Kế hoạch học tập năm học 2021 - 2022
Cập nhật lúc 18:29, 11/08/2021 (GMT+7)

A. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Năm học 2021 - 2022 , bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 30/7/2022 (đã bao gồm thi học kỳ và phát bằng tốt nghiệp cho Khóa QH - 2018 - L (K63)); Năm học có hai học kỳ chính và một học kỳ phụ. Mỗi học kỳ chính có thời gian thực học 15 tuần, mỗi giờ học tín chỉ = 50 phút, thời gian dự trữ 01 tuần, thời gian thi từ 2 đến 3 tuần. Mỗi tuần có 01 tiết sinh hoạt tại lớp do giáo viên chủ nhiệm chủ trì. Học kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi được tổ chức trong thời gian hè (hoặc tổ chức thi vào tuần đầu tiên của học kỳ chính kế tiếp).

Đầu các học kỳ giảng viên cung cấp đề cương, giới thiệu giáo trình, học liệu của từng học phần và nội dung kế hoạch giảng dạy (15 tuần) theo đề cương từng học phần cụ thể cho các lớp.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÀO TẠO VÀ TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Tiến trình thực hiện

Học kỳ I  (gồm 15 tuần học, 01 tuần dự trữ và 04 tuần thi)

 

 

Lịch học kỳ I bắt đầu (Khóa QH2018; QH2019; QH2020)

06/9/2021-24/12/2021

 

Các lớp theo dõi thời khóa biểu và giảng đường tại Website của Khoa Luật: law.vnu.edu.vn và hòm thư của lớp niên khóa.

30/7 - 15/8/2021

 

Đăng ký lớp học phần kỳ I

Học lần đầu, học lại, học cải thiện điểm... (02 tuần)

(Có thông báo cụ thể sau)

Trước 20/8/2021

 

Điều chỉnh đăng ký các lớp học phần kỳ I

06/9-17/9/2021

 

Xét điểm (6 kỳ) lựa chọn sinh viên làm khóa luận hoặc học các môn thay thế môn thi tốt nghiệp khóa QH - 2018- L (K63)

01-25/10/2021

 

Tổ chức thi miễn học Ngoại ngữ Tiếng Anh

(Sinh viên theo lịch tổng thể tại  Website của trường Đại học Ngoại ngữ http://vstep.vnu.edu.vn/)

Theo kế hoạch của trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN

 

Dự kiến nhập học khóa mới

17/9-30/9/2021

 

Dự kiến nhập học khóa mới bổ sung (nếu có)

20/10/2021

 

Khai giảng khóa mới QH-2021-L (K66)

11 - 15/10/2021

 

Tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2021

30/11/2021

 

Xét học vụ cho sinh viên chính quy Kỳ I

10 - 30/9/2021

 

Công tác thực tế, kiến tập đối với chương trình Chất lượng cao theo Thông tư 23 (Theo tiến độ chương trình)

17/8 - 30/12/2021

 

Kiến tập K65CLC: (03 tín chỉ), tính điểm vào chương trình học

T6-T7/2022

 

Kiến tập K66CLC: (03 tín chỉ), tính điểm vào chương trình học

T6-T7/2022

 

Lên kế hoạch, tổ chức cho sinh viên khóa QH - 2019 - L (K64) thực tập tốt nghiệp (có tính điểm vào TBC kết quả học tập): 03 tín chỉ

10/7 - 10/8/2022

 

Tổ chức xét tốt nghiệp: các đợt tháng 3; tháng 6; tháng 7; tháng 9 và tháng 12 hàng năm.

 

 

Nhận đơn sinh viên, hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp

Trước ngày 05 của các tháng 3; T6;T7 T9; T12

 

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Dự kiến từ 15 - 25 của các tháng 3; T6;T7; T9; T12

 

Học tập chính khoá QH - 2021 - L (K66) (đã bao gồm tuần dự trữ)

11/10/2021-28/01/2022

 

Triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên các khóa

và tổ chức báo cáo tại cấp Bộ môn

30/9/2021

- 15/5/2022

 

Triển khai cho sinh viên đăng ký, học, thi các học phần Kỹ năng bổ trợ (phối hợp với Bộ môn tổ chức).

