Thông báo về việc bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia của NCS Cao Xuân Quảng
Cập nhật lúc 9:34, 22/11/2021 (GMT+7)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

----------------

Số:                   /TB - KL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia

 

 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Cao Xuân Quảng với đề tài “Cải cách pháp luật về trách nhiệm của thương nhân trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Ngành: Luật học

Chuyên ngành: Luật kinh tế;      Mã số: 9380101.05

Thời gian: 14h30 ngày 03/12/2021 (thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng 703, Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

                   Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Nơi nhận:

- Phòng Tổ chức- Hành chính;

-Nghiên cứu sinh Cao Xuân Quảng;

- Bộ môn Luật Kinh doanh;

- Bộ phận Website;     

- Chủ nhiệm Khoa (để b/c);

- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV.                  

 

TL. CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG PHÒNG ĐT&CTHSSV

 

 

 

 

 

 

TS. Trần Thu Hạnh  

 

 

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081