Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Bình An
Cập nhật lúc 14:56, 18/08/2017 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN BÌNH AN             2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:             09/10/1975                                        4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4439/QĐ-ĐT ngày 20/12/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận nghiên cứu sinh năm 2012 được đào tạo tại Khoa Luật.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài luận án đã được thay đổi theo Quyết định số 480/QĐ-KL ngày 07/4/2014 của Chủ nhiệm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (Tên cũ: “Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động trong hiến pháp: Những vấn đề lý luận và định hướng điều chỉnh pháp luật”). Kéo dài thời gian đào tạo theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/02/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013

8. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật        9. Mã số: 62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:    Hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận chung về bảo đảm quyền của người lao động từ nền tảng pháp lý quan trọng là Hiến pháp năm 2013 và tinh thần của Hiến pháp về bảo đảm quyền của NLĐ; làm rõ vai trò, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền của NLĐ; những yêu cầu đặt ra của Hiến pháp năm 2013 với việc hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của NLĐ ở Việt Nam.

- Đánh giá khá đầy đủ và tương đối toàn diện thực trạng pháp luật về bảo đảm các quyền của NLĐ ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra được những khiếm khuyết, hạn chế và bất cập của pháp luật về bảo đảm quyền của NLĐ ở Việt Nam.

- Đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm các quyền của người lao động tại Việt Nam theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, học viện.

- Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích, cung cấp những tri thức khoa học, thiết thực đối với việc triển khai Hiến pháp năm 2013 nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam; góp phần phát triển lý luận về bảo đảm quyền con người trong lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Bình An (2010), “Những bất cập trong Bộ luật Lao động hiện hành”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (6), trang 35-38.

[2] Nguyễn Bình An (2012), “Xóa tên luật sư và những hậu quả pháp lý dang dở”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (21), trang 38-42.

[3] Nguyễn Bình An (2016), “Bàn về quyền tự do liên kết tại Hoa Kỳ”, Tạp chí Nghề luật (1), trang 90-92.

[4] Nguyễn Bình An (2016), “Xử lý kỷ luật lao động – những vấn đề cần hoàn thiện bảo đảm quyền của người lao động”, Tạp chí Tòa án nhân dân (5), trang 18-23.

[5] Nguyễn Bình An (2016), “Tác động của việc gia nhập Hiệp định TPP khi thực hiện và hoàn thiện thể chế pháp luật về quan hệ lao động nữ”, Tạp chí Công thương (2), trang 5-10.

[6] Nguyễn Bình An (2016), “Quyền của người lao động theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (5), trang 18-21.

[7] Nguyễn Bình An (2016), “Bàn về quyền tự do liên kết tại Hoa Kỳ” (tiếp theo), Tạp chí Nghề luật (3), trang 103-105.

[8] Nguyễn Bình An (2016), “Hoàn thiện pháp luật khiếu nại về lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013”, Kỷ yếu Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo phù hợp Hiến pháp 2013” tổ chức ngày 19/7/2016 tại Khoa Luật - ĐHQGHN, trang 19-27.

Nghiên cứu sinh 

Nguyễn Bình An

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS


1. Full name: Nguyen Binh An                               2. Sex: Male

3. Date of birth:        09/10/1975                            4. Place of birth:  Hanoi

5. Admission decision number: Decision No. 4439/QD-DT dated 12/20/2012 of the Director of Vietnam National University, Hanoi on recognition of PhD student in 2012 who will be educated at the Faculty of Law.

6. Changes in academic process: Thesis’s name was changed by Decision No. 480/QD-KL dated 07/4/2014 of the Dean of the Faculty of Law - Vietnam National University, Hanoi (formerly: “Improvement the legislation on ensuring the rights of employees in the constitution: The theoretical and legal-oriented adjustment issues”). Extending training period by Decision No. 350/QD-DHQGHN dated 19/02/2016 of the Director of Vietnam National University, Hanoi.

7. Official thesis title: Improvement of current legislations on ensuring of the employee’s rights in complying with the spirit of Constitution 2013

8. Major:        State history and law                                                9. Code: 62 38 01 01

10. Supervisors:        Prof.Dr. Nguyen Dang Dung

11. Summary of the new findings of the thesis

- Researching the general theoretical basis for ensuring the employee’s rights from important legal foundation is the Constitution 2013 and the spirit of the Constitution 2013 on ensuring of the employee’s rights; clarifying the role and new points of the Constitution 2013 on ensuring of the employee’s rights; the requirements of the Constitution 2013 for improvement of legislations on ensuring of the employee’s rights.

- A fairly comprehensive assessment of current legislations on ensuring of the employee’s rights in Vietnam; finding out the limitations and inadequacies of current legislation on ensuring of the employee’s rights in Vietnam.

- Proposing point of views and solutions for improvement of legislations on ensuring of the employee’s rights in Vietnam in complying with the spirit of Constitution 2013.

12. Paratical applicability, if any:

- The research results of the thesis can be used as a reference in teaching and academic research of research units and universities.

- The thesis is a useful reference, provided the scientific knowledge, practical for implementing the Constitution 2013 to improve the legislation on ensuring of the employee’s rights in Vietnam; contribute to the development of theories on ensuring human rights in labor field in the spirit of the Constitution 2013.

13. Further research directions, if any

Continuing researching for developing, improving the legislation on ensuring of the employee’s rights in Vietnam, to meet the requirements of the national renewal process.

14. Thesis-related publications:

[1] Nguyen Binh An (2010), “Some issues in the current Labor Code”, The Journal of Legislative Studies (6), p. 35-38.

[2] Nguyen Binh An (2012), “Eliminating from the list of lawyers and pending legal consequences”, The Journal of Legislative Studies (21), p.38-42.

[3] Nguyen Binh An (2016), “Discussing about the right of freedom of association in U.S”, Legal Professional Review (1), p. 90-92.

[4] Nguyen Binh An (2016), “Labor disciplinary – Some issues need to be improved on ensuring of employee’s rights”, The Journal of People’s Court (5), p. 18-23.

[5] Nguyen Binh An (2016), “Participating in the TPP agreement and impacsion promoting reform institutional women labor law”, Vietnam Trade and Industry Review (2), p. 5-10.

[6] Nguyen Binh An (2016), “Employee’s rights in the international laws and Vietnamese laws”, The Journal of Democracy and Law (5), p. 18-21.

[7] Nguyen Binh An (2016), “Discussing about the right of freedom of association in U.S” (continue), Legal Professional Review (3), p. 103-105.

[8] Nguyen Binh An (2016), “Improvement of the legislation on labor complaints in the spirit of the 2013 Constitution”, Proceedings of Workshop on “Improving law on complaints and denunciations in complying with Constitution 2013” held on 19/7/2016 the Faculty of Law - Vietnam National University, Hanoi, p. 19-27.

PHD. STUDENT

Nguyen Binh An

              

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081