Thông báo về việc bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Chu Quang Duy
Cập nhật lúc 15:45, 07/01/2022 (GMT+7)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

----------------

Số:              /TB - KL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia

 

 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Chu Quang Duy với đề tài “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sử dụng các biện pháp đầu tư liên quan tới thương mại.”

Ngành: Luật học

Chuyên ngành: Luật Quốc tế;                        Mã số: 9380101.06

Thời gian: 8h30 ngày 19/01/2022 (thứ Tư)

Địa điểm: Phòng 703, Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

                   Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Nơi nhận:

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

-Nghiên cứu sinh Chu Quang Duy;

- Bộ môn Luật Quốc tế;

- Bộ phận Website;     

- Ban Chủ nhiệm Khoa (để B/c);

- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV.                  

 

TL. CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG PHÒNG ĐT&CTHSSV

 

 

 

 

 

 

TS. Trần Thu Hạnh  

 

 

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081