Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra pháp chế
Cập nhật lúc 22:29, 15/12/2022 (GMT+7)

1. Chức năng

Bộ phận Thanh tra và Pháp chế Khoa Luật là tổ chức chuyên môn, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ nhiệm Khoa về công tác thanh tra, công tác pháp chế do Chủ nhiệm Khoa ra quyết định thành lập hoặc giải thể. Bộ phận Thanh tra và Pháp chế có: Trưởng Bộ phận và các chuyên viên làm công tác thanh tra, công tác pháp chế chuyên trách, kiêm nhiệm. Trưởng Bộ phận do Chủ nhiệm Khoa Luật bổ nhiệm và miễn nhiệm. Trưởng Bộ phận chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm Khoa về công tác thanh tra và pháp chế của Khoa.

2. Nhiệm vụ

Bộ phận Thanh tra và Pháp chế có các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế và xây dựng cơ sở dữ liệu công tác thanh tra, pháp chế của Khoa Luật;

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các phương pháp tiên tiến để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, công tác pháp chế sau khi được Chủ nhiệm Khoa chấp thuận;

- Đề xuất kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra, công tác pháp chế;

- Thực hiện thanh tra đối với các đơn vị thuộc Khoa Luật trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ĐHQGHN, của Khoa Luật và nhiệm vụ được giao;

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Khoa thực hiện các quy định của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Chuẩn bị nhân sự và trình Chủ nhiệm Khoa ra quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ nhiệm Khoa;

- Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với Chủ nhiệm Khoa về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ nhiệm Khoa;

- Thẩm định và kiến nghị Chủ nhiệm Khoa đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ các kết luận, quyết định không đúng có liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Khoa Luật;         

- Nghiên cứu, đề xuất với Chủ nhiệm Khoa những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định mới phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý, điều hành trong Khoa;

- Thường trực tiếp công dân của Khoa Luật; phối hợp với các Phòng, Trung tâm chức năng, Bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác tiếp công dân, tham gia tiếp công dân theo các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Khoa Luật, các kết luận, chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Khoa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về tổ chức và hoạt động của Khoa Luật và các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa giao.

3. Cán bộ Phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E - mail

1

Bùi Đức Lợi

Trưởng phòng

02437549177

loibd@vnu.edu.vn

2

Chu Thị Ngọc

Phó Trưởng phòng

02437549177

ngocct@vnu.edu.vn

3

Ngô Thanh Hương

Phó Trưởng phòng

02437549713

ngothanhhuong@gmail.com

4

Phan Huyền Ly

Chuyên viên

02437549177

 

5

Mai Văn Quân

Chuyên viên

02437549713

quanmv@vnu.edu.vn

6

Phan Văn Mạnh

Chuyên viên 

02437549713 

Phạm Thị Minh Hiền Chuyên viên
02437549177
 

 

4. Liên hệ

- Bộ phận Tổ chức cán bộ: P.305, E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 02437549177

- Bộ phận Thanh tra - Pháp chế: P.202 - Nhà E1 - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

SĐT: 0437549713

 

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
 
 
Bản quyền © bởi Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: (04) 3754 7787 - Fax: (04) 3754 7081