Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Trần Hoài Nam
Cập nhật lúc 15:10, 18/08/2017 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Hoài Nam.

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 23/7/1976.                             

4. Nơi sinh: huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3506/QĐ-ĐT ngày 25/11/1011 của Giám đốc ĐHQGHN công nhận nghiên cứu sinh năm 2011 được đào tạo tại Khoa Luật.  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 5503/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo.     

7. Tên luận án: Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ đối với hoạt động xây dựng dự án luật, pháp lệnh trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật.

9. Mã số: 62 38 01 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Tuấn Khải.                      

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án

- Về mặt lý luận

Nghiên cứu những cơ sở lý luận cơ bản về: Nhà nước pháp quyền; yêu cầu của NNPQ đối với hoạt động xây dựng pháp luật; những đặc điểm cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCNVN; các nguyên tắc trong xây dựng dự án luật, pháp lệnh; xác định ở Việt Nam, Chính phủ đã, đang là cơ quan có vai trò, trách nhiệm đặc biệt quan trọng đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội, nhất là trong điều kiện đổi mới tổ chức, hoạt động của Chính phủ và xây dựng, hoàn thiện NNPQXHCN Việt Nam đang diễn ra.

Bên cạnh đó, vấn đề vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong hoạt động xây dựng dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, UBTVQH còn được Luận án đề cập một cách rõ nét hơn thông qua việc khẳng định đây không chỉ là một trách nhiệm mang tính pháp lý thuần túy mà còn là một trách nhiệm mang tính chính trị sâu sắc của Chính phủ trước Nhân dân.

- Về mặt thực tiễn

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 được ban hành, đánh dấu việc xây dựng, hoàn thiện NNPQXHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta bước vào một giai đoạn mới. Điều đó thể hiện sự phát triển của đất nước, đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ trong việc đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó có Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ. Trong các nhiệm vụ của Chính phủ, thì hoạt động xây dựng dự án luật, pháp lệnh là hoạt động quan trọng và phức tạp cần được xem xét đầy đủ và thấu đáo trên nhiều phương diện. Do vậy, việc nghiên cứu, khảo sát, tổng kết, đánh giá một cách toàn diện, có hệ thống về vai trò, trách nhiệm và chất lượng dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, UBTVQH của Chính phủ thời gian qua, nhằm chỉ ra kết quả đạt được, và những hạn chế, nguyên nhân để kịp thời có giải pháp khắc phục tồn tại, phát huy ưu điểm, nâng cao chất lượng hoạt động này là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn khách quan, cần thiết được đặt ra.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong: giảng dạy và nghiên cứu học thuật của các cơ sở nghiên cứu, trường đại học; thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 và triển khai, hướng dẫn thi hành Luật tổ chức Chính phủ 2015, Luật ban hành VBQPPL 2015; quá trình tiếp tục nghiên cứu tiến tới sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản luật trên, khi điều kiện cho phép.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu hoạt động xây dựng dự án luật, pháp lệnh là lĩnh vực có phạm vi nghiên cứu rộng. Trong giới hạn đề tài và năng lực nghiên cứu, tác giả Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò, trách nhiệm của Chính phủ đối với hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội, UBTVQH trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền. Do vậy, đề tài cần được tiếp tục nghiên cứu toàn diện, theo hướng mở rộng hơn đến các chủ thể khác của hoạt động xây dựng pháp luật, đặc biệt là Quốc hội trên cơ sở các quy định của Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Chính phủ và Luật ban hành VBQPPL 2015.

14. Các công trình công bố liên quan đến Luận án

1. Trần Hoài Nam (2012), “Một số vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội hiện nay”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp 21(229), tr. 21-28.

2. Trần Hoài Nam (2015), “Hiện tượng taxi Grab/Uber và vấn đề nhận diện chính sách”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp 21(301), tr. 41-50.

3. Trần Hoài Nam (2016), “Vài suy nghĩ về pháp quyền và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Tạp chí Nghề Luật (6), tr.74-77.

4. Trần Hoài Nam (2016), “Vai trò của chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành pháp luật của một số nước trên thế giới”, Tạp chí Thanh tra (07), tr.52-55.

5. Trần Hoài Nam (2017), “Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội”, Tạp chí Quản lý nhà nước (255), tr.32-37.

