Thông tin LATS Đặng Văn Huy
Cập nhật lúc 10:15, 07/09/2020 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Văn Huy    2. Giới tính: Nam

 Ngày sinh: 23/03/1978;                                 4. Nơi sinh: Bắc Ninh

 Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 4643/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

 Quyết định số 1272/QĐ- KL ngày 31/12/2014 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc thay đổi tên đề tài luận án.

 Quyết định số 1262/QĐ - KL ngày 31/12/2015 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc thay đổi Giáo viên hướng dẫn.

Quyết định số 114/QĐ- ĐHQGHN ngày 16/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kéo dài thời gian học tập.

Quyết định số 2010/QĐ-KL ngày 28/12/2018 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc buộc thôi học và trả về địa phương.

 Tên đề tài luận án: Quy chế pháp lý của Quản tài viên ở Việt Nam

 Chuyên ngành: Luật kinh tế.

 Mã số: 9380101.05

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phan Thị Thanh Thủy và TS. Trần Văn Biên

Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là một công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, chuyên sâu cả phương diện lý luận cũng như thực tiễn về Quy chế pháp lý của Quản tài viên ở Việt Nam trong bối cảnh cụ thể hiện nay.

Luận án đã có những đóng góp mới cho khoa học pháp lý Việt Nam: (1) Đã nêu bật mối liên hệ giữa chế định Quản tài viên với các chế định pháp lý khác theo logic của Luật Phá sản để qua đó tìm hiểu chuyên sâu về bản chất, vai trò và ý nghĩa pháp lý của Quản tài viên. (2) Làm rõ được nội hàm của Quy chế pháp lý của Quản tài viên và các vấn đề pháp lý liên quan, vạch ra được phương hướng cụ thể trong việc nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về Quy chế pháp lý của Quản tài viên. (3) Xây dựng được mô hình lý luận về Quy chế pháp lý của Quản tài viên theo logic: từ phân tích bản chất, vai trò, ý nghĩa pháp lý của Quản tài viên; tiếp đến xác định phạm vi và mối liên hệ của chế định Quản tài viên; sau đó phân tích các nội dung cơ bản và chuyên sâu của mỗi nội dung cụ thể của Quy chế pháp lý của Quản tài viên; và tiến tới xây dựng những nguyên tắc và quy tắc pháp lý cần thiết nhất phải chứa đựng trong Quy chế pháp lý của Quản tài viên. (4) Đánh giá khá đầy đủ về tình hình nghiên cứu ở trong và ngoài nước liên quan tới nội dung của đề tài, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, đồng thời rút ra các kết luận có ý nghĩa trong việc nghiên cứu đề tài Luận án và nghiên cứu mở rộng hơn ở một phạm vi, mức độ khác. (5) Đã đưa ra những kiến nghị cụ thể và có ý nghĩa ứng dụng cao trong việc thiết lập mô hình Quy chế pháp lý của Quản tài viên ở Việt Nam với các điều kiện hiện nay như: Kiến nghị về giảm vai trò của Tòa án, tăng cường ý nghĩa của chế định Hội nghị chủ nợ và chế định Quản tài viên; chỉnh sửa lại vai trò của cơ quan Thi hành án dân sự; xác định rõ phạm vi hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự, Hội nghị chủ nợ và Quản tài viên; xác định rõ bản chất, vai trò, ý nghĩa pháp lý của Quản tài viên trong mối quan hệ với cơ quan tư pháp, Hội nghị chủ nợ và cơ quan Thi hành án dân sự trong cơ cấu của Luật Phá sản; và kiến nghị các chế tài pháp lý cần thiết để bảo đảm yếu tố thực thi và hiệu quả của Quản tài viên ở Việt Nam.

 Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Một trong những kết quả có ý nghĩa thực tiễn mà Luận án là khả năng sử dụng những kết quả đó vào việc hoàn thiện pháp luật về phá sản nói chung và về chế định Quản tài viên nói riêng. Đồng thời là những chỉ dẫn khá cụ thể để các cá nhân, tổ chức thực hành nghề Quản tài viên trong thực tiễn đạt hiệu quả cao.

 Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Về chế tài của Quản tài viên; chuẩn mực đạo đức Quản tài viên.

 Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

 Đặng Văn Huy (2018), “Một số ý kiến về Quy chế pháp lý của Quản tài viên theo Luật Phá sản năm 2014”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, tháng 11, tr.13-17.