Có thông báo cụ thể sau

 

Đăng ký lớp học phần kỳ II

Học lần đầu, học lại, học cải thiện điểm... (02 tuần)

(Có thông báo cụ thể sau)

01 - 15/12/2021

 

Giảng viên nộp điểm lớp học phần, đề thi học kỳ I (viết) về trung tâm KT & ĐBCL (Tuần 15 của học kỳ)

 

 

Khóa QH2018 (K63); QH2019 (K64) và QH2020 (K65)

13/12- 17/12/2021

 

Khóa QH2021 (K66)

17-21/01/2022

 

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ I (15 tuần)

 

 

Khóa QH2018 (K63); QH2019 (K64) và QH2020 (K65)

17/12/2021

 

Khóa QH2021 (K66)

21/01/2022

 

Thi học kỳ I:

 

 

Khóa QH2018 (K63); QH2019 (K64) và QH2020 (K65)

(03 tuần)

27/12 - 21/01/2022

 

Khóa QH2021 (K66 (02 tuần)

15/02- 25/02/2022

 

Tổ chức kỳ thi phụ học kỳ I (nếu có)

+ Khóa QH2018 (K63); QH2019 (K64) và QH2020 (K65);

+ Khóa QH2021 (K66)

 

15/02- 25/02/2022;

01-05/3/2022

 

Nghỉ tết nguyên đán (02 tuần)

24/01/2022 hết ngày 13/02/2022

Học kỳ II (15 tuần học chính, 01 tuần dự trữ nếu có).

 

 

Lịch học kỳ II bắt đầu (QH2018; QH2019; QH2020)

14/02/2022 -27/5/2022

 

Khóa QH2021 (K66)

28/02/2022 -10/6/2022

 

Xét thôi học

14/02 -28/02/2022

 

Tổ chức nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa

30/3 -  30/4/2022

 

Tổ chức cho sinh viên năm cuối khám sức khỏe trước khi ra trường.

01 - 30/5/2022

 

Lập kế hoạch năm học và thời khóa biểu năm học mới

Trước 30/6/2022

 

Giảng viên nộp điểm lớp học phần, đề thi học kỳ II (viết) về trung tâm KT & ĐBCL (tuần thứ 15).

 

 

QH-2018-L (K63); QH-2019-L (K64); QH-2020-L (K65);

16-20/5/2022

 

QH-2021-L (K66); 

30/5-03/6/2022

 

Sinh viên chính quy kết thúc chương trình học kỳ II

 

 

QH2018 (K63); QH2019 (K64); Khóa QH2020 (K65);

QH-2021-L (K66); 

Trước 27/5/2022

Trước 10/6/2022

 

Thi học kỳ II: 

 

 

Khóa QH-2018-L (K63); QH-2019-L (K64); QH-2020-L (K65);

30/5-17/6/2022

 

Khóa QH-2021-L (K66)

13/6-24/6/2022

 

Năm cuối thi các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp khối kiến thức từ M3 - M5 (02 tuần đầu tiên của kỳ thi)

30/5 - 10/6/2022

 

Chấm thi, lên điểm các học phần thay thế học phần tốt nghiệp khóa QH - 2018 - L (K63)

31/5 - 14/6/2022

 

Kỳ thi phụ học kỳ II (01 tuần)

27/6 - 01/7/2022

 

Khóa QH 2019 (K64); QH 2020 (K65); QH 2021 (K66);  đăng ký học GDQP

10-20/5/2022

 

Học Giáo dục quốc phòng: Khóa QH 2019 (K64); QH 2020 (K65) QH 2021 (K66)

Có thông báo cụ thể sau

 

Tham gia công tác thi THPTQG năm 2022 (dự kiến)

Theo lịch của ĐHQGHN

 

Thực tập tốt nghiệp cuối Khóa (03 tín chỉ), tính điểm vào chương trình học khóa QH-2019-L(K64)

Tháng 6- tháng 7/2022

 

Trao bằng, bế giảng năm học

Trước 30/7/2022

 

Nghỉ hè (với khóa không học GDQP)

01/7 - 20/8/2022

Học kỳ phụ (kỳ III) vào hè: 06 tuần thực học

27/6- 05/8/2022

 

Đăng ký lớp học phần kỳ phụ (kỳ III)

Học học lại, học cải thiện điểm... (02 tuần)

(Có thông báo cụ thể sau)

Trước 30/5/2022

 

Thi học kỳ III (01 tuần)

08-12/8/2022

 

Báo cáo tổng kết năm học

Trước 30/7/2022

(Có thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ kèm theo Kế hoạch này)

II. Kế hoạch đối với sinh viên năm cuối Khóa QH - 2018 - L (K63)

TT

Nội dung công việc

Tiến trình thực hiện

 

