Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của Khoa Luật - ĐHQGHN năm học 2012 - 2013
Cập nhật lúc 10:39, 23/03/2015 (GMT+7)

1. Mục đích :

          Xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng (VHCL) trong ĐHQGHN là hoạt động nhằm xây dựng và duy trì nhận thức, thói quen làm việc có chất lượng ở mỗi cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên và người học trong tất cả các đơn vị thuộc ĐHQGHN.

          Việc thực hiện xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng của mỗi đơn vị cũng là căn cứ để ĐHQGHN đánh giá chấm điểm và bình xét thi đua của các đơn vị vào cuối mỗi năm học.

2. Yêu cầu :

          Văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN phải được thấm nhuần trong những quy tắc hành động, những thói quen của tất cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên và người học để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm tạo ra cho xã hội những sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng cao nhất yêu cầu của người sử dụng.

Văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN biểu hiện qua nhiều minh chứng khác nhau.

- Ở cấp độ đơn vị, VHCL biểu hiện qua việc xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng bao gồm việc việc xây dựng được chiến lược tốt về đảm bảo chất lượng của đơn vị, xây dựng bộ phận thường trực về đảm bảo chất lượng làm việc có hiệu quả,....

- Ở cấp độ cá nhân được biểu hiện qua việc mỗi cá nhân hoàn thành công việ đúng thời hạn, đảm bảo đủ số lượng sản phẩm, đạt yêu cầu, chi phí hợp lý, đáp ứng kỹ năng làm việc nhóm, đoàn kết, dân chủ,...

3. Chu trình và các giải pháp xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng :

          Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng là hoạt động mang tính chiến lược. Trong giai đoạn 1 (bao gồm 2 năm học 2011-2012 và 2012-2013) thì mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN là «Tăng cường  nhận thức trong toàn ĐHQGHN về văn hóa chất lượng, phác họa những khuôn mẫu, bước đầu hình thành những thói quen làm việc có chất lượng ». Với mục tiêu trên cần phải xác định được chu trình thực hiện và đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong từng giai đoạn, cụ thể như sau :

 

Các bước xây dựng (chu trình)

Các giải pháp thực hiện

Đơn vị thực hiện/phối hợp

Bước 1 : Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho tất cả các cán bộ, giảng viên trong toàn Khoa hiểu đúng giá trị, ý nghĩa và lợi ích do chất lượng giáo dục đem lại

- Tập huấn cho cán bộ viên chức trong toàn Khoa về xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng.

- Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai VHCL trong các hoạt động thường xuyên như :

+ Tuyên truyền VHCL co cán bộ, viên chức toàn Khoa trong các Hội nghị cán bộ công nhân viên chức hàng năm, trong các cuộc họp giao ban, trong Khai giảng năm học mới, trong các cuộc họp Chi ủy, họp Đảng viên.

+ Tuyên truyền giáo dục cho sinh viên về xây dựng và phát triển VHCL thông qua tuần sinh hoạt chính trị đầu năm.

+ Soạn, gửi một số tin, bài về công tác ĐBCL, xây dựng và phát triển VHCL và đưa lên trang Web của Khoa.

- Tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn và chính quyền của Khoa lồng ghép vào các cuộc họp nội dung thảo luận về thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng cấp độ đơn vị và cấp độ cá nhân.

- Các tổ chức cơ sở Đảng trong Khoa có nghị quyết yêu cầu Đảng viên tiên phong thực hiện các nội dung xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng.

- Đoàn Thanh niên cộng sản HCM, Hội sinh viên và công đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, công đoàn viên thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng.

- Bộ phận ĐBCL

- Chi ủy

- Đoàn Thanh niên

- Công đoàn

Bước 2 : Ban hành các qui chế, quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục trong đơn vị (bao gồm quy định về đánh giá chất lượng, quy định xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, các quy trình ISO trong đơn vị…)

- Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của đơn vị, bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chuyên môn ;

- Xây dựng và ban hành quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục trong đơn vị ; xây dựng và thực hiện Sổ tay hướng dẫn Đảm bảo chất lượng của đơn vị, lồng ghép nội dung thực hiện phát triển văn hóa chất lượng vào các quy định, hướng dẫn thực hiện mọi công việc của đơn vị ;

- Xây dựng hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ giảng viên, nhân viên, người học cựu sinh viên, nhà tuyển dụng. Kết quả phản hồi từ hệ thống này được sử dụng để cải tiến chất lượng giáo dục của đơn vị ;

- Xây dựng và áp dụng các chế tài thưởng, phạt đối với việc thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong đơn vị ;

- Bộ phận ĐBCL

- Bộ phận Thi đua khen thưởng

Bước 3 : Hướng dẫn, tập huấn để triển khai các quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục trong đơn vị .

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn để triển khai các quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục trong đơn vị .

- Bộ phận ĐBCL

Bước 4 : Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch đảm bảo chất lượng tích hợp với các nội dung thực hiện văn hóa chất lượng.

- Lồng ghép các nội dung thực hiện văn hóa chất lượng với các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khi xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch nhiệm vụ năm học và kế hoạch đảm bảo chất lượng của đơn vị.

- Bộ phận ĐBCL- Phòng QLĐT&KH

- Chi ủy

- Đoàn Thanh niên

- Công đoàn

Bước 5 : Triển khai kiểm tra, giám sát định kỳ, chú trọng các đánh giá từ bên ngoài đơn vị để xác định những mặt tích cực và những điểm còn hạn chế.

- Tổ thanh tra đơn vị chủ trì, phối hợp với Bộ phận Đảm bảo chất lượng của Khoa giám sát việc xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của đơn vị ;

- Ban Thanh tra ĐHQGHN chủ trì, phối hợp với Viện ĐBCLGD tiến hành kiểm tra mỗi năm một lần hoặc kiểm tra theo chuyên đề việc xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của đơn vị.

- Bộ phận ĐBCL

- Bộ phận Thanh tra

Bước 6 : Tổ chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, phát hiện những điển hình tiêu biểu của đơn vị trong các hoạt động đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng để phổ biến và nhân rộng, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và các biện pháp để khắc phục và cải tiến.

- Thủ trưởng đơn vị báo cáo việc xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của đơn vị trong báo cáo tổng kết năm học. Báo cáo cần nêu rõ những kết quả đạt được và các mặt tồn tại trong việc xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của đơn vị ; biểu dương khen thưởng những điển hình tiêu biểu của đơn vị.

- BCN Khoa

- Bộ phận ĐBCL

4. Tổ chức thực hiện :

Ban Chủ nhiệm Khoa chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch và thực hiện văn hóa chất lượng trong toàn Khoa.

Bộ phận Đảm bảo chất lượng Phòng QLĐT&KH, Tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn thanh niên và Công đoàn Khoa là đầu mối triển khai lộ trình xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng trong toàn Khoa.

Các đơn vị, cá nhân trong Khoa có trách nhiệm tham gia, phối hợp thực hiện việc xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong từng cấp độ.

Đăng tin: Minh Giang
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081