Thông tin Luận văn thạc sĩ của học viên Quyền Thị Thu Hà
Cập nhật lúc 16:01, 08/08/2017 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

1. Họ và tên học viên: Quyền Thị Thu Hà      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/04/1988                                4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số: Quyết định số 3034/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/08/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận văn: “Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam”.

8. Chuyên ngành: Luật Dân sự                   9. Mã số: 60 38 01 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tiến Vinh.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam, quá trình phát triển các quy định pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam.

- Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam. So sánh và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự 2004 và 2015.

- Thực hiện nghiên cứu, phân tích  và đánh giá cơ sở, thực trạng pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

- Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

          Đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan lập pháp , cơ quan tư pháp và cho những người học tập, nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

 HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

Quyền Thị Thu Hà


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:          Quyen Thi Thu Ha           2. Sex:     Female

3. Date: 10/4/1988                                          4. Place of birth: Nam Dinh

5. Adminssion decision number: 3034/QĐ-ĐHQGHN  Dated: 29/08/2014

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: “Recognization and enforcement of judgement, civl Decisions of foreign court in Vietnam in the civil procedure code  .

8. Major: Civil Law   

9. Code: 60 38 01 03

10. Supervisors: Dr. Nguyen Tien Vinh

11. Summary of the findings of the thesis:

- Studying the basic theoretical issues on recongnization and enforcement of judgement, civil Decisions of foregin court in Viet Nam, the development of legislation on the recognition and enforcement of judgments and decision of foreigners in Viet Nam.

- Studying, analyzing and evaluating of the civil procedure law of Viet Nam on  recognization and enforcement of judgement, civil Decisions of foreign court. Comparision and analysis of the provisions of the Civil procedure law in 2004 and 2015 .

- Analyzing Viet Nam’s Law issues on  recognization and enforcement of judgement, civil Decisions of foreign court. Proposing directions and complete solutions on recognization and enforcement of judgement, civil Decisions of foreign court .

12. Pratical appicability, if any:

    The theme can be used for reference Material for legislature during establishment and improvement of Viet Nam Law on recognizing and allowing to implement decree, decision of foreign courthouse.

The theme can be also used for reference material for students, study, law instruction relating to this matter.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis – related publications: None


                                                        Full name: Quyen Thi Thu Ha.

                                             

 

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081