  Đặng Văn Huy (2018), “Hoàn thiện chế định Quản tài viên trong Luật Phá sản”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (20), kỳ 2, tr.47-49.

                                                                         Ngày 24  tháng 7 năm 2020

Nghiên cứu sinh

 

 

 

                                                                                      Đặng Văn Huy

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name of PhD candidate: Dang Van Huy      2. Sex: Male

3. Date of birth: March 23rd 1978;                            4. Place of birth: Bac Ninh

5. Admission decision number: Decision No. 4643/QD-DHQGHN dated December 20th 2013 issued by the President of Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process:

 Decision to change thesis title number No. 1272 / QD-KL December 31st 2014 signed by the Dean of School of Law – VNU;

Decision to change instructors No. 1262 / QD-KL December 31st 2015 signed by the Dean of School of Law – VNU;

 Extending the study period by Decision No.114/QD-DHQGHN dated January 16th 2017 issued by the President of Vietnam National University, Hanoi.

Returning to the place under the decision number No.2010/ QD-KL December 28th 2018 signed by the Dean of School of Law – VNU.

7. Official thesis title: Legal Statutes of Asset Management Officers in Vietnam

8. Major: Economic Law. 9. Code: 9380101.05

10. Supervisors: PhD. Phan Thi Thanh Thuy and PhD. Tran Van Bien

11. Summary of findings of the thesis:

The thesis is the first project in Vietnam to systematically, comprehensively and intensively research both the theoretical as well as practical aspects of the Legal Statutes of Asset Management Officers in Vietnam, in the current specific context.

The thesis has made new contributions to Vietnam's legal science: (1) Highlighting the relationship between the institution of Asset Management Officers and other legal institutions according to the logic of the Law on Bankruptcy so that in-depth understanding of the nature, role and legal significance of the Asset Management Officers can be learned. (2) Clarifying the implications of the Legal Statutes of the Asset Management Officers and related legal issues, outlining specific directions in the study and further understanding of the Legal Statutes of the Asset Management Officers. (3) Developing a theoretical model of the Legal Statutes of the Asset Management Officers based on logic: from analyzing the nature, role and legal significance of the Asset Management Officers to determining the scope and relationship of the Administrator Asset Management’s institution, then analyzing the basic and in-depth contents of each specific content of the Legal Statutes of the Asset Management Officers, and proceeding to develop the most essential legal principles and rules that must be contained in the Legal Statutes of the Asset Management Officers. (4) Assessing quite fully the domestic and foreign research situation related to the content of the title, assessing the status of Vietnamese law, and drawing meaningful conclusions in the research of the thesis title and more extensive research at a different scope and level. (5) Making specific recommendations which are highly applicable in establishing the model of the Legal Statutes of the Asset Management Officers in Vietnam under the current conditions such as: Recommendations on reducing the role of the Courts, strengthening the meaning of Creditors’ meetings and the Asset Management Officers’ institution; revising the role of Civil judgment enforcement authorities; clearly defining the scope of activities of Civil judgment enforcement authorities, Creditors’ meetings and Asset Management Officers; clearly defining the nature, role and legal significance of the Asset Management Officers in relation to judicial authorities, Creditors’ meetings and Civil judgment enforcement authorities within the structure of the Law on Bankruptcy; and recommendations on necessary legal sanctions to ensure the performance and effectiveness of the Asset Management Officers in Vietnam.

12. Practical applicability:

One of the findings with practical significance of the Thesis is the ability to use such findings to improve the law on bankruptcy in general and the institution of the Asset Management Officers in particular. At the same time, it is quite specific instructions for individuals and organizations to practice the profession of Asset Management Officers with high efficiency.

13. Further research directions: Sanctions of the Asset Management Officers; Ethical standards of the Asset Management Officers.

14. Thesis-related publications:

 Dang Van Huy (2018), “Some opinions about the Legal Regulations of Asset Management Officers under the Law on Bankruptcy 2014”, Journal of Democracy and Law, November, pp.13-17.

 Dang Van Huy (2018), “Completion of the Institution of Asset Management Officers in the Law on Bankruptcy”, Journal of Legislative Studies (20), issue 2, pp.47-49.

 

 

24  July 2020

PhD Candidate

 

 

Dang Van Huy

 

 

 

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081