Thông tin Luận văn thạc sĩ của học viên Phan Thị Hạnh Ngân
Cập nhật lúc 16:00, 08/08/2017 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Phan Thị Hạnh Ngân            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/1/1992                                             4. Nơi sinh: Cao Bằng

5. Quyết định công nhận học viên số: 5532/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/12/2014 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự

8. Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự            

9. Mã số: 60 38 01 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Hồng Vân

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

-  Khi nghiên cứu đề tài “hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự”, tác giả đã phân tích và làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát trong hoạt động thi hành án dân sự. đáp ứng được nhu cầu cải cách tư pháp ở việt nam hiện nay, cùng với sự đổi mới của luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2014 cùng với luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, làm rõ sự thay đổi của luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân về vai trò của viện kiểm sát trong hoạt động thi hành án dân sự, để làm nổi bật được việc công tác kiểm sát thi hành án dân sự ngày càng được coi trọng và đổi mới.

- Đề xuất những phương hướng đổi mới, khắc phục những lỗ hổng, thiếu sót trong hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự của viện kiểm sát trong giai đoạn đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không  

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: Không

 HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN 

Phan Thị Hạnh Ngân

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Phan Thi Hanh Ngân             2. Sex: Female

3. Date:  25 January 1992                           4. Place of birth: Cao Bang

5. Adminssion decision number:  5532       5. Dated: 30 December 2014

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Activities of procuratorial the enforcement of civil judgments.

8. Major: Civil Law anhân dân Civil Procedure       9. Code: 60 38 01 03

10. Supervisors: Asst.prof.Dr Vu Thi Hong Van

11. Summary of the finhân dânings of the thesis:

- The author analyzes anhân dân clarifies the rationale anhân dân practice of the position, role, organization anhân dân operation of the procuratorate in the operation of the enforcement of civil judgments. Meeting the need for judicial reform in Vietnam today, together with the renewal of the People's Procuratorate Law 2014, along with the revised enforcement of civil judgments law of 2014, clarifies the change of the SRP's Organized Law. The role of the procuratorate in enforcement of civil judgments activities, in order to highlight the increasingly important anhân dân renewed work of the enforcement of civil judgments procuratorate.

- Propose innovative directions, overcome the gaps anhân dân gaps in procuratorate activities of the procuratorate in the period to meet the needs of judicial reform.

12. Pratical appicability, if any: 

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis – related publications: No

  

                                                          Full name: Phan Thi Hanh Ngan

 

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081