Thông tin Luận văn thạc sĩ của học viên Trương Thị Phương Lan
Cập nhật lúc 16:10, 08/08/2017 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

1. Họ và tên học viên: Trương Thị Phương Lan

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/7/1976

4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 2116/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/6/2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Pháp luật việc làm và giải quyết việc làm từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế                   9. Mã số: 60 38 01 07

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Hoài Thu

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm rõ được các vấn đề lý luận cơ bản về việc làm, giải quyết việc làm và sự điều chỉnh của pháp luật đối với vấn đề việc làm và giải quyết việc làm. Trên cơ sở lý luận chung, luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng pháp luật về việc làm và thực tiễn giải quyết việc làm tại tỉnh Quảng Bình. Từ lý luận và thực tiễn, luận văn đã đưa ra một số phương hướng hoàn thiện pháp luật lao động về việc làm và giải quyết việc làm ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể làm tài liệu nghiên cứu và tham khảo cho sinh viên, học sinh, những nhà hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: ………………..

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: ……….


Họ và tên học viên

Trương Thị Phương Lan

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Truong Thi Phuong Lan

2. Sex: Female

3. 16th July, 1976

4. Place of  birth: Quang Binh

5. Adminssion decision number: 2116/QĐ-ĐHQGHN Date:10/6/2015

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Employment law and job creation from Quang Binh province.

8. Major: Economic law                                9. Code: 60 38 01 07

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Le Thi Hoai Thu

11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis clarifies the basic theoretical issues of employment, employment and the regulation of employment and employment. Based on the the general theory, the thesis analyzes the current status of employment law and practices in Quang Binh province. From theoretical and practical point of view, the thesis presents some ways to perfect the labor law on employment and employment in Vietnam.

12. Pratical applicability, if any: It can make researchs anh reference matericals for students, puplis, policy makers anh provincial soci-economic development plans.

13. Further research direction, if any: ………

14. Thesis – related publications: …………..

Full name: Truong Thi Phuong Lan

 

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081