Thông báo về việc bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Ngô Quỳnh Hoa
Cập nhật lúc 16:47, 01/12/2021 (GMT+7)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

----------------

Số:                 /TB - KL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày         tháng           năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia

 

 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Ngô Quỳnh Hoa với đề tài “Giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”.

Ngành: Luật học

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Mã số: 9380101.01

Thời gian: 9h00 ngày 14/12/2021 (thứ Ba)

Địa điểm: Phòng 703, Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

                   Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Nơi nhận:

- Phòng Tổ chức- Hành chính;

-Nghiên cứu sinh Ngô Quỳnh Hoa;

-Bộ môn LL&LSNN&PL;

- Bộ phận Website;     

- Ban Chủ nhiệm Khoa (để B/c);

- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV.                  

 

TL. CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG PHÒNG ĐT&CTHSSV

   

 

 

 

 

 

TS. Trần Thu Hạnh  

 

 

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081