of Political Studies
Has been issued since 2015.
ISSN: 2410-910X
www.ejournal31.com

19

Teaching anti-corruption in Vietnam

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

UNODC Anti-Corruption Academic Expert Workshop
National University of Singapore, 13 to 14 June 2017

20

Control of Public Official's Assets and Incomes ina Socialism Country:
Reflection on the Vietnamese Context

Vũ Công Giao
Hoàng Nam Hải

Vũ Công Giao

Anti-Corruption Conference:
Towards New Governance Strategies for Preventing Corruption: Law,
Theory and Practice
September 14th-15th, 2017

21

Asset Recovery in the Fight against Corruption in Vietnam:
Problems and Perspective

Vũ Công Giao
Đỗ Thu Huyền

Vũ Công Giao

Anti-Corruption Conference:
Towards New Governance Strategies for Preventing Corruption: Law,
Theory and Practice
September 14th-15th, 2017

22

Pháp luật về quyền của người chuyển giới (bài tiếng Nhật)

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Fukuoka University Review of Law, tháng 9/2016

23

Gender Equality in Climate Change Policies the case of Vietnam

Nguyễn Thị Xuân Sơn

Nguyễn Thị Xuân Sơn

International Journal for Innovation Education and Research. Tháng 4/2017

NĂM HỌC 2017-2018

24

Factors affecting satisfaction businesses about training quality at Vietnamese universities

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo tại các trường đại học Việt Nam

Trần Phi Hoàng

Hà Tài Sáu

Nguyễn Thanh hải

Doãn Hồng Nhung

Doãn Hồng Nhung

Tạp chí "International Journal in Management and Social Science, Vol.05 Issue-10 (Tháng 10-2017), ISSN: 2321-1784

25

Pháp luật hình sự Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ 3: Một số vấn đề cơ bản mới của các quy phạm Phần chung (bài tiếng Nga)

Lê Văn Cảm

Nguyễn Thị Lan

Lê Văn Cảm

Nguyễn Thị Lan

Tạp chí "Người đưa tin" - Trường Đại học Tổng hợp Saint-Petersbourg, Tập 8, Kỳ 4, năm 2017

http://doi.org/10.21638/11701/spbu 14.2017.407

26

Study on intellectual property teaching in Vietnam

Nghiên cứu về giảng dạy Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Phan Quốc Nguyên

Phan Quốc Nguyên

Báo cáo tuyển tập các nghiên cứu hội thảo của Tổ chức thương mại thế giới và SHTT thế giới khu vực Châu Á dành cho giảng viên và học giả về SHTT năm 2017, ISBN: 978-92-870-4372-6

27

Sharing economy platforms in Vietnam: the creators of new norms?

Các công ty cung cấp ứng dụng kinh tế chia sẻ ở Việt Nam: chủ thể kiến tạo các quy phạm mới?

Nguyễn Bích Thảo

Nguyễn Bích Thảo

International Conference on “New paradigms of Law”, Taiwan, decembre 2017

28

Judicial review in Vietnam: current situation and perspective

Bảo hiến ở Việt Nam: hiện trạng và triển vọng

Vũ Công Giao

Đặng Minh Tuấn

Vũ Công Giao

Đặng Minh Tuấn

International Conference, Thailand, decembre 2017

29

Can copyright law be transplanted? Vietnam’s experiences with droit d’auteur

Luật bản quyền có thể du nhập được không? Kinh nghiệm của Việt nam với luật về quyền tác giả 1864-1975 (Chương trong sách xuất bản ở nước ngoài)

Trần Kiên

Trần Kiên

Reseach handbook on  copyright law

Edward Elgar Publishing Limited

ISBN: 978 1 78536 142 5

30

A quest for due process doctrine in vietnamese law: from soviet legacy to global constitutionalism

Đi tìm học thuyết trình tự công bằng trong pháp luật Việt Nam: từ di sản Xô-Viết tới chủ nghĩa hiến pháp toàn cầu

Bùi Tiến Đạt

Bùi Tiến Đạt

Hội thảo thường niên năm 2017 của Hiệp hội Luật Châu Á và xã hội (tại Đại học Giao thông quốc gia, Đài Loan) ngày 15-16/12/2017

31

The Significance of Vietnam People’s Supreme Court’s decisions in Implementing Labor Contracts

Các phán quyết của Tòa án Tối cao Việt Nam liên quan tới vi phạm hợp đồng lao động

Nguyễn Thị Quế Anh

Nguyễn Thị Quế Anh

Tạp chí của Trường đại học Luật, ĐH TungHai, Đài Loan, Tháng 11.2017

ISBN: 9789579913720

32

Legal Cases Related to Labor Dispute of Implementing and Terminating Contracts

Các vụ việc pháp lý liên quan tới vi phạm hợp đồng lao động

Lê Thị Hoài Thu

Lê Thị Hoài Thu

Tạp chí của Trường đại học Luật, ĐH TungHai, Đài Loan, Tháng 11.2017

ISBN: 9789579913720

33

Human resource development of IP experts in Vietnam

Phát triển nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Phan Quốc Nguyên