Nghiên cứu sinh

Trần Hoài Nam

INFORMATION ON DOCTORAL DISSERTATION

1. Full name of PhD candidate: Tran Hoai Nam

2. Sex: Male

3. Date of birth: 23/7/1976                                   

4. Place of birth: Y Yen district, Nam Dinh province

5. Decision on PhD candidate confirmation: Decision No. 3506/QD-DT dated 25/11/1011 by Director of the Vietnam National University, Ha Noi confirming PhD candidates in 2011 at the School of Law.     

6. Changes during the candidature: Decision No. 5503/QD-DHQGHN dated 29/12/2014 by Director of the Vietnam National University, Ha Noi on extension of the candidature period.         

7. Title of dissertation: Government’s role and responsibility in developing law and ordinance projects in the course of building the socialist rule-of-law state of Vietnam.

8. Major: Theory and history of the State and Law.

9. Code: 62 38 01 01

10. Supervisor: Dr. Pham Tuan Khai                    

11. Summary of dissertation findings

- Theoretical aspect

The dissertation studied basic theories on: the rule-of-law state; its requirements toward the law-making activities; basic features of the socialist rule of law state of Vietnam; the principles in law- and ordinance- making; in Vietnam, the Government is the agency that has been playing an important role in the legislative making of the National Assembly, especially in the current context where the Government’s organizational and operational reform and the establishment of the socialist rule of law state of Vietnam are in process.

Besides, the issue of the Government’s role and responsibility in making and submitting draft laws and ordinances to the National Assembly and NASC was also clearly addressed by affirming that this is not only a legal liability but also a critically political responsibility of the Government to the people.

- Practical aspect

The 2013 Constitution of S.R. Vietnam was adopted and marked a new phase in the building of the socialist rule of law state of Vietnam of the people, by the people and for the people. This showed the country’s development as well as set out the requirements and tasks for the reform and improvement of the state apparatus, including the Government and its bodies. Among others, the development of law and ordinance projects is an important and complicated activities of the Government that should be considered thoroughly in various aspects. As such, it is necessary and meaningful to conduct research, survey and review comprehensively and systematically the role, responsibility of the Government and quality of its submitted draft laws and ordinances to the National Assembly and NASC over the past years, in order to find the achieved results as well as the limitations and its causes for timely solutions to solve existing problems, promote the good practices and enhance the quality of this activity.

12. Applicability into practice

Results of the dissertation can be used as reference materials for teaching and research of academic institutions and universities, and for the implementation of the 2013 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam and the implementation and guidance on implementation for the 2015 Law on Government Organization, the 2015 Law on Promulgation of Legal Normative Documents, and for the process of study on the amendments of existing documents and issuance of new documents upon mature conditions.

13. Further research to be done

Research on the making of legislations including laws and ordinances has a broad scope.  Within the parameter of the dissertation and research capability, the author focuses on fundamental theoretical issues relating to the role and responsibilities by the Government on the making of laws and ordinances to be submitted to the National Assembly (NA) and the NA Standing Committee in the context of building a law-governed state in Vietnam.  Hence, the dissertation shall be furthered towards more comprehensive and extended scope covering other entities of the legislation-making activities, particularly the NA on the basis of the 2013 Constitution, the 2015 Law on Government Organization, and the 2015 Law on Promulgation of Legal Normative Documents.

14. Publications relating to the dissertation

1. Tran Hoai Nam (2012), “Some current issues related to the organisation and operation of the Office of the National Assembly, Journal of Legislative Studies, Vol. 21(229), p.21-28.

2. Tran Hoai Nam (2015), “The phenomenon of Grab/Uber Taxi and the issue of policy identification”, Journal of Legislative Studies, Vol. 21 (301), p. 41 – 50.

3. Tran Hoai Nam (2016), “Some thoughts on the rule of law and the building of a socialist law-governed state in Vietnam, Journal of Legal Profession, Vol. 6, p.74-78.

4. Tran Hoai Nam (2016), “The roles of the Government in the making of laws in some countries around the world”, Journal of Inspection, Vol.07, p. 52 – 55.

5. Tran Hoai Nam (2017), “The roles and responsibilities of the Government in relation to the legislative activity of the National Assembly”, Journal of State Governance, Vol. (255), p. 22 – 37.

                                                   PhD Candidate

Tran Hoai Nam

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081