Thông tin về LATS của NCS Nguyễn Sơn
Cập nhật lúc 15:57, 17/11/2021 (GMT+7)

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Sơn        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/04/1979                                  4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 5385/QĐ-ĐQHGHN ngày 31/12/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có):  Quyết định kéo dài thời gian học tập số 107/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2019 , Quyêt định số 183/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/01/2020, Quyết định số 2146/QĐ-ĐHQGHN ngày 23/07/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Bảo đảm quyền công dân trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật   

9. Mã số: 9380101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Kết quả chính của luận án:

Luận án đưa những phân tích về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng tiến bộ hơn. Các tổ chức thanh tra phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét, kết luận, kiến nghị giải quyết nhiều vụ việc khiếu kiện bức xúc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại. Vai trò của Tòa án ngày càng được nâng cao. Kết quả đạt được trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động của cơ quan hành chính bằng phương thức bảo đảm thông qua thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước. Kết quả đạt được trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động của cơ quan hành chính bằng phương thức bảo đảm thông qua thanh tra, kiểm tra, giám sát của các thiết chế xã hội

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung những vấn đề lý luận về Bảo đảm quyền công dân trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Về thực tiễn, luận án là tài liệu tham khảo để thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền công dân trong 1 số hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. Luận án là tài liệu tham khảo đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy về quyền công dân trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

12.1.    Các kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa khoa học, góp phần bổ sung, củng cố cơ sở lí luận về bảo đảm quyền công dân trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. Do đó, luận án là tài liệu tham khảo trong khoa học pháp lý, có thể tham khảo trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Việt Nam.

12.2.                                                                                                          Luận án có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động lập pháp, hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật về bảo đảm quyền công dân trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

13.       Các hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

Luận án đặt vấn đề là cơ sở để các công trình sau này nghiên cứu tiếp, chuyên sâu và toàn diện về bảo đảm quyền công dân trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, và các chế tài cũng như áp dụng chúng cho các vi phạm quyền này.

14.       Các công trình công bố liên quan đến luận án:

·   Nguyễn Sơn (2020), “Một số vấn đề cơ bản về bảo đảm, bảo vệ quyền công dân trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”, Tạp chí Nghề luật, (11), tr. 30-33,50.

·   Nguyễn Sơn (2020), “Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước”, Tạp chí Công thương, Bộ Công thương, (25), tr. 19-27.

·   Nguyễn Sơn (2020), “Các yếu tố ảnh hưởng, điều kiện và các tiêu chí bảo đảm quyền ông dân”, Tạp chí Lao động và xã hội, Bộ lao động – Thương binh và xã hội, (635), tr. 8-11.

·     Nguyễn Sơn (2021), “Bảo đảm quyền công dân trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, (4), tr. 23-28.

                                                    Hà Nội, ngày ........ tháng.........năm 2021

                                                                   Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

                                                                          Nguyễn Sơn


INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name: Nguyen Son                           2. Sex: Male

3. Date of birth:  29 April 1979                             4. Place of birth: Thai Binh

5. Admission decision number: 5385/QĐ-ĐQHGHN dated 31 December 2015 by the President of Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process (if any):

- Extending the study period by Decision No. 107/QĐ-ĐHQGHN dated 14 January 2019, Decision No. 183/QĐ-ĐHQGHN dated 20 January 2020, Decision No. 2146/QĐ-ĐHQGHN dated 23 July 2020 by the President of Vietnam National University, HaNoi.

7. Official thesis title: Ensuring citizenship in the operation of state administrative agencies in Vietnam today

8. Major: Theory and history of State and law            

9. Code: 9380101.01

10. Supervisors: Professor. Doctors Hoang Thi Kim Que

The main results of the thesis:

The thesis brings the analysis of citizen reception, settlement of complaints and denunciations of citizens more and more advanced. Inspection organizations have well promoted their advisory role, proactively coordinating with relevant agencies to consider, conclude and recommend to settle many pressing complaints and grievances, and strengthen inspection, urging and direction provide a basis for definitive settlement of complaints. The role of the Court is increasingly enhanced. Results achieved in ensuring human rights in the operation of administrative agencies by means of assurance through inspection, examination and supervision by state agencies. Achievements in ensuring human rights in the operation of administrative agencies by means of assurance through inspection, examination and supervision of social institutions.

Theoretical and practical significance of the thesis:

The research results of the thesis contribute to supplementing the theoretical issues about the guarantee of citizenship in the activities of state administrative agencies in Vietnam today.

In practice, the thesis is a reference for the implementation of policies and laws on the protection of citizens' rights in some activities of state administrative agencies in Vietnam. The thesis is a reference document for students, trainees, graduate students, serving research and teaching on citizenship in the activities of state administrative agencies in Vietnam.

12. Practical applicability (if any):

12.1. The research results of the thesis have scientific significance, contributing to supplementing and strengthening the theoretical basis of ensuring citizenship in the operation of state administrative agencies in Vietnam. Therefore, the thesis is a reference document in legal science, which can be referenced in the process of research, teaching and learning in Vietnam.

12.2. The thesis has practical significance for legislative activities, policy making and law-making on guaranteeing citizenship in the activities of state administrative agencies in Vietnam today.

13. Further research directions (if any):

The thesis raises the issue as the basis for future works to conduct further, in-depth and comprehensive research on the guarantee of citizenship in the activities of state administrative agencies in Vietnam, and the sanctions as well as the apply them to violations of this right.

14. Thesis-related publications

·                    Nguyen Son (2020), "Some basic issues on ensuring and protecting citizens' rights in the activities of state administrative agencies", Journal of Law Profession, Judicial Academy, (11), pp. 30-33,50.

·                    Nguyen Son (2020), "Assure citizens' right to access information in activities of state administrative agencies", Journal of Industry and Trade, Ministry of Industry and Trade, (25), pp. 19-27.

·                    Nguyen Son (2020), "Influential factors, conditions and criteria for ensuring citizenship", Journal of Labor and Social Affairs, Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs, (635), pp. 8-11.

·                    Nguyen Son (2021), "Assurance of citizenship rights in the operation of state administrative agencies in Vietnam", Vietnam Science and Technology Journal, Ministry of Science and Technology, (4), pp. 23-28.

 

Date: ……………………

 

Signature: ………………

 

Full name:………………

 

Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081