Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hồng Lê
Cập nhật lúc 15:27, 18/08/2017 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Hồng Lê           2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 31/10/1983                                                4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 3208/QĐ-SĐH, ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội        

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:   

7. Tên đề tài luận án: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự          9. Mã số: 62.38.01.04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:    Hướng dẫn chính: GS.TS. Trịnh Văn Thanh

                                                         Hướng dẫn phụ: TS. Trịnh Tiến Việt

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Nghiên cứu một cách hệ thống, đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam, luận án đã đạt được những kết quả mới về khoa học như sau:

- Xây dựng thành công cơ sở lý luận của việc bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự, bao gồm: xây dựng khái niệm khoa học, xác định các đặc điểm, phương thức, tiêu chuẩn của việc bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự.

- Lần đầu tiên hệ thống hóa sự hình thành và phát triển của các quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam từ thời kỳ phong kiến cho đến nay và nghiên cứu so sánh những quy định này trong pháp luật hình sự của một số quốc gia trên thế giới để kế thừa, học tập kinh nghiệm lập pháp.

- Phân tích nội dung những quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong Bộ luật hình sự năm 1999 để đánh giá những hạn chế của các quy định này và thực tiễn áp dụng trong vòng 10 năm từ 2007 đến năm 2016; tìm ra nguyên nhân của các hạn chế đó.

- Đánh giá những điểm mới và những vấn đề tồn tại trong các quy định bảo vệ quyền phụ nữ của Bộ luật hình sự năm 2015.

- Đề xuất mô hình lý luận của các quy định bảo vệ quyền phụ nữ nhằm tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định này trong Bộ luật hình sự 2015.

- Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân hạn chế trong thực tiễn áp dụng, luận án kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong pháp luật hình sự Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Những phát hiện của luận án trong đánh giá thực trạng và thực tiễn áp dụng các quy định bảo vệ quyền phụ nữ pháp trong luật hình sự Việt Nam; những kiến nghị của luận án về giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định này có thể phục vụ đắc lực cho công tác lập pháp cũng như áp dụng pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền phụ nữ nói riêng, quyền con người nói chung bằng pháp luật hình sự.

- Luận án còn có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo cho các nhà khoa học - luật gia, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên thuộc chuyên ngành Tư pháp hình sự trong các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học tại Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật tố tụng hình sự;

- Bảo vệ quyền phụ nữ trong pháp luật thi hành án hình sự;

- Bảo vệ quyền phụ nữ bằng quy định pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Trần Thị Hồng Lê và đồng tác giả (2012), “Những vấn đề pháp lý cơ bản về các tội phạm có tính chất xuyên quốc gia”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (244), tr.2-11 và (245), tr.2-10.

[2] Trần Thị Hồng Lê (2014), “Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền phụ nữ trên cơ sở tiếp thu pháp luật quốc tế”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội - Luật học tập 30 (2), tr.12-26.

[3] Trần Thị Hồng Lê và đồng tác giả (2015), “Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Thông tin khoa học pháp lý (1), tr.3-55.

[4] Trần Thị Hồng Lê (2015), “Loại trừ hình phạt tử hình đối với phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ trên thế giới và Việt Nam”, Tạp chí Nội chính (20), tr.37-42.

[5] Trần Thị Hồng Lê (2016), “Quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong Bộ luật hình sự Việt Nam và đề xuất hoàn thiện”, Tạp chí Khoa học Giáo dục Cảnh sát nhân dân (80), tr.37-46.

[6] Trần Thị Hồng Lê (2017), “Hoàn thiện pháp luật hình sự nhằm ngăn chặn hành vi phá thai vì lí do giới tính ở Việt Nam trên cơ sở tiếp thu các quy định pháp luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội - Luật học tập 33 (1), tr.18-24.

                                       Nghiên cứu sinh

 Trần Thị Hồng Lê

 

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name: Tran Thi Hong Le               2. Sex: Female

3. Date of birth: October 31st 1983            4. Place of birth: Phu Tho province

5. Admission decision number:

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Theoretical and practical issues on Women’s Rights Protection by Criminal Law in Vietnam

8. Major: Criminal Law and Criminal Procedure Law                9. Code: 62.38.01.04

10. Supervisors:        Main Supervisor: Prof.Dr. Trinh Van Thanh

                                  Additional Supervisor: Dr. Trinh Tien Viet

11. Summary of the new findings of the thesis:

As a systematic and uniformed research on theoretical and practical aspects of woman’s rights protection by criminal law, this dissertation achieved the following results:

- Been successful in building theoretical basis of protecting women's rights by criminal law, including: construction of scientific concept, identify features, methods and standards to protect the rights of women by criminal law.

- The first time systematized the formation and development of related regulations in Vietnam’s penal law, from the feudalist period to nowaday  and comparative study these provisions in the criminal law of several countries in the world in order to inherit inherit and acquire the legislative experiences.

- Analysis of the content of the regulations that protect the women's rights in the Criminal Code in 1999 to assess the limitations of these rules and practical application in the 10 years from 2007 to 2016; find out the cause of these limitations.

- Assess the reforms and limitations in regulations of 2015 Criminal Code on the protection of women's right.

- Proposing a theoretical model for regulations relating the protection of women's right in order to continue perfecting these regulations in 2015 Criminal Code of Vietnam

- On the basis of the causes of limitation in pratical application of regulations relating the protection of women's right in Criminal Code, dissertation has put forward a set of solutions that can enhance the applicability of these regulations.

12. Paratical applicability:

The findings, recommendations of the thesis provide an effective assistance for legislative work as well as the application of the criminal law in the current period in our country in order to improve the efficiency of protection of women's rights in particular and human rights in general by criminal law in Vietnam.

Besides, the dissertation serves as a good source of reference for other researchers, lawyers, lawmakers, lecturers and MA students and those who major in criminal judiciary in training facilities at undergraduate and postgraduate.

13. Further research directions, if any

- Women’s rights protection by criminal procedure law;

- Women’s rights protection by law on execution of criminal judgements;

- Women’s rights protection by legal rules in criminal justice.

14. Thesis-related publications:

[1] Tran Thi Hong Le and co-authors (2012), “Legal principles of transnational crimes”, Democracy and Law Journal (244), pp.2-11 and (245), pp.2-10.

[2] Tran Thi Hong Le (2014), “Perfecting the Provisions of Vietnam’s Criminal Code on Women’s Rights Protection on the Basis of Receiving International Law”, Vietnam National University Journal of Science - Legal Studies vol.30 (2), pp.12-26.

[3] Tran Thi Hong Le and co-authors (2015), “Liberty and personal security protection in Vietnamese criminal law”, Journal of Legal Science and Information (1), pp.3-55.

[4] Tran Thi Hong Le (2015), “Abolition of death penalty on pregnant women and nursing mothers in foreign countries and in Vietnam”, Internal Affairs Magazine  (20), pp.37-42.

[5] Tran Thi Hong Le (2016), “Provisions on Women’s Rights Protection in Vietnam’s Criminal Code and Perfecting Orientations”, People’s Police Education Science Journal  (80), pp.37-46.

[6] Tran Thi Hong Le (2017), “Perfecting the Criminal Law to Prevent Prevent Abortion for Gender Reason in Viet Nam on the basic of Receiving Criminal Law Provisions of Federal Rebublic of Germany”, Vietnam National University Journal of Science - Legal Studies vol.33 (1), pp.18-24.

PhD Student

 Tran Thi Hong Le 

 

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081