Thông báo bảo vệ luận án cấp ĐHQG NCS Vũ Thị Thanh Huyền
Cập nhật lúc 15:25, 02/12/2021 (GMT+7)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

----------------

Số:               /TB - KL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày         tháng           năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia

 

 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Huyền với đề tài “Hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam”.

Ngành: Luật học

Chuyên ngành: Luật dân sự và tố tụng dân sự;        Mã số: 9380101.04

Thời gian: 14h00 ngày 14/12/2021 (thứ Ba)

Địa điểm: Phòng 703, Nhà E1, Khoa Luật, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

                   Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Nơi nhận:

- Phòng Tổ chức- Hành chính;

-Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Huyền;

-Bộ môn Luật dân sự;

- Bộ phận Website;     

- Ban Chủ nhiệm Khoa (để B/c);

- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV.                  

 

TL. CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG PHÒNG ĐT&CTHSSV

   

 

 

 

 

 

TS. Trần Thu Hạnh  

 

 

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081