Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của Khoa Luật - ĐHQGHN năm học 2013 - 2014
Cập nhật lúc 10:41, 23/03/2015 (GMT+7)

1. Mục đích :

          Xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng (VHCL) trong ĐHQGHN là hoạt động nhằm xây dựng và duy trì nhận thức, thói quen làm việc có chất lượng ở mỗi cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên và người học trong tất cả các đơn vị thuộc ĐHQGHN.

          Việc thực hiện xây dựng và phát triển Văn hóa chất lượng của mỗi đơn vị cũng là căn cứ để ĐHQGHN đánh giá chấm điểm và bình xét thi đua của các đơn vị vào cuối mỗi năm học.

          Hoạt động đánh giá công tác xây dựng và phát triển VHVL là cơ chế giám sát việc thực hiện và phát triển văn hóa chất lượng của đơn vị, qua đó đưa chất lượng trở thành giá trị thường trực và bền vững trong mọi hoạt động của đơn vị và của ĐHQGHN.

2. Yêu cầu :

Việc đánh giá về xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của đơn vị cần có sự tham gia rộng rãi của cán bộ, giảng viên và người học.

Chủ nhiệm Khoa chỉ đạo nghiêm túc việc triển khai công tác này đảm bảo tính khách quan, chính xác và có đầy đủ minh chứng kèm theo.

3. Công cụ, phương pháp và qui trình đánh giá :

3.1. Công cụ đánh giá : theo bộ « Tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng tại các đơn vị trong ĐHQGHN ». Bộ tiêu chí này gồm 4 nội dung và 22 tiêu chí. Các nội dung và tiêu chí cụ thể trong Phụ lục đính kèm bản kế hoạch này.

3.2. Phương pháp đánh giá :

          Thông tin, minh chứng được thu thập từ các nguồn khác nhau như số liệu thống kê, báo cáo kết quả các hoạt động của đơn vị, báo cáo kết quả khảo sát liên quan.

          Các minh chứng có thể sử dụng bao gồm : các văn bản quản lý điều hành, các kế hoạch chiến lược, các kết quả khảo sát cán bộ, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, các chứng chỉ kiểm định chất lượng, đánh giá chất lượng...

          Tổng điểm tối đa là 100 cho toàn bộ các tiêu chí (nội dung 1 gồm 3 tiêu chí với điểm tối đa là 15 ; nội dung 2 gồm 3 tiêu chí với điểm tối đa là 20 ; nội dung 3 gồm 8 tiêu chí với điểm tối đa là 35 ; nội dung 4 gồm 8 tiêu chí với điểm tối đa là 30)

3.3. Quy trình đánh giá :

Bước 1 : Bộ phận ĐBCL là đầu mối triển khai, chịu trách nhiệm phổ biến với các đơn vị, cá nhân liên quan của Khoa về phương pháp, nội dung và thời điểm đánh giá.

Bước 2 : Bộ phận ĐBCL phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ nhiệm vụ đánh gía việc thực hiện xây dựng và phát triển VLCL ; thông báo bằng văn bản tới các các đối tượng liên quan.

Bước 3 : Các bộ phận, cá nhân liên quan thu thập thông tin và tính kết quả đạt được của đơn vị theo tiêu chí đánh giá.

Bước 4 : Các bộ phận, cá nhân gửi kết quả đánh giá cho Bộ phận ĐBCL tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Khoa.

Bước 5 : Lãnh đạo Khoa gửi báo cáo cho Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN (qua Thường trực Hội đồng).

4. Tổ chức thực hiện :

Ban Chủ nhiệm Khoa chỉ đạo và giám sát việc đánh giá công tác thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong toàn Khoa vào tháng 6 hàng năm.

Bộ phận Đảm bảo chất lượng là đầu mối báo cáo kết quả đánh giá công tác thực hiện xây dựng và phát triển VHCL cho Giám đốc ĐHQGHN và Chủ tịch Hội đồng ĐBCL ĐHQGHN (qua Thường trực Hội đồng) để làm cơ sở xem xét thi đua khen thưởng của các đơn vị.

Các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Khoa có trách nhiệm tham gia, phối hợp thực hiện việc đánh giá xây dựng và phát triển VHCL trong Khoa theo từng cấp độ.

Kèm theo Kế hoạch này là Bộ « Tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng tại các đơn vị trong ĐHQGHN »

Đăng tin: Minh Giang
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081