Quyết định về việc phân bổ lại chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 (lần 2)
Cập nhật lúc 11:00, 13/09/2023 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-TTg ngày 23/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về vệc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 3329/QĐ-ĐHQGHN ngày 03/10/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc Triển khai hoạt động của Trường Đại học Luật;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-ĐHL ngày 13/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHQGHN về việc Ban hành Quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động trong Trường Đại học Luật, ĐHQGHN;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/04/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 556/HD-ĐHQGHN ngày 27/02/2023 của Giám đốc ĐHQGHN hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Phân bổ lại chỉ tiêu tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2023 ngày 13/09/2023 của Hội đồng tuyển sinh SĐH (lần 2);

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo & CTHSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ lại chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023 (lần 2) của Trường Đại học Luật, ĐHQGHN (chi tiết tại  phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3­. Trưởng các phòng chức năng, Chủ nhiệm các Khoa thuộc Trường và các thành viên Hội đồng nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phụ lục

PHÂN BỔ LẠI CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:  1308 QĐ-ĐHL, ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Luật, ĐHQGHN)

1.             Đào tạo Tiến sĩ

STT

Chuyên ngành

Chỉ tiêu cả năm

Số thí sinh
trúng tuyển đợt 1

 

Chỉ tiêu đợt 2

theo QĐ số 632/QĐ-ĐHL ngày 19/05/2023

Phân lại chỉ tiêu đợt 2 (đã tính cả thí sinh không nhập đợt 1)

 1

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

6

01

05

03

 2

Luật hiến pháp và luật hành chính

6

01

05

06

 3

Luật dân sự và tố tụng dân sự

6

01

05

02

4

Luật hình sự và tố tụng hình sự

6

03

03

03

5

Luật kinh tế

5

01

04

07

6

Luật quốc tế

6

01

05

07

 

Tổng cộng:

35

08

27

28

2.             Đào tạo Thạc sĩ

 

Stt

Chuyên ngành

Tổng chỉ tiêu

Số thí sinh trúng tuyển đợt 1

Chỉ tiêu đợt 2

theo QĐ số 632/QĐ-ĐHL ngày 19/05/2023

Phân lại chỉ tiêu đợt 2 (đã tính cả thí sinh không nhập đợt 1)

Xét tuyển thẳng

Xét tuyển

Xét tuyển thẳng

Xét tuyển

Xét tuyển thẳng

Xét tuyển

             1. 

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (định hướng nghiên cứu).

Mã số: 838 0101.01.

20

0

0

04

16

01

26

             2. 

Luật hiến pháp và luật hành chính (định hướng nghiên cứu).

Mã số: 838 0101.02.

15

0

03

03

09

01

12

             3. 

Luật dân sự và tố tụng dân sự (định hướng nghiên cứu).

Mã số: 838 0101.04.

50

02

0

03

20

04

21

             4. 

Luật dân sự và tố tụng dân sự (định hướng ứng dụng).

Mã số: 838 0101.04.

0

0

05

20

0

20

             5. 

Luật hình sự và tố tụng hình sự (định hướng nghiên cứu).

Mã số: 838 0101.03.

50

0

02

05

18

03

22

             6. 

Luật hình sự và tố tụng hình sự (định hướng ứng dụng).

Mã số: 838 0101.03.

0

0

05

20

0

15

             7. 

Luật kinh tế (định hướng nghiên cứu).

Mã số: 838 0101.05.

50

01

11

04

13

12

40

             8. 

Luật kinh tế (định hướng ứng dụng).

Mã số: 838 0101.05.

0

0

05

20

0

0

             9. 

Luật quốc tế      (định hướng nghiên cứu).

Mã số: 838 0101.06.

20

0

01

04

11

03

07

          10. 

Pháp luật về quyền con người (định hướng nghiên cứu).

Mã số: 838 0101.08.

15

01

01

02

11

01

06

          11. 

Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng (định hướng nghiên cứu).

Mã số: 838 0101.09.

30

0

02

06

22

0

36

 

Cộng:

250

04

20

46

180

25

205

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081