Kế hoạch nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng của Khoa Luật năm học 2019-2020
Cập nhật lúc 10:00, 25/09/2019 (GMT+7)

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA KHOA LUẬT

NĂM HỌC 2019-2020

 

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm dự kiến

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Các giải pháp thực hiện

I

Cơ sở dữ liệu, các văn bản quản lý về đảm bảo chất lượng và  phát triển văn hóa chất lượng

I.1.

Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành về công tác ĐBCL

1.              

Xây dựng kế hoạch chi tiết công tác ĐBCL của Khoa Luật năm học 2019 - 2020

Kế hoạch chi tiết công tác ĐBCL được Chủ nhiệm Khoa kí ban hành

Bộ phận ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa

9/2019

9/2020

- BP ĐBCL xây dựng kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2019-2020 của Khoa Luật căn cứ kế hoạch nhiệm vụ công tác ĐBCL của ĐHQGHN;

- Trình Lãnh đạo Khoa kí ban hành;

2.              

Xây dựng, bổ sung, cập nhật các văn bản phục vụ công tác KĐCL và  ĐBCL của  Khoa Luật

QĐ được ban hành

P KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa

9/2019

9/2020

- Nghiên cứu Hướng dẫn của ĐHQGHN ;

- Lập dự thảo, tham khảo các đơn vị bạn

- Triển khai, hoàn thiện.

- Tổng kết, đánh giá.

I.2

Củng cố hệ thống ĐBCL và tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác ĐBCL

3.              

Chủ trì và phối hợp triển khai các hoạt động của Phòng Khảo thí và ĐBCLGD của Khoa Luật  

Hoạt động của Phòng Khảo thí và ĐBCLGD được ổn định và hoạt động hiệu quả

P KT&ĐBCL

Các đơn vị liên quan

9/2019

9/2020

- Khoa Luật có kế hoạch đầu tư các nguồn lực về cơ sở vật chất và nhân lực để P KT&ĐBCLGD hoạt động ổn định ;

- Phối hợp chặt chẽ với Viện ĐBCLGD-ĐHQGHNcác đơn vị liên quan để tổ chức triển khai các hoạt động hiệu quả.

4.              

Hoàn thiện hệ thống ĐBCL của Khoa; xây dựng các văn bản quản lý thuộc công tác ĐBCL của Khoa; xây dựng và vận hành mục ĐBCL trên trang Web của Khoa

- Các văn bản quản lý thuộc công tác ĐBCL được Chủ nhiệm Khoa ký ban hành.

- Các thông tin, chính sách chất lượng được công khai trên trang Web của Khoa và của ĐHQGHN.

BP. ĐBCL

BP.ĐBCL/ Các đơn vị liên quan

9/2019

9/2020

- Nghiên cứu các tài liệu về ĐBCL và KĐCL của ĐHQGHN ;

- Xây dựng kế hoạch, lập dự thảo  trình Ban CNK xem xét phê duyệt ;

- Chỉnh sửa, hoàn thiện.

II

Công tác Kiểm định chất lượng và Hậu kiểm định

II.1

Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của AUN - QA

5.

Thực hiện đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN-QA đối với Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Luật Kinh doanh

Báo cáo Tự đánh giá CTĐT bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

P.KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

9/2019

12/2019

- Xây dựng kế hoạch, trình Ban CNK xem xét phê duyệt ;

- Triển khai thực hiện ;

- Tổng kết, đánh giá.

   6.

Thực hiện nhiệm vụ Tự đánh giá theo tiêu chuẩn KĐCL của AUN-QA đối với CTĐT Thạc sĩ Luật Dân sự và tố tụng dân sự.

Báo cáo Tự đánh giá CTĐT bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

P.KT&ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

1/2020

12/2020

- Xây dựng kế hoạch, trình Ban CNK xem xét phê duyệt ;

- Triển khai thực hiện ;

- Tổng kết, đánh giá.

II.2

Hoạt động cải tiến chất lượng hậu kiểm định

7.

