Thông báo về việc bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thế
Cập nhật lúc 0:00, 17/01/2022 (GMT+7)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

----------------

Số:                  /TB - KL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày          tháng          năm 2022

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở

 

 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thế với đề tài “Hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính”.

Ngành: Luật học

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Mã số: 9380101.01

Thời gian: 9h00 ngày 20/01/2022 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng 405, Nhà E1, Khoa Luật, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

                   Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 

Nơi nhận:

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thế;

- Bộ môn LL&LSNN&PL;

- Bộ phận Website;     

- Ban Chủ nhiệm Khoa (để B/c);

- Lưu: VT, ĐT&CTHSSV.              

 

TL. CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG PHÒNG ĐT&CTHSSV

 

 

 

 

TS. Trần Thu Hạnh  

 

 

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081