Học kỳ I (HK7 của khoá học), 15 tuần thực học, 01 tuần dự trữ (nếu có), bắt đầu từ        

06/9 - 24/12/2021

 

Thi học kỳ I

27/12 - 21/01/2021

 

Học kỳ II

14/02/2022 -27/5/2022

 

Thi học kỳ II

30/5 – 10/6/2022

 

Lên kế hoạch, tổ chức cho sinh viên năm cuối thực tập cuối khóa (có tính điểm vào TBC kết quả học tập): 3 tín chỉ

tháng 7- 8/2021

 

Kiểm tra rà soát điểm (kỳ 1 đến hết kỳ 6); Công bố danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp và danh sách sinh viên học các học phần thay thế tốt nghiệp (lịch dự kiến)

 Trước  30/10/2021

 

Thông báo kế hoạch làm KLTN, kế hoạch bảo vệ KLTN và tổ chức học và thi các học phần thay thế môn thi tốt nghiệp.

Thông báo điều kiện tốt nghiệp của sinh viên năm cuối

Trước  30/10/2021

 

Bộ môn tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài khóa luận, phân công giáo viên hướng dẫn đề tài và công bố danh sách ở Bộ môn

05 - 30/12/2021

 

Triển khai viết Khóa luận sau khi nhận đề tài

03/01-16/5/2022

 

Nộp 02 ảnh 3 x 4, kiểm tra thông tin viết bằng tốt nghiệp gồm: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh viết bằng tốt nghiệp.

04 - 30/3/2022

 

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên kiểm tra các thông tin viết bằng, cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên năm cuối (ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh theo tỉnh mới tách,. Cập nhập thông tin địa chỉ, điện thoại liên hệ cá nhân...vv..).

16 - 30/12/2021

 

Tổ chức cho sinh viên năm cuối khám sức khỏe trước khi ra trường.

01 - 30/5/2022

 

Nộp KLTN (tại các bộ môn)

16 - 18/5/2022

 

Bộ môn gửi Khóa luận cho giảng viên

19/5/2022

 

Bảo vệ KLTN (lịch dự kiến)

23/5 - 03/6/2022

 

Công bố danh sách sinh viên hoàn thành các loại chứng chỉ GDQP; GDTC; Kỹ năng bổ trợ; Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

10 - 30/5/2022

 

Thi các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp

30/5 - 10/6/2022

 

Chấm thi, lên điểm các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp

31/5 - 13/6/2022

 

Công bố điểm, giải quyết thắc mắc điểm cho sinh viên

14-20/5/2022

 

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

21- 28/6/2022

 

Bế giảng, trao bằng và phát bảng điểm toàn khóa

Trước 30/7/2022

 

Cho sinh viên năm cuối rút hồ sơ đầu vào

Trước 30/7/2022

 

Xét tốt nghiệp cho sinh viên các đợt bổ sung: Tháng 7; tháng  9; tháng 12; tháng 3 của năm sau;

(Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp làm thủ tục tại phòng ĐT&CTHSSV trước ngày 05 của các tháng (T9; T12;T3 và tháng 6 của các đợt trong năm).

trước ngày 30 của các tháng 8; T11;T2 và tháng 5 của các đợt trong năm

(Có thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ kèm theo Kế hoạch này)

Kế hoạch tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh năm 2022

TT

Nội dung công việc

Tiến trình thực hiện

 

Hoàn thiện Đề án, phương án tuyển sinh ĐHCQ năm 2021

Trước T2/2022

 

Tư vấn tuyển sinh đầu vào chính quy ở ngoại tỉnh và Hà Nội

Tháng 11/2021 - 8/2022

 

Thực hiện công tác tuyển sinh khóa mới theo Kế hoạch của Bộ và của ĐHQGHN

Tháng 1- tháng 10/2022

(Có thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ kèm theo Kế hoạch này)

B. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY, CTĐT THỨ HAI

* Nội dung công việc và tiến trình thực hiện

TT

Nội dung công việc

Tiến trình thực hiện

Học kỳ I  (gồm 15 tuần học, 01 tuần dự trữ và 04 tuần thi)

 

 

Dự kiến nhập học Khóa QH-2021

15/9/2021

 

Bắt đầu học kỳ I năm học 2021-2022 đối với khóa QH2019; QH2020; QH-2021

18/9/2021

 

Các lớp theo dõi thời khóa biểu và giảng đường tại hòm thư của lớp niên khóa.

