Danh mục đề tài gợi ý viết tham luận
Cập nhật lúc 16:33, 09/07/2021 (GMT+7)

DANH MỤC ĐỀ TÀI GỢI Ý VIẾT THAM LUẬN

(Chuyên gia có thể lựa chọn viết theo tên bài gợi ý, hoặc điều chỉnh rộng, hẹp theo ý muốn)

I - XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỂ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn mới.

2)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, bộ máy nhà nước kiến tạo, tinh gọn, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới.

3)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để hoàn thiện chế độ dân chủ đại diện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc Hội trong giai đoạn mới.

4)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chính phủ trong giai đoạn mới.

5)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính; hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong giai đoạn mới. 

6)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

7)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy dân chủ trực tiếp, huy động sự tham gia của người dân, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp vào quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

8)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng  trong giai đoạn mới.

9)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để bảo đảm và thúc đẩy hiệu quả các quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn mới.

II - XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỂ HOÀN THIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐẦY ĐỦ, ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI, HỘI NHẬP

1)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn mới.

2)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử…) trong giai đoạn mới.

3)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để phát triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới, phát triển lực lượng doanh nghiệp của người Việt Nam

4)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh; bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp; quyền tự do, an toàn và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch trong nền kinh tế thị trường trong giai đoạn mới.

5)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để quản lý hiệu quả đất đai, tài nguyên trong giai đoạn mới.

6)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để hoàn thiện nền tài chính quốc gia và quản lý hiệu quả thị trường vốn; điều chỉnh chính sách thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.

7)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thúc đẩy các ngành công nghiệp, nông nghiệp và du lịch-dịch vụ trong giai đoạn mới.

8)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thúc đẩy kinh tế nông thôn, kinh tế đô thị, kinh tế biển, kinh tế địa phương, kinh tế vùng trong giai đoạn mới.

9)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thúc đẩy các mô hình khởi nghiệp sáng tạo và cung cấp dịch vụ công trong giai đoạn mới.

10)          Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế  trong giai đoạn mới.

III - XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỂ TẠO LẬP  XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH, KỶ CƯƠNG, AN TOÀN VÀ HẠNH PHÚC

1)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để quản lý xã hội hiệu quả, nghiêm minh, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội trong giai đoạn mới.

2)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để bảo đảm an ninh con người, an sinh, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

3)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để đổi mới chính sách dân số, nâng cao chất lượng dân số, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

4)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thực hiện định hướng phát triển bền vững, bao trùm, bảo đảm hiệu quả quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương trong giai đoạn mới.

5)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để bảo vệ, cải thiện môi trường và chủ động, tích cực thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn mới.

6)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để xử lý kịp thời, hiệu quả những tình trạng khẩn cấp trong giai đoạn mới.

7)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

8)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

9)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

10)          Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để phát hiện, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia trong và ngoài nước trong giai đoạn mới.

11)          Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thực hiện mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong giai đoạn mới.

12)          Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để phát triển đô thị và xây dựng nông thôn trong giai đoạn mới.

IV- XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỂ TẠO LẬP VÀ CỦNG CỐ NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

1)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để phát huy các giá trị văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

2)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để tiếp nhận, tiếp biến các giá trị văn hoá tốt đẹp của nhân loại, củng cố các giá trị liêm chính, hoà bình và khoan dung trong nền văn hoá trong thời kỳ mới.

3)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để quản lý hiệu quả các hoạt động văn hoá, nghệ thuật,  báo chí-truyền thông trong thời đại số.

4)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu, giảng dạy, truyền bá tri thức khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn mới.

5)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục, văn hoá, nghệ thuật  trong giai đoạn mới.

V- XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỂ TẠO SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐỘT PHÁ VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

1)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để khuyến khích, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong giai đoạn mới.

2)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để tạo lập thị trường khoa học-công nghệ, doanh nghiệp khoa học, công nghệ, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

3)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thúc đẩy sự tăng trưởng toàn diện nguồn nhân lực khoa học, công nghệ trong giai đoạn mới.

4)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lõi trong giai đoạn mới.

5)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, thực hiện thành công chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số trong giai đoạn mới.

6)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các dạng công nghệ mới  (công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ chuỗi khối (blockchain), công nghệ in 3D, công nghệ tự động hoá..) trong giai đoạn mới.

7)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các dạng năng lượng sạch và công nghệ môi trường trong giai đoạn mới.

8)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo và phổ biến văn hoá-nghệ thuật, xây dựng nền công nghiệp văn hoá trong giai đoạn mới.

VI- XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH, ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

1)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia và chế độ XHCN trong giai đoạn mới.

2)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để bảo vệ vững chắc an ninh mạng và chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng trong giai đoạn mới.

3)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để đối phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống trong giai đoạn mới.

4)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và  lợi ích quốc gia - dân tộc trong giai đoạn mới.

5)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để thực hiện nghiêm các cam kết và hiệp định quốc tế, nâng cao mức độ và chất lượng hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. 

6)            Xây dựng, phát triển chính sách, pháp luật để tạo lập nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới.

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081