Phan Quốc Nguyên

Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực sở hữu trí tuệ" tổ chức tại Malaixia ngày 5.3.2018

34

Thu hồi tài sản trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam: các vấn đề và triển vọng

(Asset recovery in the fight againts corruption in Vietnam: problems and perspective)

Vũ Công Giao

Đỗ Thu Huyền

Vũ Công Giao

Tạp chí Jindal Global Law Review, Nhà xuất bản Springer

ISSN: 0975-2498

35

Kiểm soát tài sản và thu nhập của công chức ở Việt Nam (Control of public official's assets and incomes in Vietnam)

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Tạp chí Jindal Global Law Review, Nhà xuất bản Springer

ISSN: 0975-2498

NĂM HỌC 2018-2019

36

Quyền của người khuyết tật về tiếp cận vốn vay và thông tin tín dụng trong pháp luật Việt Nam

(The rights of disabled people to access loans and credit information in Vietnam legal system)

Lê Thị Hoài Thu

Khuất Quang Phát

Lê Thị Hoài Thu

Khuất Quang Phát

Tạp chí International Journal of Science and Research (IJSR), Tháng 6,2018

Online ISSN: 2319-7064

37

Citizenship and Migrant Rights:

Asian and Vietnamese Perspective

 

Quốc tịch và quyền của người di trú: triển vọng Châu Á và Việt Nam

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

International Conference: Residency, Citizenship and Migrant Rights European and Asian Perspectives, Italia, tháng 7.2018

 

38

Việt Nam và việc hợp tác an ninh hàng hải

 

(Vietnam and Maritime Security Cooperation)

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Hội thảo quốc tế "Hợp tác an ninh trên biển Đông" tổ chức tại Trung Quốc ngày 15-16.6.2018

39

Tư cách công dân và các quyền di cư - Góc nhìn từ Việt Nam và Châu Á

 

(Citizenship and Migrant Rights A Vietnamese and Asian Perspective)

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Hội thảo quốc tế "Luật môi trường và hàng hải quốc tế: quan điểm của Châu Âu và Châu Á" tổ chức tại Ý ngày 3/7/2018

40

Giá trị Châu Á và nhân quyền: tiếp cận Việt Nam

 

(Asian Values and Human Rights: A Vietnamese Perspective)

Vũ Công Giao

Ngô Minh Hương

Vũ Công Giao

Ngô Minh Hương

Tạp chí Nhân quyền Đông nam Á Tháng 6,2018 (Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol.2 No,1 June 2018),

DOI: 10,19184/jseahr,v2i1,7541

41

Chính sách phòng, chống tác hại của rượu bia ở Việt Nam từ thời thuộc địa

 

(La politique publique de prevention et de lutte contre les effets negatifs de  l'acool au Vietnam, depuis l'epoque colonial)

Nguyễn Thị Quế Anh

Nguyễn Văn Quân

Nguyễn Thị Quế Anh

Nguyễn Văn Quân

Tạp chí: Sổ tay pháp luật về y tế. Số 26: rượu, pháp luật và y tế

ISBN: 978-2-84874-775-0

42

Thực trạng quản lý rượu ở Việt Nam

 

(Etat des lieux de la reglementation de l'acool au Vietnam)

Lê Thị Hoài Thu

Trần Anh Tú

Lê Thị Hoài Thu

Trần Anh Tú

Tạp chí: Sổ tay pháp luật về y tế. Số 26: rượu, pháp luật và y tế

ISBN: 978-2-84874-775-0

43

Chính sách phòng, chống tác hại của rượu bia ở Việt Nam từ góc nhìn của Dự án Luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia

 

(La politique publique de prevention et de lutte contre les mefaits de  l'acool et de la biere au Vietnam, à la lumiere du projet de loi sur prevention des effets nocifs de l'acool)

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Thị Anh Thu

Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí: Sổ tay pháp luật về y tế. Số 26: rượu, pháp luật và y tế

ISBN: 978-2-84874-775-0

44

Thúc đẩy tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam

 

(Promotion of Access to Tertiary Education in Vietnam)

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Hội thảo quốc tế "Thúc đẩy tiếp cận giáo dục đại học ở ASEAN" tổ chức tại Lào ngày 26/9/2018

45

Nhân quyền ở Việt Nam: tính toàn cầu và các đặc điểm dân tộc (Human Rights in Vietnam: Global Universality vs National Particularities)

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Hội thảo quốc tế "Luật so sánh trong kỷ nguyên toàn cầu hóa: Những đóng góp từ Nam bán cầu cho những tranh luận đương đại về lý thuyết pháp luật" tổ chức tại Ý từ ngày 17-23/9/2018

46

Hiện thực hóa quyền tự do hội họp ở Việt Nam: những cơ hội và thách thức

 

(Realization of Freedom of Peaceful Assembly in Vietnam: Possibilities and Challenge )

