Thông tin Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tịnh
Cập nhật lúc 14:53, 18/08/2017 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thanh Tịnh               2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:        13/10/1970                                                4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 3208/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội   

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 976/QĐ-KL ngày 29/12/2016 của Chủ nhiệm Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội về việc trả nghiên cứu sinh về địa phương.     

7. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

8. Chuyên ngành:  Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật                                 

9. Mã số: 62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:         GS.TS. Phạm Hồng Thái

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đánh giá được tổng quan các công trình ở trong và ngoài nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Đưa ra khái niệm, bản chất, đặc điểm của TNBTCNN và vai trò của TNBTCNN trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đối với TNBTCNN;

- Đánh giá được quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về TNBTCNN; thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về TNBTCNN ở Việt Nam và chỉ ra những hạn chế, bất cấp, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó trên cơ sở nhận thức về yêu cầu của nhà nước pháp quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức; việc bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần của Hiến pháp 2013;

- Đưa ra được hệ quan điểm và những giải pháp bảo đảm thực hiện TNBTCNN trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở các trường đại học chuyên ngành luật. Đồng thời, là tài liệu được các cơ quan giải quyết bồi thường và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường, các cơ quan tư pháp, Toà án sử dụng như một tài liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện pháp luật, áp dụng các quy định về TNBTCNN.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Một số nét khái quát về thực tiễn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số Chuyên đề, năm 2014, tr 5-26.

[2] Hoàn thiện Pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số Chuyên đề, năm 2016, tr 42-53. 

                                                                Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thanh Tịnh

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full Name:  Nguyen Thanh Tinh                                2. Sex: Male

3. Date of birth:    13 October 1970.                              4. Place of Birth: Nam Dinh

5. Admission decision number: No 3208/QD-SDH dated 08 November 2010 of President of Vietnam National University Hanoi.  

6. Changes in academic process: Decision no 976/QD-KL dated december 29, 2016 on responsing imformation of PhD Student to Gorvening Organization

7. Official thesis title: The state compensation liability in the middle of building The Vietnamese Socialist State of Law

8. Major: Theory and History of State and Law.

9. Code: 62 38 01 01

10. Supervisor:      Prof. Dr. Pham Hong Thai

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis studies comprehensively and systematically the Vietnamese and foreign research works on the state compensation liability;

- The thesis gives some theoretical issues as: concept, nature, characteristics of the state compensation liability and its role in the middle of building The Vietnamese Socialist State of Law; the requirement of The Vietnamese Socialist State of Law to the state compensation liability institution;

- The thesis studies the forming and the development of laws on the state compensation liability institution; the quality of the current legal provisions as well as the implementation of law on the state compensation liability and find out not only the limitation but also other difficulties in respect of foundation of requirement of The Vietnamese Socialist State of Law, the protection for human rights, civil rights according to new provisions of The Constitution 2013;

- The thesis gives a sample of views, legal improvement solutions to ensure implementing the state compensation liability in the middle of building The Vietnamese Socialist State of Law.

12. Piratical applicability, if any: The thesis shall be the material that may contribute to researching, lecturing and studying at any law-specified Universities. Concurrently, the thesis may also be a reference for the compensationed-eligible agencies as well as compensation-state-management agencies, Courts to research, propose solution for legal improvement and to apply in the practical-life as well.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

[1] Some general points of the implementation of the Law on State compensation liability, Journal of Democracy and Law, Special Edition, 2014, Page 5-26.

[2] Improving laws on state compensation in the middle of building The Vietnamese Socialist State of Law, Journal of Democracy and Law, Special Edition, 2016, Page 42-53.

                                                       PhD Student

                                  Nguyen Thanh Tinh

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081