Thông tin Luận văn thạc sĩ của học viên Vũ Thị Ngọc Bích
Cập nhật lúc 16:03, 08/08/2017 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Ngọc Bích            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/8/1982                                      4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận học viên số: 5532/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/12/2014 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự ở Tòa án cấp huyện

8. Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự            

9. Mã số: 60 38 01 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Khi nghiên cứu đề tài “Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự ở Tòa án cấp huyện”, tác giả đã phân tích toàn diện các vấn đề về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự ở Tòa án cấp huyện theo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, đồng thời so sánh với pháp luật nước ngoài về vị trí vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự.

- Đánh giá thực trạng thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự ở Tòa án cấp huyện từ năm 2012 đến năm 2016.

- Phân tích những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự ở Tòa án cấp huyện. Qua đó, đưa ra các giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật tương ứng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: Không

 HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

Vũ Thị Ngọc Bích

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vu Thi Ngoc Bich                   2. Sex:     Female

3. Date: 29/08/1982                                    4. Place of birth: Quang Ninh

5. Adminssion decision number: 5532/QĐ - ĐHQGHN  Dated: 30/12/2014

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: “Supervise the settlement of civil cases in the district court.

8. Major: Civil law and civil procedure   

9. Code: 60 38 01 03

10. Supervisors: Ast.Prof. Dr Vu Thi Hong Van

11. Summary of the findings of the thesis:

- Author thoroughly analyzes issues on controlling the settlement of civil cases at district-level courts. According to the provisions of the Civil Procedure Code in 2015, at the same time compare with foreign law on the role of the People's Procuracy in civil proceedings.

- Assess the current situation of controlling civil cases in district courts from 2012 to 2016.

- Analyzing difficulties, obstacles, limitations and inadequacies in the current provisions of the civil procedure legislation on controlling the settlement of civil cases in district-level courts. Thereby, to come up with solutions to improve the relevant law provisions.

 12. Pratical appicability, if any:  

13. Further research directions, if any:

14. Thesis – related publications

Signature:……………………………...

                                                Full name: Vu Thi Ngoc Bich

 

 

Đăng tin: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081