Tiếp tục triển khai kế hoạch hậu kiểm định đối với CTĐT cử nhân Luật học và CTĐT ThS Pháp luật về Quyền con người sau đánh giá AUN;

Báo cáo hoạt động hậu kiểm định và báo cáo kết quả thực hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng các CTĐT đã được KĐCL

Khoa Luật

Viện ĐBCLGD/ các đơn vị liên quan

1/2019

12/2019

- Khoa Luật căn cứ các khuyến nghị của đoàn ĐGN và tình hình thực tế của đơn vị, cân đối các nguồn lực, lập kế hoạch triển khai các hoạt động hậu kiểm định;

- ĐHQGHN và các đơn vị có chính sách đầu tư thích đáng cho các hoạt động hậu kiểm định;

- Viện ĐBCLGD tư vấn, theo dõi các hoạt động cải tiến chất lượng của đơn vị.

8.

Xây dựng và triển khai kế hoạch hậu kiểm định đối với CTĐT Cử nhân ngành Luật Kinh doanh sau đánh giá theo tiêu chuẩn của AUN-QA

Báo cáo hoạt động hậu kiểm định và báo cáo kết quả thực hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng các CTĐT đã được KĐCL

Khoa Luật

Viện ĐBCLGD/ các đơn vị liên quan

6/2020

12/2020

- Khoa Luật căn cứ các khuyến nghị của đoàn ĐGN lập kế hoạch triển khai các hoạt động hậu kiểm định;

- ĐHQGHN và các đơn vị có chính sách đầu tư thích đáng cho các hoạt động hậu kiểm định;

- Viện ĐBCLGD tư vấn, theo dõi các hoạt động cải tiến chất lượng của đơn vị.

9.

Viết báo cáo đánh giá tổng kết các hoạt động hậu kiểm định để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo các CTĐT của Khoa sau đánh giá

Báo cáo hoạt động hậu kiểm định và báo cáo kết quả thực hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng các đơn vị đào tạo đã được KĐCL

Khoa Luật

Viện ĐBCLGD/ các đơn vị liên quan

10/2020

12/2020

- Khoa Luật căn cứ các báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động hậu kiểm định của các đơn vị để tổng hợp và viết báo cáo trình BCN Khoa và ĐHQGHN;

- Viện ĐBCLGD giám sát, theo dõi các hoạt động cải tiến chất lượng của đơn vị.

III

Hoạt động ĐBCL các Chương trình đào tạo

10.

Đầu mối tổ chức xây dựng,  rà soát, chỉnh sửa và ban hành các CTĐT và đề cương học phần các Chương trình đào tạo hệ Đại học và Sau đại học của Khoa Luật

QĐ Ban hành CTĐT và các đề cương học phần của CTĐT Đại học và Sau đại học của Khoa

BP.ĐBCL/

Phòng QLĐT&KH

Các Bộ phận có liên quan

1/2019

12/2020

- Nghiên cứu Hướng dẫn xây dựng, điều chỉnh CTĐT và đề cương học phần của ĐHQGHN ;

- Lập kế hoạch xây dựng, điều chỉnh CTĐT, đề cương môn học hệ đại học và Sau đại học theo Chuẩn đầu ra trình Ban CNK;

- Triển khai, hoàn thiện.

- Tổ chức thẩm định.

- Tổng kết, đánh giá;

IV

Hoạt động ĐBCL theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và thực hiện nội dung Qui chế 3 công khai

11.

Thực hiện các hoạt động TĐG và/ hoặc KĐCL theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT (nếu có)

Các báo cáo hoạt động được thực hiện đúng yêu cầu và tiến độ

Khoa Luật

Viện ĐBCLGD/ Các ban chức năng liên quan

9/2019

9/2020

- Khoa Luật triển khai nghiêm túc các hoạt động TĐG và/hoặc KĐCL theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT (nếu có);

- Viện ĐBCLGD hỗ trợ, tư vấn và giám sát chuyên môn.

12.

Thực hiện Qui chế 3 công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của ĐHQGHN và của Bộ GD&ĐT

Bản thống kê cập nhật các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Khoa gửi ĐHQGHN, Bộ GD&ĐT và Công khai trên trang Web của Khoa.

