Thông tin về LATS của NCS Hoàng Xuân Trường
Cập nhật lúc 0:00, 13/01/2022 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Xuân Trường                2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/11/1974                                             4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 5385/QĐ-ĐHQGHN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có):

  - Quyết định số 183/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/01/2020 và Quyết định số 107/QĐ- ĐHQGHN ngày 14/01/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời hạn học tập;

    - Quyết định số 547/QĐ-KL ngày 15/09/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật, ĐHQGHN về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: Những vấn đề pháp lý về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế                                        9. Mã số: 9380101.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Giảng viên hướng dẫn 1: PGS.TS Lê Thị Hoài Thu

Giảng viên hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Xuân Thu.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã khái quát các nội dung của pháp luật về tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp xã hội nói riêng. Phân tích một cách có hệ thống các nội dung này trên cơ sở quy định của ILO và pháp luật của một số nước trên thế giới. Qua đó, luận án đã lý giải vai trò của pháp luật về tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp xã hội đối với cơ chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động của nền kinh tế thị trường, đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xã hội.

Luận án đã phân tích, đánh giá được thực trạng pháp luật về tuyển dụng lao động ở Việt Nam và việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn đối với các doanh nghiệp xã hội. Qua đó, luận án đã chỉ ra những đòi hỏi từ lý luận và thực tiễn cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng lao động đối với các doanh nghiệp xã hội để các doanh nghiệp này thực hiện được mục tiêu xã hội của mình.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án cần thiết đối với NSDLĐ trong việc nâng cao kiến thức pháp luật nhằm hiểu đúng, hiểu hết quyền tuyển dụng lao động của mình, từ đó thực hiện việc tuyển dụng cho hiệu quả, khai thác hết được các nguồn lực về nhân sự.

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện và sửa đổi, bổ sung pháp luật lao động; cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập về pháp luật lao động

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): không

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Hoàng Xuân Trường (2020), “Một số hạn chế về tuyển dụng lao động ở Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 6(386), tr. 48-54.

2. Hoàng Xuân Trường (2020), “Cơ chế pháp lý thúc đẩy doanh nghiệp xã hội sử dụng lao động là người khuyết tật”, Tạp chí Công thương, (17), tr.31-35.

 

                                                          Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

                                                                         Nghiên cứu sinh

                                                                  

 

 

                                                                      Hoàng Xuân Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Hoang Xuan Truong                        2. Sex: Male

3. Date of birth: 27/11/1974                                     4. Place of  birth: Thai Binh

5. Admission decision number: Decision No. 5385/QĐ-ĐHQGHN dated December 31, 2015 of the President of Vietnam National University, Hanoi..

6. Changes in the academic process (if any):

- Extending the study period by Decision No. 183/QĐ-ĐHQGHN dated January 20, 2020 and Decision No. 107/QD-DHQGHN dated January 14, 2019 of the President of Vietnam National University, Hanoi;

- Decision to change thesis title No. 547/QĐ-KL dated September 15, 2016 of the Dean of School of Law – VNU.

7. Official thesis title: Legal issues of labor recruitment in social enterprises in Vietnam.

8. Major: Economic Law                                9. Code: 9380101.05

10. Supervisors:

Instructor 1: Assoc. Prof. Dr. Le Thi Hoai Thu

Instructor 2: Dr. Nguyen Xuan Thu.

11. Summary of the new findings of the thesis:

The thesis has generalized the contents of the law on labor recruitment in enterprises in general and in social enterprises in particular. It has also systematically analyzed these contents on the basis of ILO regulations and the laws of some countries around the world. Thereby, the thesis has explained the role of the law on labor recruitment of social enterprises for the state management mechanism in the labor sector of the market economy, for the production and business process of social enterprises.

The thesis has analyzed and evaluated the current situation of the law on labor recruitment in Vietnam and the application of these regulations in practice to social enterprises. Thereby, the thesis has pointed out the theoretical and practical requirements necessary to amend and supplement a number of regulations on labor recruitment for social enterprises in order for these enterprises to achieve their social goals.

12. Practical applicability, if any:

The thesis is necessary for employers in improving their legal knowledge in order to properly and fully understand their right to recruit employees, thereby implementing recruitment effectively, exploiting all human resources.

The thesis is a useful reference for agencies and organizations in the process of implementing, amending and supplementing the labor law; for scientific research, teaching and learning institutions on labor law

13. Further research directions, if any:  No

14. Thesis-related publications:

1. Hoang Xuan Truong (2020), “Some limitations on labor recruitment in Vietnam”, Journal of the State and Law, 6(386), pp. 48-54.

2. Hoang Xuan Truong (2020), “Legal mechanism to promote social enterprises to employ disabled people”, Journal of Industry and Trade, (17), pp.31-35.

Date: …………………… Signature:……………….

Full  name: Hoàng Xuân Trường

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081