Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cập nhật lúc 8:54, 11/11/2022 (GMT+7)


1. Chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thực hiện chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức triển khai thực hiện công việc trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ,  kế toán - Tài vụ.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác kế hoạch tài chính

- Làm đầu mối xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của ĐHQGHN. Lập phương án phân bổ ngân sách chi tiết cho các hoạt động của Trường, các đơn vị. Thông báo công khai dự toán ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, triển khai theo dõi thực hiện dự toán đã phân bổ.

- Làm dự toán thu, chi hàng tháng, học kỳ và hàng năm. Quản lý và hạch toán các nguồn thu, chi theo quy định.

- Lập dự toán và cân đối các nguồn chi để bố trí kinh phí hợp lý cho công tác tăng cường cơ sở vật chất: sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ, …

- Lập dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo liên quan đến cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

- Xây dựng dự toán thu chi kinh phí hàng năm.

- Lập dự toán và xây dựng các định mức thanh toán đối với các nhiệm vụ đặc biệt.

b) Công tác tài chính và kế toán

- Xây dựng các văn bản liên quan đến công tác tài chính, kế toán và tài sản của Trường.

- Thực hiện việc thanh toán các khoản chi theo quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và theo Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi, thanh toán công nợ.

- Tổ chức hệ thống sổ sách và lưu trữ các văn bản, chứng từ gốc sau khi thanh quyết toán.

- Kiểm tra, giám sát mua sắm, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, lập hồ sơ sổ sách quản lý tài sản, phối hợp với các đơn vị trong Trường kiểm kê tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thủ quỹ của Trường.

- Hướng dẫn việc thu, chi, thanh quyết toán, thống nhất các biểu mẫu theo quy định.

- Theo dõi, quản lý tài sản cố định, phối hợp với các đơn vị khác tổ chức thanh lý tài sản đã hết khấu hao, hư hỏng.

- Tham gia nghiệm thu và nhập vào sổ tài sản của Trường trước khi đưa vào sử dụng.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo hàng năm và đột xuất có liên quan đến công tác kế toán, tài vụ.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến lĩnh vực kế toán, tài vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Lập báo cáo tài chính hàng năm phục vụ hội nghị cán bộ công chức và hội nghị tài chính theo qui định.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập báo cáo số liệu thống kê, báo cáo quyết toán định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

- Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân làm tốt thủ tục thanh, quyết toán các khoản thu, chi theo qui định.

3. Tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ/Bộ phận

SĐT/Email

1

Trần Văn Cường

Thạc sĩ

Trưởng phòng, Kế toán trưởng

024. 375. 470. 85

cuongtrankl@gmail.com

2

Lê Thị Tuyết Minh

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng, Kế toán viên

024. 375. 470. 85

minhltt@vnu.edu.vn

3

Mai Thế Nhật Quỳnh

Thạc sĩ

Kế toán viên

024. 375. 470. 85

maithenhatquynh@vnu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hằng Nga   

Cử nhân

Kế toán viên

024. 375. 470. 85

nthnga@vnu.edu.vn

5

Phan Thị Ngọc Hà

Cử nhân

Kế toán viên

024. 375. 470. 85

hafptn@vnu.edu.vn

6

Phạm Thị Kiều Hương

Cử nhân

Thủ quỹ

024. 375. 470. 85

 

4. Liên hệ 

P.302 - Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 024. 375. 470. 85

 

 

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081