Thông tin về LATS của NCS Diệp Thị Thanh Xuân
Cập nhật lúc 9:57, 23/11/2021 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Diệp Thị Thanh Xuân     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/08/1983                                                              4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3239/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/8/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

-  Quyết định số 948/QĐ-KL ngày 21/08/2020 của Chủ nhiệm Khoa luật về việc xử lý nghiên cứu sinh hết thời hạn học tập.

- Quyết định số 1518/QĐ-KL ngày 26/11/2020 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc thay đổi tên đề tài luận án.

7. Tên đề tài luận án: Giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền.

8. Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự           9. Mã số: 9380101.04

10. Cán bộ hướng dẫn KH: PGS. TS Nguyễn Thị Quế Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

11.1 Kết quả mới tổng quát: Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện và hệ thống các vấn đề lý luận về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miềnlàm rõ khái niệm, chức năng, cơ chế xác lập quyền, nội dung và phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu và khái niệm, chức năng, đăng ký tên miền và hiệu lực của đăng ký tên miền; làm rõ khái niệm xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền; các phương thức giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, phân tích những bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền. Khác với các công trình nghiên cứu khác đã có, luận án tập trung nghiên cứu vấn đề phòng ngừa, hạn chế xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, đồng thời cũng làm rõ các phương thức giải quyết tranh chấp.

11.2 Kết quả mới chi tiết: Luận án có điểm mới nổi bật sau: (i) Nhận diện các xung đột phát sinh trong bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và quá trình đăng ký, sử dụng tên miền trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể có liên quan, (ii) Xây dựng nền tảng lý luận về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền; làm rõ khái niệm, chức năng, xác lập quyền, nội dung và phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu và khái niệm, chức năng, đăng ký tên miền và hiệu lực của đăng ký tên miền; các phương thức giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, (iii) Phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền, phát hiện những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật, (iv) Kiến nghị các giải pháp, định hướng hoàn thiện tổng thể các quy định của pháp luật điều chỉnh về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

12.1 Các kết quả nghiên cứu của luận án góp phần xây dựng nền tảng lý luận chuyên sâu, toàn diện và hệ thống về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền. Do đó, luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

12.2 Kết quả nghiên cứu của luận án đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền. Vì vậy, luận án có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động lập pháp, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu xây dựng mô hình giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên miền riêng của Việt Nam trên cơ sở yêu cầu chung được đặt ra tại Hiệp định CPTPP và tham khảo các ưu điểm của Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất UDRP.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

14.1 Diệp Thị Thanh Xuân (2017), “Hoàn thiện các quy định pháp luật về

Sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc

tế”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4/2017, tr. 16-18.

14.2 Diệp Thị Thanh Xuân (2020), “Xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 10/2020, tr. 10-12.

14.3 Diệp Thị Thanh Xuân (2020), “Một số phương thức giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền được áp dụng tại Hoa Kỳ và kinh nghiệm đối với Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 11/2020, tr. 11-13.

14.4 Diep Thi Thanh Xuan (2021), “Conflict between protection of industrial property rights for trademarks and domain names under Vietnamese law”, VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol.37, No 2 (2021), tr.69-85.

 

                                                            Hà Nội, ngày 20 tháng 11  năm 2021

                                                                        Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

                                                                   Diệp Thị Thanh Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Diep Thi Thanh Xuan          2. Sex:  Female

3. Date of birth: 24/08/1983                       4. Place of birth:  Ha Tinh

5. Admission decision number: Decision No. 3239/QD-DHQGHN dated August 22, 2017 by the President of Vietnam National University,Hanoi.

6. Changes in academic process:

- Decision to change thesis title No. 1518/QD-KL dated November 26, 2020 by the Dean of School of Law – VNU.

- Returning to the place under the Decision No.948/ QD-KL dated on August 21, 2020 by the Dean of School of Law – VNU.

7. Official thesis title: Resolving conflicts between protection of industrial property rights for trademarks and domain names

8. Major: Civil law and civil procedure law          9. Code:  9380101.04

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Que Anh

11. Summary of the new findings of the thesis:

11.1 General new results: The thesis is an in-depth, comprehensive, and systematic study of theoretical issues on conflict resolution between protection of industrial property rights for trademarks and domain names, clarifying the concept, function, mechanism for establishing rights, content, and scope of protection of trademark and the concept, function, registration of domain name and validity of domain name registration; clarify the concept of conflict between the protection of industrial property rights for trademarks and domain names; methods to resolve conflicts between protection of industrial property rights for trademarks and domain names, analyze inadequacies and propose amendments and supplements to improve the law on conflict resolution between copyright protection industrial property to trademarks and domain names. Different from other existing studies, the thesis focuses on preventing and limiting conflicts between the protection of industrial property rights for trademarks and domain names, and also clarifying the methods of protecting industrial property rights for trademarks and domain names dispute resolution.

11.2 Detailed new results: The thesis has the following new highlights: (i) Identifying conflicts arising in the protection of industrial property rights for trademarks and the process of registering and using domain names in activities business or related entities, (ii) Building a theoretical foundation for conflict resolution between the protection of industrial property rights for trademarks and domain names; clarifying the concept, function, establishment of rights, content and scope of protection of the mark and the concept, function, domain name registration and validity of domain name registration; methods to resolve conflicts between the protection of industrial property rights for trademarks and domain names, (iii) Analysis and assessment of the legal situation on conflict resolution between the protection of industrial property rights for trademarks and domain names, detecting limitations and inadequacies of the law, (iv) Proposing solutions, orientations to complete the overall provisions of the law governing conflict resolution between protection industrial property rights to trademarks and domain names.

12. Practical applicability:

12.1 The research results of the thesis contribute to building an in-depth, comprehensive, and systematic theoretical foundation on conflict resolution between the protection of industrial property rights for trademarks and domain names. Therefore, the thesis can become a valuable reference for the formulation and improvement of the law, for research, teaching, and practical activities.

12.2 The research results of the thesis give recommendations to improve the Vietnamese law on resolving conflicts between the protection of industrial property rights for trademarks and domain names. Therefore, the thesis has practical significance for legislative activities, policy-making, and law-making. 

13. Further research directions:

Research and build a conflict resolution model between the protection of industrial property rights for trademarks and private domain names of Vietnam based on the common requirements outlined in the CPTPP Agreement and refer to the advantages of the Government UDRP unified domain name dispute resolution book.

14. Thesis-related publications:

14.1 Diep Thi Thanh Xuan (2017), “Completing the legal provisions on intellectual property related to trademarks in the context of international economic integration”, Vietnam Science and Technology Magazine, No 4/2017, pp. 16-18.

14.2 Diep Thi Thanh Xuan (2020), “Conflict between trademarks and domain names”, Science and Technology Magazine, No 10/2020, pp. 10-12.

14.3 Diep Thi Thanh Xuan (2020), “Some methods of resolving conflicts between trademarks and domain names applied in the United States and experience in Vietnam”, Vietnam Science and Technology Magazine, No 11/2020, pp. 11-13.

14.4 Diep Thi Thanh Xuan (2021), “Conflict between protection of industrial property rights for trademarks and domain names under Vietnamese law”, VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol.37, No 2 (2021), pp. 69-85

 

Date: 20/11/2021 Signature:

              Full  name:

 

 

 

      Diep Thi Thanh Xuan

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081