Bộ phận ĐBCL

Các bộ phận có liên quan

9/2019

12/2020

- Nghiên cứu Qui chế

- Triển khai, hoàn thiện

- Tổng kết, đánh giá

V.

Các hoạt động đánh giá chất lượng và xếp hạng đại học

13.

100% giảng viên thực hiện công tác TĐG trong năm học

Báo cáo kết quả công tác giảng viên TĐG của Khoa Luật

BP. ĐBCL

Các BP có liên quan

5/2019

7/2020

- Khoa Luật tổ chức công tác TĐG của giảng viên theo hướng dẫn và nộp báo cáo tổng kết. Thời gian nộp báo cáo trong phần Phụ lục;

- Viện ĐBCLGD theo dõi, giám sát và tổng hợp các BC công tácTĐG.

14.

100% các môn học của bậc Đại học và Sau đại học được lấy ý kiến phản hồi của người học

- Bộ dữ liệu và Báo cáo điều tra khảo sát kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học.

- 100% các môn học của các hệ được người học đánh giá.

- Báo cáo sơ kết và tổng kết kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học

BP. ĐBCL/Các đơn vị thuộc Khoa

 

Viện ĐBCLGD

1/2019

12/2020

- BP.ĐBCL Khoa Luật lập kế hoạch triển khai việc lấy ý kiến phản hồi; là đầu mối triển khai hoạt động này trong Khoa;

- Tổng hợp số liệu cụ thể theo chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra và đưa vào nội dung các báo cáo sơ kết và tổng kết công tác ĐBCL của Khoa.

15.

Điều tra khảo sát sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp (K61); Khảo sát sinh viên các khóa về các hoạt động hỗ trợ người học; Khảo sát Cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp, Khảo sát các Nhà sử dụng lao động về tình hình việc làm và các hoạt động đào tạo của Khoa;

- Bộ dữ liệu và Báo cáo điều tra khảo sát

- 100% sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và các cựu SV được tham gia góp ý, đánh giá.

Bộ phận ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa

1/2019

12/2020

- Xây dựng bộ dữ liệu

- Tiến hành điều tra khảo sát.

- Xử lý số liệu

- Báo cáo tổng kết

 

16.

Cung cấp số liệu của ĐHQGHN theo các tiêu chí xếp hạng cho tổ chức xếp hạng đại học (QS, Webometrics)

- Số liệu cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn, đúng yêu cầu, đảm bảo độ tin cậy;

- Công bố các file dữ liệu theo định dạng của Dspace;

BP. ĐBCL

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

10/2019

06/2020

- Khoa Luật cung cấp số liệu theo yêu cầu của các tổ chức xếp hạng cho Viện ĐBCLGD;

- Viện ĐBCLGD hướng dẫn thực hiện Viện ĐBCLGD tổng hợp, cung cấp cho các tổ chức xếp hạng.

17.

Phối hợp với ĐHQGHN trong việc tổ chức đánh giá, chấm điểm trang web của các Khoa theo tiêu chí xếp hạng của Webometrics nhằm nâng cao chất lượng và quảng bá các hoạt động đào tạo và NCKH của ĐHQGHN, đồng thời cung cấp số liệu phục vụ công tác thi đua khen thưởng; Phối hợp với ĐHQGHN trong việc chấm điểm thi đua lĩnh vực công tác ĐBCL

Thứ hạng trang web của các đơn vị trong không gian số phản ánh đúng thực tế.

Báo cáo tổng kết các nhiệm vụ công tác ĐBCL của Khoa và nộp cho Viện ĐBCLGD

Các Bộ phận thuộc Khoa

Các đơn vị thuộc Khoa/Viện ĐBCLGD

2 lần/năm học:

- Lần 1: 24-25/12/2019

- Lần 2: 24-25/6/2020

- Lãnh đạo Khoa cam kết thực hiện;

- Khoa Luật nộp các báo cáo tổng kết các nhiệm vụ công tác ĐBCL cho Viện ĐBCLGD;

- Viện ĐBCLGD căn cứ kết quả thực hiện công tác ĐBCL của các đơn vị đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ĐHQGHN cộng điểm thưởng cho các đơn vị có những đóng góp tích cực trong việc thực hiện công tác ĐBCL.

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081