Thông báo về việc bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS Phan Nọc Hà
Cập nhật lúc 0:00, 17/01/2022 (GMT+7)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

----------------

Số:                 /TB - KL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2022

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở

 

 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phan Ngọc Hà với đề tài “Pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam”.

Ngành: Luật học

Chuyên ngành: Luật Kinh tế;                     Mã số: 9380101.05

Thời gian: 10h00 ngày 20/01/2021 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng 201, Nhà E1, Khoa Luật, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

                   Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Nơi nhận:

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

-Nghiên cứu sinh Phan Ngọc Hà;

- Bộ môn Luật Kinh doanh;

- Bộ phận Website;     

- Ban Chủ nhiệm Khoa (để B/c);

- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV.                  

 

TL. CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG PHÒNG ĐT &CTHSSV

 

 

 

 

 

 

TS. Trần Thu Hạnh  

 

 

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081