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về "Quyền con người và xung đột và hòa bình ở Đông Nam Á" tổ chức tại Philippines ngày 15-17/10/2018

47

Quyền tiếp cận công lý ở các nước XHCN tham chiếu từ bối cảnh của Việt Nam (The Right of Access to Jusstice in A Socialist Country: Reflection on the Vietnamese Context)

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về "Quyền con người và xung đột và hòa bình ở Đông Nam Á" tổ chức tại Philippines ngày 15-17/10/2018

48

Những vấn đề pháp lý và chính sách về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam: gợi ý từ Đài Loan

 

(Legal and Policy Issues of Social Enterprises in Vietnam: Some Suggestions from Taiwan)

Phan Thị Thanh Thủy

Phan Thị Thanh Thủy

Tạp chí: Bình luận pháp luật - Đại học Đông Hải, Đài Loan

ISSN: 1026-7247

49

Chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm tại Việt Nam (Politique publique pour la sécurité alimentaire au Vietnam)

Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh

Tạp chí “les cahiers de droit de la santé” (tập san về luật y tế), số 27 năm 2018, Nxb LEH,

ISBN : 978-2-84874-804-7

50

An ninh lương thực ở Việt Nam dưới cách tiếp cân an ninh phi truyền thống (La sécurité alimentaire au Vietnam selon l’approche de la sécurité non traditionnelle)

Nguyễn Văn Quân

Nguyễn Văn Quân

Tạp chí “les cahiers de droit de la santé” (tập san về luật y tế), số 27 năm 2018, Nxb LEH,

ISBN : 978-2-84874-804-7

51

Phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế về vụ kiện Philippines – Trung

Quốc: Giá trị pháp lý và tác động đối với Việt Nam. (Decision of the International Arbitration Court toward the lawsuit between Philippines and China: legal validity and implications for Vietnam)

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Hùng Cường

Tạp chí “Nghiên cứu về Trung Đông và Bắc Phi” (The journal of Middle East and North Africa Science), số 11, tháng 11 năm 2018, Nxb Jomenas,

ISSN : 2412-9763

52

Chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông.

 

(China's Policy in the East Sea)

Nguyễn Bá Diến

Nguyễn Bá Diến

Tạp chí “Nghiên cứu về Trung Đông và Bắc Phi” (The journal of Middle East and North Africa Science), số 1, tháng 01 năm 2019, Nxb Jomenas,

ISSN : 2412-9763

53

Tiếp nhận pháp luật và lập pháp ở Việt Nam - luật so sánh như một công cụ hoàn thiện pháp luật

 

(La réception et la légistique au Vietnam - Le droit comparé comme un moyen d'amélioration du droit)

Nguyễn Văn Quân

Nguyễn Văn Quân

Tạp chí “La légistique Perspectives francophones” (Tạp chí Khoa học lập pháp: triển vọng của các nước nói tiếng Pháp), năm 2018,

ISBN : 978-2-36170-184-0

54

Trách nhiệm hình sự pháp nhân trong pháp luật Việt Nam: tiếp nhận pháp luật nước ngoài và triển vọng (La respnsabilite panale des personnes morales en droit vietnamien: la reception du droit etranger et des perspectives)

Nguyễn Văn Quân

Nguyễn Văn Quân

Hội thảo quốc tế lần thứ 2 các trượng đại học pháp ngữ tại Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan ngày 20-21/12/2018

55

Lao động trẻ em trong ngành du lịch ở Việt Nam

Ngô Minh Hương

Ngô Minh Hương

Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về "Quyền con người và hòa bình, xung đột ở ASEAN" tổ chức tại Philipin ngày 15-17/11/2018

56

Giá trị Á Châu và Quyền con người ở Việt Nam

Ngô Minh Hương

Ngô Minh Hương

Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về "Quyền con người và hòa bình, xung đột ở ASEAN" tổ chức tại Philipin ngày 15-17/11/2018

57

Tự do học thuật trong giáo dục Quyền con người ở Việt Nam

Ngô Minh Hương

Ngô Minh Hương

Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về giáo dục Quyền con người tổ chức tại Ô-xtrây-li-a ngày 26-29/11/2018

58

Thay đổi bản chất của án tử hình ở Việt nam: đánh giá phản biện (The Changing Nature of the Death Penalty in Vietnam: A Critical Appraisal)

Vũ Công Giao

Trần Kiên

Vũ Công Giao

Trần Kiên

Hội thảo về "tiếp cận công lý: bài học và định hướng" tổ chức tại Thái Lan ngày 29-30/4/2019

59

Hỗ trợ pháp lý ở Việt Nam: từ cơ chế bao cấp đến dịch vụ pháp lý miễn phí (Legal Aid in the Socialist Republic of Vietnam: From legal subsidization to "pro bono" legal Service mechanism)

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao

Hội thảo về "tiếp cận công lý: bài học và định hướng" tổ chức tại Thái Lan ngày 29-30/4/2019

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081