20/8 - 10/9/2021

 

Tổ chức Khai giảng cho sinh viên khóa mới cùng với sinh viên chính quy khóa QH-2021-L

Trước ngày 30/9/2021

 

Xét điểm (6 kỳ) lựa chọn sinh viên làm niên luận hoặc học các môn thay thế môn thi tốt nghiệp khóa QH - 2019

01-25/10/2021

 

Xét các môn học chuyển điểm tương đương cho sinh viên khóa QH-2018; QH-2019

7/2021 - 30/8/2021

 

Tổng kết công tác tuyển sinh CTĐT thứ hai năm 2021

30/12/2021

 

Tổ chức xét tốt nghiệp: các đợt tháng 3; tháng 6; tháng 7; tháng 9 và tháng 12 hàng năm.

 

 

Nhận đơn sinh viên, hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp

Trước ngày 05 của các tháng 3; T6;T7 T9; T12

 

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Dự kiến từ 10 - 25 của các tháng 3; T6;T7; T9; T12

 

Giảng viên nộp điểm lớp học phần, đề thi học kỳ I (viết) về Phòng KT & ĐBCL (01 tuần)

 

 

Thi học kỳ I: 02 tuần

08/01-20/01/2022

Học kỳ II 16 tuần (15 tuần học chính, 01 tuần dự trữ).

 

 

Lịch học kỳ II bắt đầu (Khóa  QH2019; QH2020; QH2021)

22/01/2022-28/5/2022

 

Nghỉ tết nguyên đán (03 tuần)

24/1/2022 hết ngày 11/02/2022

 

Lập kế hoạch năm học và thời khóa biểu năm học mới

Trước 30/6/2022

 

Giảng viên nộp điểm lớp học phần, đề thi học kỳ II (viết/tiểu luận) về Phòng KT& ĐBCLGD (01 tuần).

 

 

Thi học kỳ II: 

06/6-19/6/2022

 

Trao bằng, bế giảng năm học

Từ 25/7 – 30/7/2022

Học kỳ phụ (kỳ III) vào hè: 06 tuần thực học

25/6- 31/7/2022

 

Đăng ký lớp học phần kỳ phụ (kỳ III)

Học học lại, học cải thiện điểm... (02 tuần)

(Có thông báo cụ thể sau)

20/6 đến 25/6/2022

 

Thi học kỳ phụ (01 tuần)

02-07/8/2022

 

Báo cáo tổng kết năm học

01 - 30/7/2022

 

Tổ chức tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2022

Tháng 8 năm 2022

(Có thời khóa biểu chi tiết từng học kỳ kèm theo Kế hoạch này)

D. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

* Nội dung công việc và tiến trình thực hiện

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ khóa QH 2020

08/2021

2

Ra quyết định công nhận đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH 2020

09/2021

3

Thu nhận hồ sơ và tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3

09/2021

4

Lập hồ sơ xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học viên cao học đợt 3

9/2021

5

Thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

11-12/09/2021

6

Thông báo triệu tập nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2021

10/2021

7

Tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 2 năm 2021

10/2021

8

Thu nhận hồ sơ và tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 4

11-12/2021

9

Lập hồ sơ xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học viên cao học đợt 4

12/2021

10

Tổ chức khai giảng sau đại học khóa QH 2020

12/2021

11

Tổ chức trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ

12/2021

12

Ra quyết định cho phép học viên cao học khóa QH 2018, QH 2019 kéo dài thời gian học tập

Trước 31/12/2021

13

Tổng kết công tác tuyển sinh SĐH năm 2021

Trước 31/12/2021

14

Tổ chức học các môn chung và các môn chuyên ngành cho học viên cao học khóa QH 2021

Dự kiến 01/12/2021

15

Nghỉ Tết nguyên đán

17/01-20/02/2022

16

Thu nhận hồ sơ và tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2022

02-03/2022

17

Lập hồ sơ xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học viên cao học đợt 1 năm 2022

03/2022

18

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022

04/2022

19

Thông báo về việc thu nhận, bảo vệ luận văn và kéo dài thời gian học tập khóa QH 2020

Trước 05/2022

20

Nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2022

06/2022

21

Tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2022

06 - 07/2022

23

Thu nhận hồ sơ và tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2022

05 - 06/2022

24

Lập hồ sơ xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học viên cao học đợt 2 năm 2022

06/2022

25

Thông báo bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ cho khóa QH 2021

Trước 07/2022

26

ĐHQGHN tổng kết năm học

Trước 31/08/2022

 Danh sách các lớp học phần xem tại đây

Đăng tin: Minh Giang theo Phòng ĐT&CTHSSV
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081