Thông tin về LATS của NCS Ngô Hải Hoàn
Cập nhật lúc 0:00, 20/01/2022 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Hải Hoàn                  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/05/1975                                                    4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định s 5385 QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2015 ca Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có): Quyết định số 107/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2019 và Quyết định số 183/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/01/2020 về việc cho phép kéo dài thời gian học tập của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Áp dụng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông đối với Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Luật quốc tế;          9. Mã số: 9380101.06.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Bá Diến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

(i)     Luận án đã nghiên cu mt cách khá toàn din lý lun v hòa bình gii quyết các tranh chp quc tế dưới góc độ là nhng cách thc gii quyết các tranh chp quc tế, trong đó tập trung vào giải quyết các tranh chp quc tế v bin, đảo. Nêu ra khái niệm về áp dụng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo.

(ii) Lun án đã khái quát toàn cảnh về thực trạng các tranh chấp ở Biển Đông, nhất là những tranh chấp liên quan đến Việt Nam, đánh giá về thực trạng giải quyết các tranh chấp về biển, đảo ở khu vực này dưới góc độ pháp lý quốc tế.

(iii) Luận án đã h thng hóa nhng bin pháp hòa bình gii quyết tranh chp quc tế v bin, đảo có th và nên la chn áp dng để gii quyết các tranh chp Bin Đông đối với Vit Nam theo nhóm các biện pháp ngoại giao và tài phán, trong đó có lưu ý v mt s bin pháp cụ thể mang tính đột phá” để giải quyết hiệu quả một số “loại” tranh chấp cụ thể ở Biển Đông. Đưa ra những lập luận khẳng định Việt Nam có đầy đủ “chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý” về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa theo quy định của pháp luật quốc tế.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

(i) Lun án sẽ b sung vào h thng các công trình nghiên cu khoa hc pháp lý quốc tế  v Bin Đông, có thể sử dụng là tài liệu hữu ích để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về luật quốc tế ở Việt Nam. Các đề xuất về mặt pháp lý quốc tế của luận án có thể và có khả năng vận dụng được vào thực tiễn để giải quyết hiệu quả các tranh chấp ở Biển Đông.

(ii) Đề xuất về áp dụng các biện pháp tài phán có thể phải được thực hiện song song, đồng thời với các biện pháp ngoại giao (như đàm phán, thương lượng, hòa giải...) thì mới phù hợp với tình hình thực tiễn và có thể sẽ làm gia tăng hiệu quả trong giải quyết một số “loại” tranh chấp cụ thể ở Biển Đông.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sâu hơn .về những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại; so sánh, tìm ra nguyên nhân chínhnhững yếu tố cốt lõi tác động tích cực, tiêu cực đến việc “áp dụng” các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông của Việt Nam. Trong đó sẽ chú ý tìm hiu, đánh giá nh hưởng t các chiến lược quân s, ngoi giao, kinh tế ca các cường quc đi vi việc lựa chọn các biện pháp giải quyết tranh chấp của Việt Nam để thích ứng với tình hình mới trong giai đoạn sắp tới.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

14.1.  Ngô Hải Hoàn (2018), Tòa án Công lý quốc tế và thẩm quyền giải quyết các  tranh chấp ở Biển Đông”, Tạp chí Luật sư Việt Nam, số 4(49), tr.9-11.

14.2. Ngô Hi Hoàn (2019), Các cơ quan tài phán quốc tế và thẩm quyền giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, Tạp chí Nghề Luật, (6), tr.85-90.

14.3. Ngô Hi Hoàn (2019), Giải pháp sử dụng Tòa án Công lý quốc tế để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, Tạp chí Pháp lý, (9), tr.63-66.

14.4. Ngô Hải Hoàn (2020), Áp dụng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Tạp chí pháp luật và phát triển, số (1+2), tr.52-57.

Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

Ngô Hải Hoàn

 

 

 

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name: Ngo Hai Hoan                                    2. Sex:  Male

3. Date of birth:  May 14, 1975                                4. Place of birth: Hoa Binh

5. Admission decision number:  Decision No. 5385/QD-ĐHQGHN, dated December 31, 2015 by the President of Vietnam National University, HaNoi.

6. Changes in academic process:  Extending the study period by Decision No. 107/QĐ-ĐHQGHN dated 14 January 2019 and Decision No. 183/QĐ-ĐHQGHN dated 20 January 2020 by the President of Vietnam National University, HaNoi.

7. Official thesis title:  Applying peaceful measures to settle disputes in the South China Sea for Vietnam.

8. Major:   International law;          9. Code: 9380101.06.

10. Supervisors:  Prof.Dr Nguyen Ba Dien

11. Summary of the new findings of the thesis:

(i) The thesis has studied quite comprehensively the theory of peaceful settlement of international disputes from the perspective of ways to settle international disputes, which focuses on the settlement of international disputes international sea and island. Outlining the concept of applying peaceful measures to settle international disputes over seas and islands.

(ii) The thesis has given an overview of the current situation of disputes in the South China Sea, especially those related to Vietnam international legal perspective.

(iii) The thesis has systematized peaceful measures to settle international disputes overseas and islands that can and should be applied to settle disputes in the South China Sea for Vietnam according to a group of measures. diplomacy and arbitration, including some specific "breakthrough" measures to effectively resolve certain "types" of disputes in the South China Sea. Giving arguments affirming that Vietnam has sufficient "historical evidence and legal basis" for its sovereignty over the Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes by international law.

12. Practical applicability, if any: 

(i) The thesis will add to the system of international legal scientific research works on the East Sea, which can be used as useful documents to serve the research, teaching, and learning of law. international in Vietnam. The international legal proposals of the thesis can and can be applied in practice to effectively resolve disputes in the South China Sea.

(ii) Proposal on the application of judicial measures may have to be implemented in parallel with, and at the same time with, diplomatic measures (such as negotiation, negotiation, conciliation...) by the actual situation. and may increase efficiency in resolving specific “types” of disputes in the South China Sea.

13. Further research directions, if any: 

Further study on the achieved results, limitations, and shortcomings; compare and find out the main causes and core factors that positively and negatively affect Vietnam's "application" of peaceful measures to settle disputes in the South China Sea. In which, attention will be paid to understanding and assessing the influence of major powers' military, diplomatic and economic strategies on Vietnam's selection of dispute settlement methods to adapt to the new situation in the coming period.

14. Thesis-related publications: 

14.1. Ngo Hai Hoan (2018), “International Court of Justice and jurisdiction to settle disputes in the South China Sea”, Vietnam Lawyers Magazine, No. 4(49), pp.9-11.

14.2. Ngo Hai Hoan (2019), “International jurisdictions and jurisdiction to settle disputes in the South China Sea”, Journal of the Law Profession, (6), pp.85-90.

14.3. Ngo Hai Hoan (2019), “Solutions using the International Court of Justice to settle disputes in the South China Sea”, Legal Review, (9), pp.63-66.

14.4. Ngo Hai Hoan (2020), "Applying peaceful measures to settle disputes in the South China Sea on the basis of international law", Journal of Law and Development, (1+2), pp. 52-57.

 

 

Hanoi, November 25, 2021

Postgraduate

 

 

 

 

 

 

Ngo Hai Hoan

 

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081