Kế hoạch danh gia chất lượng Chương trinh đào tạo thạc sĩ Luật Dân sự va Tố tụng Dân sự theo tiêu chuẩn KDCL của AUN-QA năm 2021-2022
Cập nhật lúc 11:00, 23/04/2021 (GMT+7)

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ THEO TIÊU CHUẨN KĐCL CỦA AUN-QA NĂM 2021-2022 (CẬP NHẬT)

(theo thông báo số 62/ĐBCL ngày 8/4/2021 của ĐHQGHN)

 

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm dự kiến

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Các giải pháp thực hiện

1.                

Xây dựng kế hoạch Đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN đối với Chương trình đào tạo ThS CN Luật Dân sự và TTDS (Xây dựng kế hoạch đánh giá; Thành lập Hội đồng Tự đánh giá CTĐT cấp cơ sở  của Khoa Luật; Thành lập Ban thư ký KĐCL của Khoa Luật;Thành lập các Nhóm chuyên trách, và phân công trách nhiệm thực hiện trong nhóm).

Bản kế hoạch đánh giá chất lượng CTĐT và các QĐ thành lập nhóm chuyên trách.

Phòng KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

1/11/2020

30/12/2020

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN ;

- Xây dựng kế hoạch, lập dự thảo  trình Ban CNK xem xét phê duyệt ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

2.                

Xây dựng kế hoạch chi tiết và Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách viết  các tiêu chuẩn tiêu chí  về đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN-QA

Bản kế hoạch và BB ghi nhớ.

Phòng KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

1/1/2021

30/1/2021

- Xây dựng kế hoạch, lập dự thảo  trình Ban CNK xem xét phê duyệt ;

- Mời chuyên gia tập huấn.

3.                

Thực hiện Tự đánh giá chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN-QA (tiến hành thu thập thông tin, minh chứng, viết báo cáo các tiêu chuẩn, tiêu chí của báo cáo TĐG)

Dự thảo Báo cáo TĐG

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

01/2/2021

15/5/2021

- HĐ đọc phản biện báo cáo

- Nhóm chuyên gia chỉnh sửa, hoàn thiện.

 

4.                

Hội đồng thẩm định cấp Khoa đọc phản biện Dự thảo báo cáo của nhóm chuyên gia và Nhóm tiến hành chỉnh sửa lại theo yêu cầu của Hội đồng cấp Khoa.

Dự thảo Báo cáo TĐG chỉnh sửa

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/nhóm chuyên gia

16/5/2021

15/6/2021

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN  để viết BC ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

 

5.                

Các nhóm chuyên gia chỉnh sửa các tiêu chí và danh mục minh chứng theo ý kiến nhận xét của HĐ thẩm định cấp Khoa.

Dự thảo Báo cáo TĐG chỉnh sửa

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/nhóm chuyên gia

16/6/2021

15/7/2021

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN  để viết BC ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

 

 

6.                

Nộp báo cáo TĐG CTĐT (bản Tiếng Việt) cho Viện ĐBCLGD ĐHQGHN đọc thẩm định (lần 1)

Dự thảo Báo cáo TĐG lần 1, bản tiếng Việt

Phòng KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

16/7/2021

30/7/2021

 

7.                

Khoa chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo TĐG (bản Tiếng Việt) theo ý kiến nhận xét của Viện ĐBCLGD

Báo cáo TĐG

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

1/8/2021

30/8/2021

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN  để hoàn thiện BC ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

8.                

Khoa Luật dịch báo cáo Tự đánh giá và hệ thống minh chứng cốt lõi từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

Báo cáo TĐG

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

01/9/2021

30/9/2021

 

9.                

Khoa Luật nộp báo cáo TĐG (bản Tiếng Anh) cho Hội đồng Viện ĐBCLGD đọc thẩm định (lần 2)

Báo cáo TĐG (bản tiếng Anh)

Phòng KT&ĐBCL

Viện ĐBCLGD

01/10/2021

30/10/2021

Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN  để hoàn thiện BC ;

10.              

Khoa Luật tiếp tục chỉnh sửa báo cáo TĐG (bản tiếng Anh) theo ý kiến nhận xét của Hội đồng thẩm định ĐHQGHN và nộp cho Tổ chức KĐCL AUN-QA (qua thư ký HĐ)

Báo cáo TĐG

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

01/11/2021

10/12/2021

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN  để hoàn thiện BC ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

11.              

Khoa chuẩn bị hệ thống các minh chứng theo yêu cầu của AUN-QA

Hệ thống MC

Phòng KT&ĐBCL

Nhóm chuyên gia

11/12/2021

15/01/2022

 

12.              

Khoa chuẩn bị các điều kiện để đánh giá ngoài theo hình thức trực tuyến.

 

 

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa

16/01/2022

20/02/2022

 

 

 

13.              

Đoàn ĐGN của AUN-QA thực hiện đánh giá ngoài theo hình thức trực tuyến.

 

Phòng

KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa

21/02/2022

25/02/2022

 

 

 

14.              

Khoa phản hồi kết quả đánh giá sơ bộ của đoàn ĐGN và nhận kết quả đánh giá.

Báo cáo phản hồi

Phòng

KT&ĐBCL

 

26/02/2022

30/4/2022

 

 

Đăng tin: Minh Giang theo Phòng KT&ĐBCL
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081