Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 7
Cập nhật lúc 15:07, 03/10/2018 (GMT+7)

Ngày 03/10/2018, Đảng bộ Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 7, khóa XII. Tới dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa, lãnh đạo các đơn vị thuộc Khoa, đại diện Công đoàn Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

 

Tại Hội nghị, GS. Hoàng Chí Bảo – chuyên gia cao cấp của Hội đồng Lý luận Trung Ương đã phổ biến các nội dung cơ bản các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp", Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.” Trong đó, mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu và nội dung trên, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Và Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW) hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Các Nghị quyết này có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó Nghị quyết về tiền lương là đảm bảm cho việc thực hiện công tác cán bộ, Nghị quyết về bảo hiểm bảo đảm công bằng xã hội hướng tới những mục tiêu lớn trong giai đoạn tới.

 

Các Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua lần này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về Nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc triển khai, thực hiện Nghị quyết tại đơn vị của mình thời gian tới.Minh Tùng - Ảnh: Minh Giang
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081